1.6.2014
Kategorie: Ekonomika

Zdanění jako legální loupež

Sdílejte článek:

OD: VÁCLAV RAMBOUSEK 01|06|2014

Státu neunikne nikdo. Spořádá daně fyzických i právnických osob, zbaští cla, odkousne si z darovaného majetku a předčasně se raduje i jeho umírající občan, protože státu neunikne ani po smrti – v účtu za pohřeb bude daň z přidané hodnoty.

 

 

Když někdo pod hrozbou násilí připraví někoho o věc nebo peníze, jedná se o loupež. Když ale stát pod hrozbou násilí připraví občany o peníze, jde o zdanění. Protože je to posvěceno zákonem, jde tedy o legální loupež.

 

Daní je v podstatě každý příjem do státní pokladny, ať se mu říká třeba sociální a zdravotní pojištění, protože i za těmi stojí státní donucení a nikdo si nemůže vybrat, zda zaplatí nebo ne. Jestliže je občan zbaven svobodné volby, má jeho platba charakter daně. I clo je nakonec druhem daně placené státu.

 

Daňový systém se ve světě většinou vyvinul do podoby, která poplatníkovi znemožňuje mít přehled o tom, kolik na daních vlastně zaplatil. Zdálo by se, že stačí prohlédnout si svoji výplatní pásku. Jenže vedle takovýchto přímých daní platí ještě daně nepřímé – i když si koupí jen krabičku zápalek nebo pohlednici a při placení cigaret a lahve vína přibývá ještě spotřební daň, při koupi dováženého zboží i to clo. Kromě toho platí jako budoucí důchodce, platí jako eventuální nemocný a možný pacient, platí jako majitel nemovitosti, jako obdarovaný i jako dědic, platí za použití dálnice a kolek za podání úřední listiny.

 

Placení daní vyvolává nevlídné komentáře a snahu se jim vyhnout. Proto jsou u ministerstev financí populární daně nepřímé – ty schované v ceně zboží, jako je daň z přidané hodnoty nebo jinde ve světě daň z obratu. Vytáhnout z kapsy reálné peníze a dát je státu je přece jen něco jiného než zaplatit daň schovanou v ceně sklenice piva, letenky nebo jako správní poplatek.

 

Když už je to tak, bude asi každý souhlasit s tím, že daňový systém by měl být spravedlivý a zároveň co nejjednodušší, a tudíž srozumitelný. Měl by také být efektivní a reagovat na změny v ekonomice. Neboli efektivní, laciný a spravedlivý a pružný. Jenže po letech jeho tvorby máme daňový systém nepřehledný, drahý, nespravedlivý a neefektivní. Zdravý rozum by si řekl, proč není možné dát dohromady pár nejlepších odborníků, kteří by takový systém byli schopni navrhnout a pak ho prostě zavést. Copak, jak říká Miloš Forman, jsme takoví blbečkové?

 

Jenže první, a hned nepřekonatelný problém spočívá v tom, že ony rozumné požadavky na daňový systém jsou ve vzájemném rozporu. Pokud má být systém spravedlivý, vyžaduje rozdílný přístup k jednotlivým daňovým poplatníkům. Zohlednit rozdíly mezi jednotlivci by znamenalo tady zvýhodňovat a jinde znevýhodňovat, těm ubírat a jiným zase přidávat, citlivě poměřovat, rozdělovat a přerozdělovat. To všechno by si vyžadovalo množství výjimek, aby se dosáhlo stejného zacházení s rozdílnými jednotlivci. Systém by nakonec mohl být považován snad za spravedlivý, ale rozhodně už nebude jednoduchý a pružný.

 

Obdobně je tomu s efektivností. S jedinou výjimkou každá daň snižuje výkonnost, ekonomickou efektivnost hospodářského systému, protože ti, kteří jsou určitou daní zatíženi, se jí snaží vyhnout nebo nějakým způsobem svoji daňovou zátěž snížit. Tedy mění své ekonomické chování – jako zdaňovaní pak dělají něco jiného a jinak, než by dělali, kdyby zdaněni nebyli. Spotřebovávali by jiné zboží nebo v jiném množství anebo by více spořili nebo investovali. Každá změna ekonomického chování způsobená daněmi má negativní dopad. Protože nezdaňovaný jedinec by použil svých zdrojů, svých znalostí, svého času, a všeho ostatního pro vlastní cíle v jiné kombinaci a v jiném množství. Čím vyšší zdanění, tím také je větší motivace zdanění se vyhnout a teorie tvrdí, že naopak snížení daní přinese do rozpočtu celkově větší sumu vybraných peněz.

 

Školním příkladem důsledků zdanění byly dopady daně z oken, která kdysi existovala v Anglii – výsledkem byly domy s minimem okem. Poplatníci raději žili v polotmě. Naši předkové, kteří měli platit daně z komínů, tzv. podýmné, zase raději vypouštěli kouř děravými střechami.

 

Přece jen však existuje jedna daň, která nemění chování poplatníků, a tedy by nezpůsobovala ekonomické ztráty. Dokonce by se dal díky ní celý daňový systém redukovat právě na tuto jednu jedinou daň a celý by ho tvořil jeden zákon o několika paragrafech na jedné stránce textu. Takovou daní je daň z hlavy. V případě této daně poplatník žádnou změnou pracovního výkonu nebo změnou spotřeby nemůže svou platbu ovlivnit. Jeho ekonomické aktivity nebo neaktivity, spoření, příjmy nebo spotřeba, by neměly na výši daně žádný vliv. Neboli by se ekonomicky choval stejně, jako kdyby zdaněn nebyl. Vznikl by efektivní, jednoduchý a srozumitelný daňový systém

 

Přijetí takové jedné jediné daně, zrušení celého spletitého, neefektivního daňového systému a ještě zvýšení celkového blahobytu všech se zdá být tak rozumné, že je s podivem, že už dávno nebyl zaveden. Jenže je tu nepřekonatelná překážka v podobě jiného požadavku na daňový systém, totiž požadavku sociální spravedlnosti. Systém sestávající z daně z hlavy je považován za naprosto nespravedlivý – různí jednotlivci, bohatí i chudí, a ti, kteří k majetku přišli dědictvím a zase ti, kteří nezdědili nic, a proti nim zase ti, kterým bylo umožněno špičkové vzdělání, a naopak ti, kteří se museli živit od mládí – ti všichni tak různí by platili jednu stejnou daň. Takže taková daň nikdy zavedena nebude. Pravda je, že na konci své vlády se o to v Británii pokusila Margaret Thatcherová – v té chvíli ještě právě netušila, že právě tím došla na konec své vlády.

 

Dosažitelným maximem je pak údajně kompromis mezi efektivností a spravedlností. To by ovšem předpokládalo, že spravedlnost daňového systému je dosažitelnou metou – pokud se částečně vzdáme efektivnosti. A naopak, pokud se vzdáme částečně spravedlnosti, může být systém údajně relativně efektivní. Ale žádná podoba sociálně spravedlivého systému není známa, a návrhy, jak jej dosahovat se zakládají přinejlepším na domněnkách. Žádná měřítka pro spravedlnost neexistují. Zdaňuje-li se podle majetku, pak je zřejmě nespravedlivé, aby byl stejně zdaněn ten, jemuž spadlo do klína dědictví, a ten, který se vypracoval sám od nuly. Nebo může být spravedlnost založena na požadavku, aby každý platil daně na základě užitku, který má z veřejných statků. Za policejní služby by pak platil úzkostlivý člověk s nízkým příjmem víc, než bezstarostný boháč. Jiný přístup navrhuje, aby každý platil podle své platební schopnosti; pak by ovšem policii platil bezstarostný boháč, zatímco úzkostlivý chuďas, který sklízí užitek, by neplatil nic. To lze také sotva označit za spravedlnost.

 

Výsledkem všeho úsilí je pak dosahování spravedlnosti za cenu jiných nespravedlností a jediné, čím si můžeme být jistí je, že přicházíme o ekonomickou efektivnost. Nikdo není zdaňován jinak než ostatní kvůli pohlaví, rase, přesvědčení, náboženské nebo politické víře, a to je asi tak všechno, co lze na půdě sociální spravedlnosti reálně dosáhnout. Jenže po sociální spravedlnosti je voličská ´poptávka´, které se snaží politické strany vyhovět. A tak je výsledkem mnohého úsilí a stálých oprav a vylepšování daňového systému, aby se stal efektivnějším, spravedlivějším, jednodušším a pružnějším, že není ani pružný, ani efektivní, ani spravedlivý a už vůbec ne jednoduchý.

 

 

Všechno je to zčásti proto, že sledují čtyři vzájemně se vylučující cíle. To je možné znovu díky vlastnostem většinového hlasování, kdy je jednou schválena výjimka sledující zvýšení spravedlnosti, jindy sledující zjednodušení zákona a ještě jiná výjimka mající za cíl ekonomickou efektivnost. K tomu se přidávají politické zájmy schvalovatelů a zájmy lobbistů. Výsledkem je komplikovaný daňový systém, který ochuzuje všechny. Na počátku devadesátých let měl zákon o dani z příjmu deset tisíc slov a slovo ´výjimka´ se v něm vyskytlo šedesátkrát. O třináct let později měl osmdesát tisíc slov a slovo ´výjimka´ se vyskytla dvě stě šedesátkrát.

 

A i kdybychom začali znovu s čistým stolem a od nuly, dopadlo by to podobně anebo úplně stejně. Ale to samé mají jinde – americké daňové zákony mají téměř čtyři milióny slov a díky nejrůznějším slevám a výjimkám téměř polovina lidí neplatí žádné přímé daně.

 

Jediné, co se s daňovým systémem asi dá dělat, je snižovat míru jeho škodlivosti, což znamená snižovat míru zdanění. Snižování zdanění na jedné straně vede ke zvyšování ekonomické efektivnosti a zároveň snižuje plýtvání veřejnými penězi – méně daní znamená méně veřejných peněz. A stejně tak i rozsah korupce, protože odstraňovat korupci znamená omezovat příležitosti ke korupci. Stejně jako omezit byrokracii zase znamená omezit rozsah vybírání a přerozdělování veřejných peněz. Celkově jde o jeden balíček příčin a následků, které se jmenují zdanění, veřejné peníze, korupce, byrokracie. Zdanění je pak na začátku toho všeho.

 

Proto se znovu ukazuje, že všude, kde to je možné, má rozhodovat sice omylný, ale své vlastní cíle vlastními prostředky sledující jednotlivec. Jednotlivec, který udělá všechno možné pro to, aby omylů udělal co možná nejméně anebo co nejrychleji omezil jejich následky.

 

Prvním krokem ke všemu ostatnímu je, že voliči – daňoví poplatníci budou vědět, že daně jsou legální loupeží a že jim stát téměř polovinu jejich příjmů tak či onak sebere. A podle toho pak snad budou volit ty politické strany a politiky, kteří jim nabídnou omezení legálního loupení.

 

ZDROJ: Václav Rambousek

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 244,- Kč
Vybráno 34.98%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 136 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...