migranteu
20.3.2018
Kategorie: Společnost

Osa Brusel-Paříž-Berlín vládne špatně

Sdílejte článek:

RUDOLF MLÁDEK

Že pomoc uprchlíkům je na místě a to bez dalšího, je jasné, neboť je zaručena Úmluvou o právním postavení uprchlíků, někdy označovanou jako „ Ženevská úmluva o uprchlících“. Ale žádná taková úmluva neplatí pro ekonomické migranty. Spíše naopak.

 

Nezákonné obchodování s lidmi

Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu byla se svými protokoly přijatá dne 15. 11. 2000. Úmluva upravuje spolupráci a závazky mezi státy na poli boje proti organizovanému zločinu obecně a přijaté protokoly se následně zabývají konkrétními oblastmi. Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky je účinný je od 28. ledna 2004. Protokol sice používá pojem „přistěhovalec“, zatímco v Evropě se ujal pojem „ekonomický migrant“. (Zdroj: 1url.cz/Wtc42). Jde ale o stejnou skupinu lidí.

Co je samozřejmě ostudné je to, že mnohé vlády v Evropské unii a novináři učinili záměrné matoucí rovnítko mezi skutečnými uprchlíky a ekonomickými migranty. A ještě nestoudnější je, že ačkoliv Evropská unie (EU) rozhodnutími číslo 2006/618/ES a 2006/619/ES upřesnila působnost EU v souvislosti s bojem proti proti pašování přistěhovalců a tato rozhodnutí stále platí, Osa Brusel-Paříž-Berlín, kterou po právní stránce lze nazývat Osou Zla nic z tohoto práva platného a závazného nerespektuje.

Osa Zla nerespektovala v roce 2015 ani Dublinské dohody, ani hrozbu pro Schengenský prostor, ani ústavu Spolkové republiky Německo, která pod názvem: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland byla přijata dne 23.května 1949. „Federace je z ústavně-právních důvodů povinná znovu zavést účinné kontroly spolkových hranic, když je dočasně nebo trvale narušen společný evropský systém zajištění hranic a kontroly migrace,“ řekl bývalý ústavní soudce Udo di Fabio. (Zdroj: 1url.cz/UtcPa). Ostatně německá politická strana Alternativa pro Německo (AfD) na tento fakt trvale upozorňuje a požaduje, aby se kancléřka Merkelová z tohoto porušení platného práva zpovídala před soudem. Zatím to AfD ovšemže požaduje marně.

Trestná činnost

O tom, že konání pašeráků je trestnou činností není asi nutné nikoho přesvědčovat. Pašeráci podvodem a uvedením v omyl lákají a zajišťují velmi nebezpečnou a riskantní přepravu pro pašované osoby, které se nacházejí ve zneužitelném stavu vyvolaném chudobou či jinou okolností. Rozčarování a hněvivá reakce mnohých ekonomických migrantů, dopravených pašeráky do Evropské unie, je toho výmluvným dokladem. Nepronásledování pašeráků, automatické přijímání těchto migrantů a dokonce návrhy na jejich vynucované přerozdělování státům EU jsou jenom jinou formou podpory trestné činnosti pašeráků. Jde o politiku vůči národům a členským státům EU, kterou lze označit za zločinnou. Kdo zločin podporuje, je spolupachatelem a je lhostejno, zda je organizátor, návodce či pomocník. Osa Zla je zde evidentním pomocníkem.

Humanitární pomoc a civilní ochrana EU

„Jako právní základ pro humanitární činnost slouží Lisabonská smlouva. Účelem této činnosti je pomáhat osobám, které se ocitly v tísni, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, vyznání, pohlaví či etnický původ.“ (Zdroj: 1url.cz/dtc4B).

Ačkoliv další text dokumentu o Humanitární pomoci EU jednoznačně hovoří a odkazuje se na pomoc v postižených státech, výše uvedenou úvodní formuli si Osa Zla vykládá jako možnost poskytovat pomoc osobám v tísni (a to i bez statutu uprchlíka) na území členských států EU. Je to chytračení s nedozírným koncem. Ve světě jsou cca 2 miliardy obyvatel, které jsou v nějaké tísni. Ani pět procent z nich tj. cca 100 miliónů by současná EU ekonomicky nezvládla. Navíc jejich přijetím, kdy nemalá část jsou lidé bez vzdělání, mnohdy i základního, by znamenalo odsoudit Evropany k trvalému poskytování ubytování, potravin a lékařské péče a to na desítky let a vytvořit tak z několika generací Evropanů novodobé otroky pro Osou Zla vítané „ migranty v tísni“.

Merkelovská EU

Osa Zla tvrdí, že se žádné zločinné politiky díky Lisabonské smlouvě nedopouští. Takový výklad je nepřijatelný, neboť dosavadní ignorování platného mezinárodního i evropského práva ze strany Osy Zla představuje hrozbou národům Evropy. Osa Zla mění humanismus v invazi, v okupaci a v zneužití principu pomoci v tísni. Sledovat černošského senátora z Itálie, jak vyzývá svou vládu k zastavení invaze ekonomických migrantů je důkazem nezpochybnitelným. Za nejpodstatnější ale musíme pokládat fakt, že žádná obecná preambule v Lisabonské smlouvě neruší ani platné úmluvy OSN, ani rozhodnutí EU výše uváděné a už vůbec nemůže rušit platné trestní právo jednotlivých členských států EU.

Osa Zla uvyklá jednat svévolně, arogantně a jednostranně zcela ničí základní principy Evropské unie ( o hodnotách ani nemluvě) a tato merkelovská EU přestala být prostorem práva. S přibývající cenzurou přestává být i prostorem svobody. To, žel, znamená, že bude i nadále podporována bigamie, jako tomu už v Německu je, dětské sňatky, veřejné hlásání nenávisti k bílým Evropanům, diskriminace manželek muslimů a mrzačení ženských pohlavních orgánů. Pravděpodobnost integrace včetně respektování evropského práva je u migrantů nízká, evropská právo je veřejně a flagrantně porušováno a Osa Zla žádné řešení ani nenabízí, ani neplánuje.

Mařená integrace

Sedmdesát let budování Evropských společenství, které vyústilo ve sui generis Evropskou unii je mařeno Osou Zla a to takovým způsobem, že hrozí rozpad této unie. V pohledu Bruselu-Paříže a Berlína na migrační invazi chybí soudnost, odpovědnost a proporcionalita. Ani deset miliónů migrantů propašovaných do EU nezlepší stav v Africe či jinde, nezvýší ekonomickou výkonnost EU a opticky sice vylepší věkový průměr lidí žijících v EU, ale za cenu ghet, no-go zón, vrůstající zločinnosti a vzájemné nevraživosti národů v Evropě.

Osa Zla vnucením dvou miliónu ekonomických migrantů do EU byla ochotna obětovat odchod Velké Británie (66 miliónů osob) z EU, zahájit de facto trvale špatné vztahy se zeměmi V4 (Česko + Slovenko. Maďarsko + Polsko tj. celkem cca 63 miliónů osob) a vyburcovat skryté proti-bruselské vlády v Rakousku a Itálii (cca 69 miliónů osob).

Politika arogance a naprostého přehlížení jakýchkoliv jiných názorů, než ty, které zastává Osa Zla, vedla a vede ke ztrátě důvěry mnoha z 198 miliónů osob v Evropskou unii! A to do výčtu nejsou započítáni Katalánci a zatím mlčící Švédové.

Vyměnit důvěru stovek miliónů lidí v EU za doslova pár miliónu ekonomicky nepoužitelných migrantů je unikátem politické hlouposti. Vzrůstající nevole Evropanů vůči EU je logickou reakcí na tuto hloupost.

Osa Svobodné Evropy

Touto Osou skutečně bylo dvanáct zakládajících států Evropských společenství a přitažlivost jejich politiky vedla k nárůstu členů. V letech 1950 – 2005 skutečně můžeme hovořit o prostoru svobody a práva, které Evropské společenství garantovalo. Dnes, žel, nikoliv.

Je nezpochybnitelné, ze spoluzakladatelé sdružení Uhlí a Ocel, předchůdce dnešní EU, tedy především Francie a Spolková republika Německo byly hlavními a výbornými články evropské integrace a je jejich nespornou zásluhou, že Evropa prosperovala, žila (a zatím žije) v míru a svoboda a dodržování práva se po válce stalo nezpochybnitelnou normou kvality života lidí v Evropském společenství.

Avšak s nastoupením kancléřky Merkelové v Německu došlo k zásadnímu obratu. Zatímco její předchůdci se drželi pravidla: „Co je dobré pro EU, to je dobré i pro Spolkové Německo“, Merkelová vyznává doktrínu, že: „Pouze to, co je dobré pro Německo, je dobré pro EU“. Doktrína zákeřná a zlá. Mohly bychom uvést mnoho příkladů, že to, co je dobré pro Německo, může být pro ostatní členské státy EU doslova zkázonosné. Příklad zavedení eura je nade vše výmluvný, přesto, že společná měna EU má i své dílčí výhody. Leč nevýhody převažují. Co je však zcela nepřijatelné je fakt, že vedení EU zavedení eura právně garantovalo s tím, že žádná země nebude platit dluhy jiné země. To vše zcela jednostranně Osa Zla zrušila během řecké krize pod zaklínadlem „solidarity“. Platné právo šlo opět stranou. Připomeneme, že Lisabonská smlouva stanovuje povinnost států ručit si za své dluhy sama, Evropská centrální banka si vlastní směrnicí zakázala vykupovat dluhopisy členských zemí eurozóny a evropský pakt stability a růstu požaduje u zemí EU deficit v maximální výši 3 procent HDP – tato všechna závazná pravidla však státy měnové unie pod taktovkou Osyl Zla ignorují. (Zdroj: 1url.cz/Wtcn4).

Viníci špatného stavu

Nástupem Junckera do čela Evropské komise začíná období nehorázného přehlížení národních vlád a současný ministr vnitra SRN Horst Seehofer na to správně upozorňuje. (Zdroj: 1url.cz/VtcAm)
Lže -li dnes někdo o tom, že Česká republika musí být v tzv. „tvrdém jádru EU“, aby mohla něco ovlivňovat, měl by se zeptat Britů, kteří byli součástí toho jádra, co vůbec mohli ovlivňovat. Skoro nic. Proto také odešli. Znechutila je nejen odpudivá rétorika Junckera, ale především zlovolná migrační politika prosazovaná Merkelovou. Zatímco Francie a Spolková republika Německo dělaly po válce skvělou, politicky i ekonomicky špičkovou politiku, dnešní Německo se chová panovačně a Francie nevypočitatelně. Poláci a Rumuni si na své území už umístili americké základny. Zdá se, že pro budoucí jednání s Osou Zla to bude nebytný věcný argument. Mstivost až chorobná, jakou předvádějí bruselští vyjednávači s vládou Velké Británie, hraničí s fanatismem a je to v poválečné Evropě něco nevídaného. (Zdroj: 1url.cz/5tcnU).

V4 a 21 států

Nelze ani vteřinu předpokládat, že duo Juncker-Merkelová bude mít zájem na jakémkoliv dobrém řešení stavu v EU. Francouzská politická revoluce po letech výjimečného stavu (sic!) vynesla do Elysejského paláce nového muže Macrona, ale i on je zastánce starých junkerovsky-merklovaných myšlenek. Jeho návrhy na zlepšení EU jsou jen mazaným, ale průhledným trikem, jak oddlužit Francii pomocí německých peněz. Ale takoví prosťáčci v Berlíně nesedí.

Zpětnou výměnu Osy Zla za Osu Svobodné Evropy mají v rukou členské státy EU. Pokud nechtějí zvolit cestu odchodu z EU po vzoru velké Británie, budou muset začít konat. Pokud si dvacet pět států dojedná svůj vlastní summit, bez Bruselu, Paříže a Berlína, i jen jediný uskutečněný svobodný summit bude pro Osu Zla znamenat otřes. Například Rakousko jako pořadatel summitu 21+V4 by bylo ideálním hostitelem takového setkání. Stav v Evropě je příliš vážný a návrhy na dvojrychlostní EU, která ale de facto existuje, nejsou žádným řešením, jenom upevňují pozici Osy Zla.

Myšlenka na summit 21+V4 se může zdát být neproveditelná a nemožná. To se možná potvrdí, ale ne dříve, dokud to někdo nezkusí. Zatím mnohé vlády v EU počítají penízky a skoro žádná (vyjma Polska, Maďarska a odcházející velké Británie) nehledí na budoucnost svého státu optikou svobody, práva a ochrany svých občanů. Je rozhodně lepší vyměnit bruselský mor za chudou svobodu.

Evropa potřebuje Osu Svobody

Nejlepším řešením velmi špatného stavu je politicky odstranit Osu Zla a postavit novou Osu Svobodné Evropy.

Dvacet pět členských států EU by na tom mělo mít zájem. A jen tato skupina států to může dokázat. První vlaštovkou může být vyjádření z Nizozemska: “Neznamená to, že my, ostatní země EU, považujeme za dobré všechno, na čem se Němci a Francouzi shodnou. Že na to jen kývneme,” řekl nizozemský premiér Rutte a neměl by v takovém pohledu na politiku Francie a Německa zůstat osamocen. (Zdroj: 1url.cz/Utcnj). Dvacet pět členských států EU představuje stamilióny lidí. To nejsou ani loutky ani otroci Osy Zla, ale pokud budou tito občané a jejich vlády pasivní, odevzdaní a lhostejní, tak se otroky Osy Zla stanou.

MLADEKR

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2019: *****

Luděk Kurka 100,- Kč, Jiří Novák 150,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Petr Chovanec 1000,- Kč, René David 900,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Miloslav Pecka 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 0.000421 BTC (99.84 CZK), Květa Sekyrová 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Lucijan Škorjanc 150,- Kč, Marie Kouklíková 100,- Kč, Roman Doubravský 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč

Celkem za měsíc: 10 312,44 Kč
Vybráno 29.46%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 16 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
10 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.