LIDEDAV
8.3.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Zánik západní civilizace

Sdílejte článek:

PETER GOODCHILD

Postupný rozklad západní civilizace lze pozorovat na celé plejádě vzájemně souvisejících politických jevů: multikulturalismu, globalismu, „otevřených hranicích“ či mizení národů. Většina obyvatel Západu však žije v iluzorním světě. I když třeba v televizi nebo na počítači „sledují zprávy“, neuvědomují, že hlavní zpravodajské kanály bez výjimky patří obrovitým korporacím, jež mají své vlastní skryté globalistické cíle. Většina lidí dnes nečte seriózní knihy, takže jejich kontakt s informacemi, které jdou skutečně do hloubky, je přinejlepším omezený. Když na ně trochu zatlačíte, obvykle se dočkáte odpovědi ve smyslu „No, já si myslím…“

Domnívají se, že lidé evropského původu nesou vinu za celá staletí poměrně nejasně definovaných zločinů, mezi něž se dost možná počítají i třeba abeceda, vzdělání, demokracie, moderní medicína či věda. Soudí, že svět by měla řídit osvícená diktatura a všechnu historii, národní cítění, rodičovství a dokonce i pohlaví je třeba z našich mozků vymazat.

Někdy kolem roku 4000 př. n. l. se ve stepích severně od Černého moře objevil lid, kterému dnes říkáme ranní Indoevropané (nebo, chcete-li, Árijci). Ti jako první lidská skupina vyráběli železné (ne už bronzové) zbraně a využívali koňmi tažené vozy. Snad právě za tímto účelem také jako první zdomestikovali koně. Koncem druhého tisíciletí př. n. l. došlo v této skupině k rozdělení na východní (Peršané) a západní Indoevropany (Řekové) – jinými slovy na Asiaty a Evropany.

Řecký historik Hérodotos v 5. století př. n. l na toto rozdělení odkazuje při svém rozsáhlém výčtu rozdílů mezi Peršany a Řeky. Zatímco pro perské prostředí podle něj byla typická despocie, Řecko bylo zemí relativní svobody, sobě rovných šlechticů a demokracie

Dědicové tohoto západního odkazu jsou však dnes ve velké části Evropy i Severní Americe na ústupu. Praktikuje se zde totiž „multikulturalismus“, což je ve skutečnosti jen vzletné označení demontáže „kultury“ a zániku Západu. Ve školách dnes mladé školáky vedou k hanbě za své předky a všechny společenskovědní předměty mají za cíl ukázat na „vinu“ lidí, kteří po tisíciletí rozvíjeli západní civilizaci. Jak k této neblahé proměně došlo?

Při hledání odpovědí musíme mít na paměti, že většina západních zemí už dávno nejsou skutečné demokracie, ale chabě maskovaný systém vlády jedné strany. Elity z řad domnělé levice i pravice k sobě mají velice blízko: jedí ve stejných restauracích, uzavírají spolu manželství a hrají golf na stejných greenech. Stálo by za pokus během voleb sepsat všechny slogany, promíchat je a následně vyzvat náhodně zvoleného člověka, aby je přiřadil ke správným stranám. Nejspíš by to pro něj byl až nemožně obtížný úkol.

Ve skutečnosti platí jen jediné heslo: „Víc lidí = lepší byznys.“ Proto musí počet obyvatel neustále růst. Cena za přelidnění a překotnou imigraci je značná: vyšší nezaměstnanost, ničení životního prostředí, nedostatek bydlení, dopravní problémy, přetížené sociální služby, růst zločinnosti, ubývaní vodních zdrojů a nezastavěné půdy i zdrojů jako takových. Příliš husté zalidnění má za následek také zhoršování psychického zdraví, s tím jak jsou naše nervy napínány až k prasknutí.

Scéna pro úpadek byla připravena snížením intelektuální kapacity. Většina lidí už je dnes bohužel stěží schopna nějaké reakce. Jednu z hlavních příčin této sestupné spirály hledejme ve skutečnosti, že většina lidí dnes vlastně nikdy nedospěje. Vytvořili jsme svět jakési kulturní neotenie: prodloužené dětinskosti a „snižování náročnosti“ od kolébky po rakev. „Neotenie“ v biologii označuje zachování si mladistvých prvků a vlastností dlouho do dospělosti. U lidí se vyskytuje přirozeně: vždyť dospívání každému dítěti trvá mnoho let. Většina moderní politické propagandy však dnes lidi záměrně či bezděčně udržuje ve stavu dětinské pošetilosti.

Civilizace bývá obvykle definována existencí psané formy jazyka. Masivní pokles zájmu o seriózní texty je tak neklamnou známkou úpadku západní civilizace. Lidé už zdaleka nečtou tolik jako dřív. Málokdo se navíc cítí provinile, když si místo toho, aby si knížku X přečetl, si raději pustí film, natočený na motivy knihy X.

Podobné trendy se projevují i ve formálním vzdělávání. Univerzity kdysi mladým lidem měly otevírat obzory prostoru a času. Dnes jde spíš o trénink obsluhy pokladny. I sami učitelé nezřídka bývají jen snadno nahraditelní nádeníci.

„Vzdělání“ nového střihu si mnohem víc než na obsah potrpí na formu: učitelé se obávají možného nařčení z některé z forem moderního kacířství natolik, že studentům raději mnoho opravdových informací nepředávají. Průměrný mladý člověk v moderním světě tak sice stráví nad školní prací nespočet hodin, většina z toho ale vyjde nazmar, protože zaměstnání čekající na konci této cesty schopnost myslet nevyžaduje. Moderní vzdělání věnuje na úkor skutečného učení podstatně větší prostor indoktrinaci.

Jakákoliv podoba „nacionalismu“ či projev hrdosti na vlastní zemi jsou u bělochů zcela nežádoucí. Zlehčovány pak jsou i všechny podoby evropské etnické či náboženské příslušnosti. Celá západní kultura je terčem neutuchající kritiky a Zápaďané jsou spojováni s kolonialismem. Jeho náprava probíhá prostřednictvím oslavy nezápadních kultur. Nový konsenzus praví, že „všechny kultury jsou rovnocenné“.

Levičáci jsou přesvědčeni, že všechny kultury jsou nějakým způsobem – těžko to vysvětlit – rovnocenné. Ve své naivitě nemohou uvěřit, že mnohé z nich jsou kruté a nesnášenlivé, ustrnulé v negramotné mentalitě staré tisíc let. Dnešní obyvatelé Západu nedokáží pochopit, jak by mezi smýšlením jednotlivých kultur mohly být takové ohromné rozdíly. Mediální mainstream tomuto nepochopení dále napomáhá, když mlčením přechází znásilňování, mrzačení, vraždění a další akty barbarismu, ke kterým v tomto světě dochází.

Většina lidí nemá hlubší historické povědomí, a tak neví, že krutost je nedílnou součástí dějin. Už před mnoha tisíciletími vznikaly různé civilizace na Předním východě: Egypt, Babylon, Asýrie, Persie a tak dále. Na konci válek vedených mezi městskými státy bývalo zvykem mužské obyvatele poraženého města popravovat. Mezi oblíbené metody usmrcení patřilo třeba i naražení na kůl. Toto starodávné smýšlení ještě zcela nevymizelo, lidé na Západě však chtějí věřit, že svět bez výjimky obývají lidé, kteří listují časopisy tištěnými na křídovém papíře a sledují nejnovější intelektuální trendy. Ve skutečnosti ale v moderní době platí, že obdoba aktu „snášenlivosti“ v jedné zemi by v jiné znamenala jistý rozsudek smrti.

Samuel P. Huntington ve svém slavném díle Střet civilizací a proměna světového řádu poznamenává, že „ať se podíváme na islámském pomezí kamkoliv, mají tam muslimové potíže s poklidným soužitím se svými sousedy“. Před několika desetiletími pojal Charles de Gaulle skvostnou myšlenku importovat z rozpadající se francouzské říše na severu Afriky muslimy, aby tak vybudoval svazek Evropanů s muslimy, který by se mohl silou rovnat dokonce i světové velmoci, Spojeným státům. A Francie, stejně jako mnoho dalších zemí, platí cenu za rozhodnutí politiků, kteří se zříkají veškeré zodpovědnosti.

Obecný plán zní jasně: vymazat z povrchu zemského všechny stávající bělošské země. Proto ve zprávách do omrzení slýcháme slova jako „bílý/běloch“, „rasa“, „etnický“ nebo „nacionalista“ výhradně v negativním kontextu. Až se konečně podaří rozdrtit zbylé „rebely“ (tj. nás), budou mít budovatelé „Jednoho světa“ konečně volné ruce k nastolení všemocné vlády, v jejíchž rukou se budou sbírat všechny nitky.

Široká veřejnost se rychle naučila „držet hubu a krok“, a tak hlasitě mlčí. Přesvědčit sám sebe o vlastní podřadnosti nevyhnutelně vede také k pevnému přesvědčení, že někdo jiný je nadřazený, tak jak to političtí manipulátoři plánují. Je nejvyšší čas probudit se. Kdo si neváží sám sebe, nemůže nic jiného čekat ani od ostatních.

ZDROJ: Globalism = Destruction Of Western Civilization 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 529 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (30 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...
51 komentářů