HAMACEKSVETR
27.12.2020
Kategorie: Ekonomika

Snad aby Hamáček začal dělat něco pořádného

Sdílejte článek:

RUDOLF MLÁDEK

MLADEKRNení to tak dávno, co se zákonem uložilo (1) i komunálním politikům absolutní veřejné majetkové obnažení, pokud tito chtěli kandidovat do místních obcí. Po čase se sice až směšné majetkové obnažování zastupitelů zmenšilo na přiznání majetku v neveřejném rejstříku, ale to podstatné, aby samospráva představovala i odborně připravené politiky, to nikdo nikde neřešil a neřeší. To je údajně věc voličů. Jenomže ti kandidátky neovlivňují a musejí vybírat z nabízeného. Nepochybně zájem na kvalitní samosprávě máme všichni, avšak samotná volba nic takového evidentně nezaručuje.

Asi nelze kandidujícím nařídit alespoň nějaké to proškolení při nástupu do zvolených a především uvolněných funkcí, ale za úvahu by to stálo. Případ níže popsaný totiž není výjimkou, jak to na místních radnicích někdy chodí, a to i v dobře míněném úmyslu.

Podívejme se na část zápisu z jednání zastupitelstva jedné z městských pražských částí:

Bod 4. Snížení poplatku provozovatele restaurace „…..“
Navrhujeme snížení nájmu za pronájem prostor „Restaurace ….“ její současné provozovatelce z důvodu zavedení vládních restrikcí. Účelem je zachování služeb a kvalitního stravování pro občany ….. a pro provozovatelku restaurace finanční pobídka v ekonomicky náročné době, která je vyvolána Nařízením Vlády ČR o omezeních provozu restaurací a hotelů.
USNESENÍ č. 2020/13/1:
Zastupitelstvo MČ Praha ….. schvaluje na základě Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č.1079 ze dne 21.10.2020 v době uzavření restauračních zařízení tj. od 1.11.2020 do doby ukončení trvání uzavření těchto provozoven v rámci nouzového stavu (případně omezení jejich provozu – pouze výdejní okénko, omezení počtu návštěvníků restaurace) odpustit stanovené nájemné za provoz Restaurace „…….“. Pokud by v tomto období obdržela provozovatelka kompenzaci od jiných orgánů ČR, bude MČ Praha ……požadovat zaplacení nájmu za jednotlivé měsíce rovnající se výši této kompenzace….. Bylo schváleno.

Z textu je zřejmý bohulibý záměr zastupitelů udržet chod jejich restaurace za podmínek nouzového stavu, ale snad by uvolněný starosta, zvolený i ve druhém volebním období mohl formulovat program i usnesení tak, aby splňovalo alespoň nějaké zákonné a logické náležitosti.

Zastupitelstvo pražské MČ zvolilo pojem „poplatek“ v názvu svého bodu, ale asi se nejedná o něco související se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších novel. K tomu připomeneme ústavní kautelu, že poplatky lze ukládat jen na základě zákona, protože poplatky jsou nenávratná, nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě zákona a osobami vykonávajícími veřejnou správu.

I právnímu laiku je nepochybně jasné, že nájemné, jako smluvně sjednaná platba je odrazem závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může za nájemné dočasně užívat určitou konkrétní věc pronajímatele. Nájemné se rozhodně nedá označit za poplatek.

Pomineme-li, jak „pouze výdejní okénko“ zaručuje kvalitní stravování pro občany, jak ve svém subjektivním hodnocení a zdůvodnění uvádí MČ, horší je to s formulací, když se zastupitelstvu MČ navrhlo schválit odpuštění nájemného provozovatelce restaurace. Ponecháme-li stranou formulaci „odpustit“, kterou tak rádi užívají novináři, jde zřejmě o snížení sjednaného nájmu dotčené restaurace na hodnotu nula v daném období. Sluší se připomenout, že i v případě, že by nájemkyně dlužila MČ za nájemné, nejednalo by se o „odpustek“, ale prominutí dluhu.

Nic proti záměru snížit v době nouzového stavu nájemné, který může MČ schválit. Ale nejenže chybí v usnesení MČ úkol pro odpovědnou osobu uzavřít s nájemcem restaurace příslušný dodatek k nájemní smlouvě, ale chybí to podstatné. Ekonomické zdůvodnění takového kroku. Protože návrh zněl odpustit nájemné, tedy snížit nájemné na nulu. A protože ve smluvním vztahu s nájemcem není smluvní stranou přímo zastupitelstvo, je zřejmé, kdo měl jako předkladatel přiložit ekonomický podklad pro rozhodnutí zastupitelů. Fakt, že nájemkyně v době nouzového stavu sama žádost podat nemusí, a tedy nic prokazovat, obec žádné odpovědnosti nezbavuje.

Připomeneme, shodně se stanoviskem Ministerstva vnitra (2), že podle § 38 odst. 1 zákona o obcích majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly. Platí to i pro obec Praha a její městské části. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Z dotčeného ustanovení vyplývá, že případné jednání obce „ekonomicky nevýhodně“, tedy např. prominutí nájemného či jeho snížení, může sledovat jiný než ekonomický důležitý zájem obce, který ale musí být odůvodněný(!).

Takovým zájmem pak typicky bude právě podpora místních obyvatel či podnikatelů v souvislosti se stávajícím nouzovým stavem. Nepochybně pak bude zákonná podmínka splněna, pokud doba snížení či „prominutí“ nájemného bude adekvátní trvání nouzového stavu, resp. řešení důsledků s ním spojených.
A jsme u slova adekvátní. Potvrzení adekvátnosti se obvykle prokazuje ekonomickou analýzou stavu.

Podnikatelka dotčena nouzovým stavem a provozující restauraci „ z okénka“ nemá absolutně uzavřený provoz a zjevně získává příjmy. Ty jistěže mohou být ve výši, které uspokojí pouze provozní náklady restaurace. Takový stav je možný. Ale možný a zjištěný je podstatný rozdíl. Zjištěný stav měl být podkladem jednání zastupitelstva MČ, což zjevně nebyl, neboť žádné podklady k tomuto bodu předloženy nebyly. Byť dobrý záměr pomoci podnikatelce lze jen přivítat, výkon uvolněných funkcionářů MČ by měl splňovat kritéria profesionální práce. Soud by v uvedeném případě zřejmě prohlásil, že výše zaznamenané jednání a rozhodnutí zastupitelstva MČ je zmatečné a nepřezkoumatelné.
Zdůrazněme, že obec sice může podpořit místní obyvatele či podnikatele například sjednáním dohody o dočasné změně výše nájemného, a to na dobu trvání nouzového stavu, přičemž toto schválení může být i obecné, ale ani v této situaci to nelze činit jinak, než s péčí řádného hospodáře, tedy po přezkumu skutečného stavu. A jak připomíná nález Ústavního soudu (3), je vyloučeno, aby obec jsoucí veřejnoprávní korporací hospodařila prostřednictvím svých volených orgánů tak, že by na prvý pohled pochybným charakterem tohoto hospodaření podlamovala důvěru občanů, kteří obec tvoří, a důvěru v to, že její správa je správou ve prospěch obce a nikoliv ve prospěch jiných subjektů.

Takže je možná skvělé, že se tak důsledně zkoumají majetkové poměry zastupitelů obce, ale někdo by měl také dohlédnout na to, aby výkon jejich samosprávy odpovídal standardům, zvláště, pokud zde ve zmíněném případě starosta obce není žádný nováček, ale dlouhodobý funkcionář. Na otázku kdo a jak to má zajistit se ptejme na dohledovém odboru ministerstva vnitra a především ministra vnitra.

Když už podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, je systém vzdělávání úředníků nastaven a ministerstvo vnitra provádí kontrolní činnost akreditovaných vzdělávacích institucí, chtělo by to i něco podobného pro uvolněné(!), tedy placené komunální politiky. Snad stále platí, že mzda či plat je odměnou za vykonanou práci, nikoliv za posazení se do funkce. A dvakrát by to mělo platit, pokud se na odměnu uvolněného politika resp. političky skládají občané prostřednictvím svých daní.

Možná, že místo vymýšlení právních absurdit jakou je „ předsudečná nenávist“, by si ministr vnitra Hamáček a jeho tým měli více všímat, jak fungují samosprávy českých obcí. Uvedený případ nepochybně není ojedinělý, jak i jiné veřejné kauzy již prokázaly. A vždy to začalo podobným šlendriánem, jak jej vidíme i ve výše uvedeném případě v pražské městské části.


Zdroje:
(1) Zákon č. 159/2006 Sb. zákon o střetu zájmů
(2)https://www.mvcr.cz/clanek/nouzovy-stav-odk–stanovisko-ministerstva-vnitra-k-moznostem-obci-docasne-snizit-najemne-vybirane-z-obecniho-majetku-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx
(3) Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2012, sp. zn. IV. ÚS 1167/11

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč, Vlastimil Kadlec 2000,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Michaela Wurmová 1000,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Karel Hojdar 150,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, MUDr. Ive Niemcová 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Olga Petrová 300,- Kč

Celkem za měsíc: 16 650,00 Kč
Vybráno 47.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 582 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
17 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)