13241299_1277460148934050_4828067231532545808_n
23.5.2016
Kategorie: Společnost

Zabraňme islamizaci naší země dokud to snad ještě jde!

Sdílejte článek:

VLADIMÍR HOLIŠ 23|05|2016

Vážení spoluobčané, také se vzrůstajícími obavami sledujete faktickou nečinnost naší vlády a parlamentu v souvislosti se stále se rozrůstající migrační krizí a s ní související hrozbou trvalé islamizace i České republiky?

Asi jako většina z Vás nejsem členem nějaké politické strany a ani nemám v úmyslu se jím stát. Přesto jsem obětoval nemálo svého času k nalezení způsobu, jak bychom my obyčejní lidé mohli účinně zapůsobit na politiky tak, aby začali konat více ve prospěch nás, řadových občanů.

Napadl mne způsob, který jsem konzultoval se známými právníky a kteří mě o jeho legálnosti ujistili. Dále jsem jej mimo jiné konzultoval i s některými politology a i oni nezpochybnili možnou velkou účinnost mnou dále vysvětleného občanského tlaku na konání vlády a parlamentu.

Náš současný prezident byl zvolen na základě přímé volby a díky tomu oprávněně cítí mnohem silnější politický mandát, než jeho parlamentem zvolení předchůdci a nebojí se tento svůj silný politický vliv uplatňovat. Můžete mít stejně jako já výhrady k mnohým jeho politickým názorům ale věřím, že většina z Vás je stejně jako já velmi ráda za jeho od počátku veřejně deklarovaný jasný postoj k islamizaci a nelegální imigraci.

Využijme toho, že prezident České republiky má dle článku 62 Ústavy ČR mimo jiné pravomoc odvolat a jmenovat vládu a rozpustit Poslaneckou sněmovnu ČR. Pro to aby ovšem prezident mohl takto učinit potřebuje silný a jasný apel od občanů ČR. Ten by mohl přijít třeba na základě velkých občanských demonstrací. Ovšem než k nim zřejmě v ČR dojde, zhorší se situace v ostatních zemích EU natolik, že už ani následná změna politického kurzu nás neochrání od velmi negativních a prakticky nevratných politických a civilizačních důsledků.

Počty účastníků demonstrací jsou navíc většinou médií značně zmenšovány, stejně jako jsou uváděny zavádějící informace o skladbě a chování demonstrantů. Navíc vypravit a účastnit se demonstrace je časově náročné a má to svá rizika – monitoring kamerovými systémy, možný střet s extrémisty a provokatéry a také diskreditace tématu demonstrace některým nedostatečně prověřeným řečníkem, nebo do davu zamíchanými provokatéry nesoucími či vykřikujícím nevhodná hesla apod.

Jiným a pro většinu z nás mnohem snadněji realizovatelným, levnějším, bezpečnějším a věřím že také účinnějším způsobem může být, pokud každý z nás pošle prezidentu ČR Čestné prohlášení se svým úředně ověřeným podpisem, ve kterém ho na základě jasných argumentů a v souladu s veškerými platnými zákony ČR svým jménem požádá, aby odvolal Vládu ČR, rozpustil Poslaneckou sněmovnu ČR a vyhlásil předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR.

Několika právníky schválený text takovéhoto prohlášení naleznete v příloze tohoto článku, případně můžete použít vlastní text s podobným obsahem. Nabízím Vám též možnost doručení podepsaného textu Čestného prohlášení na mojí níže uvedenou adresu s tím, že je budu hromadně odesílat na adresu Prezidenta ČR, evidovat a medializovat počty podpisů. Mám totiž přislíbenu mediální podporu této akce v několika médiích.

A že nevíte stejně jako já koho nyní volit? Nebojte se, než k řádným nebo i předčasným volbám dojde, věřím, že se nějaké strany natolik vyprofilují, že jim budeme moct svůj hlas dát. Stejně jako my, ani politici nejsou a nikdy nebudou dokonalí. Ale nalezení účinného způsobu jak politiky zbavit mandátu dříve než jim skončí funkční období by mnohé z nich mohlo „přivést k rozumu“.  Nezapomeňme, že Prezident ČR na základě obdrženého velkého množství čestných prohlášení může velmi účinně politicky tlačit na vládu a poslaneckou sněmovnu, aby více konaly v souladu s vůlí občanů, aniž by ji nutně odvolával a rozpouštěl. Tak pojďme projevit svojí svobodnou občanskou vůli!

V Hodoníně, dne 19. 5. 2016

Bc. Vladimír Holiš, vlastní rukou

Korespondenční adresa:  Bc. Vladimír Holiš, Scota Viatora 1266/5, 695 01 Hodonín

 

Prohlášení:

Já občan České republiky, …………………………………………, datum narození …………………..

bytem …………………………………………,

tímto prohlášením otevřeně vyslovuji nedůvěru vládě České republiky a poslanecké sněmovně České republiky a žádám pana prezidenta Ing. Miloše Zemana, aby z pozice své funkce jako zvolený prezident České republiky v přímé volbě odvolal předsedu vlády České republiky, rozpustil poslaneckou sněmovnu České republiky a vyhlásil nový termín voleb před řádným termínem.

Odůvodnění:

Nikomu z politiků jsem nedal mandát k převzetí řízení národních států Bruselem. Multikulturalismus je podle mého názoru rasistickou teorií, která potlačuje a nenávidí vlastní a zvýhodňuje cizí prvky civilizace.

(Snahy EK o direktivní určení přerozdělovacích kvót a řízení imigrační politiky)

Nikomu z politiků, jsem nedal mandát k porušování suverenity hranic České republiky.

(Imigrační vlna je otevřeně i skrytě tolerována a propagována neziskovými organizacemi, které jsou napojeny na legislativní orgány, a je financována ze zdrojů státu. Jedním z nejznámějších případů je projekt  Hate Free Culture, který realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR a hlavním mediálním partnerem je Česká televize.)

Nikomu z politiků jsem nedal mandát, aby se otevřeně a prokazatelně stavěl proti mým zájmům občana a voliče.

(Legislativní moc, se staví proti zájmům občanů a voličů, o čemž svědčí nemožnost odvolat kohokoliv z legislativců nebo zákonodárců přímo občany a snaha kriminalizovat nesouhlasné názory oponentů z řad občanů a voličů, a označovat je za nebezpečné. To je zásadní neporozumění základním principům demokracie. Potlačování a kriminalizace nesouhlasných názorů oponentů z řad občanů a voličů je útokem legislativní moci, na samotné základy demokracie.)

Nikomu z politiků jsem nedal mandát pro akceptování práva šaria na území České republiky, k toleranci nebo akceptaci dalších zdrojů tohoto práva – hadísy, síry, fatwy.  Neslučitelnost našeho právního řádu s tímto cizím právem a jeho zdroji spočívá v demokratickém uspořádání naší společnosti, v postavení žen, v rodinném právu, dědickém právu, lidskoprávním uspořádání, trestněprávním uspořádání apod.

(Nemám nic proti soukromému vyznávání jakéhokoli náboženství, ale jsem proti oficiálnímu uznání ideologie, jejíž zdroje jsou v rozporu se základními právy, na kterých stojí demokratické zřízení.)

Vážený pane prezidente, tímto prohlášením Vás žádám, abyste jako přímo občany volený prezident podle čl. 62 odst. a) Ústavy ČR odvolal předsedu vlády, odvolal vládu a rozpustil poslaneckou sněmovnu České republiky. Pokud byste tak neučinil, bude každý občan České republiky za současné pasivity exekutivní i zákonodárné moci v ohrožení.

Instituce zákonodárné moci mají hájit především zájmy vlastních občanů a voličů!

Uvedené instituce selhávají minimálně v uvedených bodech:

 • svým jednáním směřují proti mým občanským zájmům, pošlapávají moji důvěru v právní stát,
 • zneužívají svého výsostného postavení, kdy mně jako občanu a voliči neumožňují voleného zástupce (poslance, senátora) přímo odvolat i kdyby se jakkoli postavil proti mým preferencím,
 • porušují demokratické zásady, na kterých stojí naše společnost,
 • prokazatelně porušují svými přístupy, postoji a stanovisky Ústavu České republiky a Listinu základních práv a svobod České republiky.
 • tato pasivita exekutivní i zákonodárné moci vážně ohrožuje všechny občany České  republiky vnějšími vlivy.

Proto prohlašuji,

že mnou volení zástupci z řad poslanců a senátorů popsaným jednáním, které dokládám jak stručně shora, tak i v příloze nenávratně ztratili moji důvěru, kterou jsem jim v dobré víře, že budou hájit moje zájmy, preference a práva, udělil ve volbách. Můj stát, Česká republika, je podle ústavy založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.  A jako občan demokratického státu mám podle ústavy právo postavit se na odpor proti každému, kdo by projevoval snahu potlačit demokratické zřízení, demokratický řád lidských práv a základních svobod založený Listinou základních práv a svobod České republiky, jestliže činnost státních orgánů a účinné použití zákonných prostředků je pasivitou znemožněna.

Pochopil bych, pokud by v uvedených záležitostech bylo rozhodování politiků založeno na referendu. V takovém případě, bych toto své prohlášení nepovažoval za aktuální a nezbytné.

Tímto prohlašuji, že trvám na všech skutečnostech, která v tomto prohlášení uvádím.

 

V ………………… dne ………………..

 

………………………………………..

Ověřený  vlastnoruční podpis

 

Příloha č. 1 : Důkazem

3 závažná porušení Ústavy a Listiny základních práv a svobod České republiky:

 1. podle § 5, bodů a), b) c, d) e), schváleného zákona o církvích

Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost, jejíž učení nebo činnost, sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle, nezákonným způsobem, zejména pokud

 1. a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob, pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení,
 2. b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
 3. c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,
 4. d) závažně narušuje veřejnou mravnost, veřejný pořádek nebo veřejné zdraví,
 5. e) omezuje osobní svobodu osob zejména tím, že využívá psychický nebo fyzický nátlak, k vytvoření závislosti, která vede k fyzickému, psychickému nebo ekonomickému poškozování těchto osob nebo jejich rodinných příslušníků, k poškozování jejich sociálních vazeb, včetně omezování psychického vývoje nezletilých nebo omezování jejich práva na vzdělání nebo zabraňuje nezletilým přijmout zdravotní péči odpovídající zdravotním potřebám,

Rozpor s ústavou:

Poměrná část zdrojů, které tvoří základ muslimské  ideologie, hlásá, popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální postavení, rozněcuje nesnášenlivost a podporuje násilí nebo porušování právních předpisů. Tyto zdroje  – hadisy, síry a fatwy  jsou ve velké většině naprosto neslučitelné s demokratickým uspořádáním naší společnosti a podle platných právních norem jsou v naprostém rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod České republiky.  Lidská práva se přiznávají jednotlivcům, nikoliv náboženstvím nebo kulturám. Schválení příslušných paragrafů uvedeného zákona v popsaném znění logicky znamená absolutní popření ústavních zásad a principů.

 1. Dalším porušením Ústavy a Listiny základních práv a svobod České republiky bylo zamítnutí návrhu zákona, aby bylo v České republice postaveno právo šaría mimo zákon, který byl v poslanecké sněmovně, projednáván a poslaneckou sněmovnou zamítnut.

Rozpor s ústavou:

Osoba, která neuzná, že právo šaria není v souladu s demokracií, si zřejmě nepřeje a odmítá základní ústavní principy České republiky. Právo šaria neuznává a potlačuje svobodu vyznání, svobodu slova, svobodu myšlení, svobodu uměleckého projevu, svobodu tisku, rovnost mezi lidmi, jednotnou ochranu pro všechny občany, rovnocenná práva pro ženy a demokracii. Popsaný přístup poslanecké sněmovny je absolutním popřením ústavních zásad a principů.

 1. Dalším projevem nerespektování Ústavy České republiky, evropské Listiny lidských práv a svobod a Listiny základních práv a svobod České republiky, je pasivita exekutivní i zákonodárné moci, která vážně ohrožuje občany České republiky vnějšími vlivy. Již v roce 2003 Evropský soud pro lidská práva ve Strasbourgu, dne 13. února 2003 rozhodl, že právo  šaríja  je neslučitelné s demokracií.

Rozpor s ústavou:

Do dne podpisu tohoto prohlášení pro pasivitu exekutivní a zákonodárné moci nebylo toto zásadní rozhodnutí ze strany exekutivních ani zákonodárných orgánů České republiky akceptováno. Nepřevzetí tohoto rozhodnutí je nerespektování a neúcta k Evropské listině Lidských práv a svobod a popření ústavních zásad a principů.

Preambule Ústavy České republiky:

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Nebo snad neplatí Listina základních lidských práv a svobod a ústava České republiky pro všechny?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 172 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,76 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.