Wilhelm-Reich-Feat.
10.7.2017
Kategorie: Historie

Proč vede část univerzitně vzdělaných západních elit celou euroatlantickou civilizaci na porážku?

Sdílejte článek:

ZBYNĚK PASSER

Proč vede část univerzitně vzdělaných západních elit celou euroatlantickou civilizaci na porážku? Kdo, kdy a proč to začal? Jak uvažují ničitelé rodiny, morálky a hodnot, co chtějí a proč jim musíte jít z cesty?

Pokud ještě tápete, přečtěte si kompilaci několika shrnutí frankfurtské školy – dějin kulturního marxismu, aka neomarxismu, aka nové levice. Výhraďte si čas, čtěte, sdílejte, upozorňujte své dosud slepé přátele. Tohle je nejnebezpečnejší ideologie světa. Kam se hrabe militantní islám, nebo nacismus.

Neomarxismus přitahuje deprivanty všech typů již po generace. Posuďte sami:

“Pohádky, ve kterých pobíhají animované pohlavní orgány. Sedmileté děti se ve škole učí nasazovat kondomy. Z čeho to vzešlo?

Wilhelm Reich byl žákem zakladatele psycho-analýzy Sigmunda Freuda a stal se významným ideologem a spolu-zakladatelem moderního, progresivně-levicového myšlení. Jeho myšlenky naleznete v názorech a postojích levičáckých intelektuálů a umělců napříč celou západní civilizací.

Během studentských nepokojů roku 1968 psali studenti jeho jméno na zdi a na univerzitě ve Frankfurtu vyvěsili transparent: “Čtěte Reicha a chovejte se podle toho”. Celá řada současných politiků Evropské Unie a západních zemí je odkojena jeho myšlenkami.

Reich tvrdil, že za vzestup autoritativních nacionalistických hnutí prý může “potlačování sexuality u dětí” a pro porážku nacionalismu a vítězství marxismu je nutné zbořit veškerá morální tabu a vychovávat společnost ( zejména malé děti) k sexuální nevázanosti.

Jeho deník je pastvou pro sexuology a psychiatry. Ve 4 letech prý měl první sexuální fantazie. V 11 letech měl pohlavní styk se služkou a od 15 pravidelně chodil za prostitutkami. Píše o tom, jak násadou sexuálně zneužíval koně a přitom masturboval. Píše o svých myšlenkách na pohlavní styk s jeho vlastní matkou. Dětství předurčilo jeho budoucí celoživotní posedlost perverzní sexualitou.

Ve spise “O případu porušení incestního tabu” z roku 1920 se vyznává z toho, jak ve 12 letech sledoval matku při sexu s jeho domácím učitelem a pak se jí vydíráním pokoušel přinutit, aby s ním také měla sex, jinak o její nevěře řekne otci. Následně, roku 1910 jeho matka spáchala sebevraždu.

Prohlašoval, v souladu s Freudem, že většinová společnost je neurotická a nepřístupná “progresivním” myšlenkám, protože pod vlivem konzervativního morálního řádu praktikuje potlačování sexuálních pudů. A “léčba” společnosti podle Reicha vede skrze orgasmus a praktikování otevřené a nevázané sexuality už od dětství. Kromě toho tvrdil, že častým orgasmem lze vyléčit i rakovinu.

V článku “Dialektický materialismus a Psychoanalýza” píše o možnosti propojit Freudovu psychoanalýzu, marxismus a diktaturu proletariátu do jednoho ideologického celku. Na tom pracovali paralelně s Reichem také marxisté z “Frankfurtské školy”.

Reich vstoupil do Komunistické strany Německa, hlásal nevázanou sexualitu mladistvých, potraty a boření tradiční kultury. Na rozdíl od většiny tehdejších komunistů byl Reich už neo-marxistou ( kulturním marxistou), který viděl cestu k nastolení marxismu skrze rozvrácení a zboření tradiční kultury evropských národů.

O 60-tých let doteď by ho levičáci nosili na ramenou za jeho obscénní ideologii, ale počátkem 30-tých let byla západní levice stále ještě převážně “starou” levicí, která čerpala raději z Marxova Kapitálu, z ruské revoluce, Stalina a Lenina, než z Freuda. Proto Reich našel u komunistů jen málo pochopení a podpory.

Rozvíjel ideologii, jejíž ústřední myšlenkou bylo využití perverzní sexuality jako zbraně v boji za vítězství marxismu nad nacionalismem.

Ve 20-tých a 30-tých letech mnoho marxistů hledalo vysvětlení, proč komunismus nedokáže zvítězit i na západě, proč lidé místo rudých raději volí nacionalisty a proč obdivují silné osobnosti? Reich začal toto přirozené chování vysvětlovat pomocí psychoanalýzy.

Tvrdil, že příčinou je konzervativní řád a tradiční patriarchální rodina, kde otec je vzorem takové autority a děti jsou vychovávány k úctě a respektu k rodičům, k tradičním hodnotám a také ke slušnosti, mravnosti a tím i potlačování sexuálních pudů. Vysvětloval, že potlačováním pudů v kombinaci s působením otcovské autority v patriarchální rodině dochází k tomu, že z člověka vyroste obdivovatel nacionálně orientovaných hnutí se silným lídrem v čele.

A došel k závěru, že pro porážku nacionalismu a vítězství internacionálního levičáctví je nutné zničit tradiční model rodiny, rozvrátit konzervativní hodnoty a morálku a zavést nevázanou sexualitu.

Jeho ideologii zformovala jeho vlastní sexuální deviace. Byl přesvědčen, že malé děti netouží po ničem jiném, než po pohlavním styku a masturbaci a když jim rodiče nedovolí něco takového provádět, tak u nich tímto potlačováním vznikají neurózy, které podle něj byly zdrojem náchylnosti k fašismu. V knize Psychologie fašismu (1933) píše:

“Rodina je základní zárodečná buňka reakce a nejdůležitější místo pro reprodukci reakcionářských a konzervativních jedinců. (…) Tím, jak je sama vytvářena autoritářským systémem, stala se nejdůležitější institucí pro jeho konzervaci. Autoritativní rodina a moralita jsou reakcionářské síly zásadní velikosti.”

Pro německé nacionalisty tehdy byla ideálem klasická venkovská selská rodina s mnoha dětmi, morálně čistá, pracovitá, spjatá s přírodou, půdou a staletými tradicemi. Pro Reicha se proto tato rodina stala terčem veškeré nenávisti.

Reich o takovém rodinném modelu píše : “Tento typ rodiny produkuje nejlepší nacionalistické bojovníky a strukturálně mění ženy směrem k nacionalistické ideologii.”

Novým neomarxistickým ideálem má být negace tradiční rodiny – lidé mají žít sexuálně nevázaným životem uvnitř kosmopolitních velkoměst. Nic nemá být tabu. Pedofilie, zoofilie, incest … jakákoliv zvrácenost a deviace se má stát respektovanou alternativou.

V knize Psychologie fašismu také uvádí : “Potlačováním sexuality u dětí, zejména genitální sexuality, se dítě stává bojácné, tiché, poslušné, podřízené autoritě, hodné a přizpůsobivé v autoritářském smyslu.”

Model výchovy dětí má být dle neomarxistické ideologie bez jakýchkoliv pravidel, absolutně bez trestů a bez autority. Legalizovat se má pedofilie a malé děti mají být vychovávány k otevřené sexualitě. Neomarxismus věří, že z dítěte pak vyroste rozervané, nepřizpůsobivé individuum, které bude automaticky inklinovat k progresivně-levičáckému, anarchistickému a antifašistickému myšlení a naopak bude v opozici proti všemu normálnímu, národnímu, tradičnímu a konzervativnímu.

V knize Sexualita v kulturním boji (1936) píše Reich o využití freudo-marxistické sexuální politiky v kulturní válce proti národu a nacionalismu:

“Sociální revoluce nezruší morální řád ze dne na den, ale nejprve vyjme lidi z jeho struktur, takže budou v každém společenském útvaru žít a působit bez autority a bez nátlaku morálky. Nebude zakazovat dětskou onanii, ale naopak bude trestat dospělé, kteří dětem v rozvíjení sexuality brání.”

Reich také vyzývá k infiltraci neomarxismu do školství, což postupně nabylo zcela reálných rozměrů:

“Reorganizace sexuálního života musí začít s výukou dětí. Pro tento úkol je důležité, aby byli přeškoleni pedagogové a aby se veřejnost naučila podrobit kritice staré pedagogy, kteří mají v těchto otázkách zastaralé názory.”
Dále za hlavního nepřítele označuje patriarchální rodinu:

“Základem středostavovské rodiny je vztah patriarchálního otce k ženě a dětem. Otec zastupuje autoritářství v rodině. Během procesu sociální revoluce bude rodina nevyhnutelně rozložena. Návrat k tradičnímu rodinnému řádu nebude možný.”

Reich ve svých spisech doslova vyhlásil západní společnosti kulturní válku. Tím položil jeden ze základních stavebních kamenů neo-marxismu ( kulturního marxismu), jehož prioritou je útok na tradiční rodinu a na celou naši kulturu s cílem ji postupně podkopávat a nakonec zcela vykořenit a vyhladit. Touto myšlenkou inspiroval ideology z “Frankfurtské školy”, kteří po válce stáli při zrodu Nové levice, která vládne západu dodnes.

V srpnu 1939 odjíždí Reich do USA, kde učí na fakultě Politologie a Sociálních věd The New School v New Yorku ideologii Frankfurtské školy, kterou tam zavlekli marxističtí intelektuálové a umělci utíkající z Evropy.

Aplikuje do praxe své freudovsko-marxistické toerie o potlačených pudech a nevázané sexualitě coby zbrani proti konzervativním hodnotám. Do Reichova výzkumného centra jsou lákány děti a tým 30 “terapeutů” ve sklepních prostorách provádí na nahých dětech “terapii”.

Brzy začala vyplouvat na veřejnost svědectví o sexuálním zneužívání. Když matka jedné z obětí oznámila úřadům, že jeden z terapeutů nutil jejího 5-letého syna masturbovat, tak policie zasáhla a Reich a jeho devianti museli centrum zavřít.

Mnoho dětí si z této terapie, která je měla vyléčit od domnělých neuróz konzervativní společnosti a udělat z nich nového, progresivně smýšlejícího člověka, odneslo šok a celoživotní trauma.

Jedna z obětí, Susanna Steigová, později napsala:

“Je tu mnoho přeživších Reichova kultu. Jsme ve fázi shromažďování výpovědí o zneužívání dětí, jak fyzickém, tak psychickém. Byla jsem vychována v New Yorské rodině, která byla součástí tohoto kultu. Byla jsem mezi sadistické pedofily přivedena ve věku 3 a 7 let, trávila jsem čas u Reichovy rodiny v Maine a stala jsem se součástí jejich experimentů. Nesnáším, když někdo romantizuje a vyzdvihuje Reicha. Byl to pomatený megalomaniak.”

Reich roku 1956 nastupuje do vězení. Vězeňský psycholog ho vyšetřil a zjistil, že jde o paranoidního psychopata.
O rok později ho ve vězení postihl infarkt a Wilhelm zemřel.

Mnohem víc škody a zla však jeho dílo spáchá po jeho smrti. Je konec 50-tých let. Na univerzitách a v umělecko-intelektuálních kruzích po celém západě se jako infekce šíří ideologie neo-marxismu. Reichovy spisy ovlivňují celou generaci levičácko-demokratických intelektuálů.

Bývalí žáci a asistenti Wilhelma Reicha pokračují v jeho díle. Jeden z jeho žáků později zakládá v americké Kalifornii organizaci Childhood Sensuality Circle, což byla iniciativa bojující za práva homosexuálů, pederastů a pedofilů. Tato organizace pak velmi aktivně propagovala pedofilii a levičáctví, usilovala o proniknutí do školství a organizovala pedofilně-lobbistické akce i na mezinárodní úrovni.

Jedna z členek této iniciativy, sociální aktivistka jménem Valentina Davila, prohlásila roku 1981 v rozhovoru pro časopis Time:

“Věříme, že děti by měly začít se sexem hned po narození.”

Reich se zasloužil o rozmach organizované pedofilie. Jeho myšlenky nepřímo stojí za velkým množstvím případů sexuálního zneužívání dětí.

Když si vyšinutí levičáci přečetli, že skrze nevázanou sexualitu dosáhnou osvobození a že výchovou dětí k sexu dokáží porazit nacionalismus, začali to ve velkém převádět do praxe. V Německu, kde byla Reichova ideologie velmi populární, vznikla hustá síť pedofilně-aktivistických organizací a neo-marxisté tam lobbovali za legalizaci pohlavního styku s dětmi. Tvrdili, že prý je to dobré pro jejich duševní vývoj.

Reichův perverzní kult stále vládne a je integrální součástí neomarxistické ideologie. I dnes všichni vidíme pokračující útoky perverzní levičácké propagandy namířené na dětskou populaci:

  • Před pár lety vyšly “Standardy pro sexuální výchovu v Evropě” vydané Světovou zdravotnickou organizací, podle kterých se děti od 0 do 4 let mají učit masturbovat a děti od 6 let mají “objevovat” homosexuální styk.
  • V Německu vydalo Ministerstvo pro rodinné záležitosti brožuru s názvem “Láska, tělo a hra na doktora”, ve které nabádají rodiče, aby sexuálně masírovali své děti ve věku 1-3 let a poskytli malým dětem “neomezenou masturbaci”.
  • Ve Skandinávii běží televizní pořady určené dětem, kde jim ukazují, jak se souloží a jak se masturbuje. Už v mateřské školce se švédské děti učí nafukovat kondomy.
  • V rámci projektu Škola rozmanitosti v německém státě Severní Porýní-Vestfálsko je navržen “výchovný” program o homosexuálních vztazích a transsexuálech. Učitelé mají provádět sérii ukázkových hodin a děti mají vytvářet malá divadelní představení na témata jako : orgasmus, sadomasochismus, anální styk atd.

Vidíme, jaké dopady má vládnoucí neo-marxistická ideologie na západní civilizaci. Nemůže nás proto nepřekvapit, že jeden z předních autorů této ideologie byl psychopat, zločinec a sexuální deviant.

Nová západní levice z Reich Reicha vychází. Je zvrácená, prolhaná, úchylná a nebezpečná.

 

ZDROJ: Zbyněk Passer

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 628,00 Kč
Vybráno 38.93%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 198 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 4,72 out of 5)
Loading...
politicon.cz