politkorekt
24.6.2017
Kategorie: Společnost

O politické korektnosti

Sdílejte článek:

ANDREJ DUHAN

Politická korektnost je fenomén, který prorůstá Spojenými státy i západní Evropou. U nás zatím nenabývá tak obludných rozměrů, přesto má mnoho zastánců. Její obhajobu přitom vedou stejně jako na Západě — politická korektnost je vlastně jen obyčejná slušnost. Jenže není.

Represivní tolerance

Politická korektnost vychází ze dvou tezí Nové levice. Za prvé, západní, křesťanská a buržoazní civilizace je strukturálně špatná a utlačovatelská. Nová levice je posedlá dialektikou dominance a útlaku a všechny instituce a hodnoty západní civilizace od národa přes osobní vlastnictví až po rodinu identifikuje jako diskriminující.

Za druhé, pravda, fakta a objektivita neexistují. To, co vnímáme jako přirozené, jsou ve skutečnosti sociální konstrukty západní společnosti, která tak reprodukuje svou legitimitu a nadále marginalizuje menšiny. Svou dominanci pak systém utvrzuje prostřednictvím interpretace historie, jazykem, výchovou, zažitými vzorci chování, morálkou a kulturou.

Jde o „staré dobré“ marxistické falešné vědomí, kterým dodnes marxisté zdůvodňují, proč všichni nežijeme v komunistickém ráji, ale v „bídě“ svobodných kapitalistických společností. Ovšem stejnými kulturně výchovnými metodami pak lze vnutit lidem jako přirozené úplně jiné hodnoty. Člověk je tabula rasa, která může být popsána libovolnou výchovou a indoktrinací. V neomarxistickém vidění světa politická korektnost nepředstavuje absurdní popření reality, pouze konstruuje novou lepší realitu.

Banální podstatu politické korektnosti pak vyjádřil jeden z ideových otců Nové levice Herbert Marcuse konceptem „represivní tolerance“. Ta neříká nic jiného než, že konzervativním názorům je nutno upřít svobodu slova, protože zachovávají utlačovatelskou podobu společnosti. V Marcusově chápání spolu soupeří autoritářské regresivní síly pravice s tolerantními progresivními silami levice. První je potřeba formálně i neformálně potlačit, druhé propagovat. Pravicové názory si toleranci nezaslouží.

Západ jako velký utlačovatel

Politická korektnost tedy směřuje k relativizaci Západu, protože je to velký utlačovatel, delegitimizaci konzervativních názorů, protože Západ obhajují, a ustavení levicově progresivních hodnot, protože zajistí sociálně spravedlivou společnost.

Relativizace probíhá zpochybňováním historických identit jako je národ, křesťanství či rodina. Cokoliv tradičního, historického, zaběhnutého je implicitně předkládáno jako špatné. Západ není nejúspěšnější, nejsvobodnější a ve skutečnosti nejtolerantnější civilizace, naopak si nese kolektivní historickou vinu. Západní sklon k sebereflexi a kritickému myšlení se zde zvrhává v paušální masochismus, který francouzský filosof Pascal Brucker ve stejnojmenné eseji trefně nazývá tyranii pokání.

Každý stav, problém či instituce je interpretována optikou útlaku menšiny ze strany většiny. Západ utlačuje zbytek světa, muži ženy, heterosexuálové komunitu LGBTQIA+, křesťané muslimy, běloši černochy, rodina ženy a děti, buržoazie proletariát. Cokoliv, co zapadá do tohoto narativu je potřeba vytáhnout. Cokoliv, co nezapadá, je potřeba ututlat, aby tyto marginalizované skupiny nebyly dále stigmatizovány. Samozřejmě o blaho jednotlivých příslušníků menšin nejde, jde o to reprodukovat narativ útlaku a potvrzovat status oběti.

Pravice jako obhájce útlaku

Konzervativní oponenty politické korektnosti je potřeba usvědčit z rasismu (fašismu, bigotnosti) a tím tak jejich názor vyloučit jako nepřípustný. Levici se podařilo zachovat negativní konotace rasismu, a přitom tento pojem zcela vyprázdnit. Rasismus dnes není o diskriminaci na základě rasy, rasismus je cokoliv, co negativně míří na menšinu, respektive podporuje utlačovatelské struktury západní civilizace.

Skrytý rasismus je potřeba najít v každém pravicovém názoru. Odmítání imigrace, ochrana hranic, boj s kriminalitou, škrtání sociálních dávek, podpora tradiční rodiny, patriotismus, výuka západních dějin, nízké daně — ve všem lze najít jednotící účel: zlovolná snaha poškodit menšiny.

Politicky korektní postoje

Politická korektnost požaduje ztotožnění se s pilíři levicově liberální ideologie jako je multikulturalismus a masová imigrace, genderová ideologie, feminismus, relativizující tolerance, antidiskriminace a sociální spravedlnost jako jedinými správnými, univerzálně platnými, přirozenými a nezpochybnitelný hodnotami. Politicky korektní hodnoty nemají být vnímány jako názor, ale jako standard (obyčejná slušnost). Cílem je vyvrátit pojem většiny a jejích identit a hodnot jako normativu.

Typickými politicky korektními pravdami jsou například:

 • Islám je náboženstvím míru. Muslimové jsou oběti. Islamismus nemá nic společného s islámem.
 • Všechny kultury jsou si rovny a neexistují mezi nimi rozdíly.
 • Národ je pouze náhodný shluk jednotlivců. Kolektivní identity neexistují. Existuje pouze jednotlivec a lidstvo.
 • Úspěch Západu je vystavěn na otrocích a kolonialismu.
 • Poukazovat na problémy s vybranými menšinami je rasismus.
 • Muži a ženy jsou a musí být stejní.
 • Člověk může libovolně měnit svou sexuální identitu.
 • Většinová společnost je homofobní, xenofobní, rasistická a diskriminující.
 • Neúspěch a špatné vlastnosti jednotlivce nejsou jeho vinou, nýbrž výsledkem působení společnosti.
 • Tradiční rodina je přežitek.
 • Problémy s porodností vyřeší imigrace. Imigrace je vždy přínosná.
 • Většinu lze generalizovat pouze negativně, menšiny pouze pozitivně.
 • Příslušníci většiny si nesou historickou vinu, příslušníci menšin často nejsou zodpovědní ani za svoje vlastní jednání.
 • Rasismem je jakákoliv kritika způsobu chování podmíněná příslušností k sociální skupině.
 • Patriotismus je fašismus.
 • Buržoazní hodnoty jako práce, rodina a majetek jsou maloměšťácké. Alternativní způsoby života by neměly být kritizovány a hodnoceny z těchto pozic.
 • Odmítání masové imigrace, ochrana hranic a požadavek na asimilaci je extrémismus, podpora neomezené imigrace a multikultulturní segregace je výraz umírněnosti a politické vyspělosti.

Ten správný názor je víc než pravda

Společným znakem výše uvedených tvrzení je, že neodpovídají realitě. Jsou to lži. Politická korektnost se nesnaží odlišit pravdu a lež, vyžaduje ten správný názor. Pravda je konec konců sociální konstrukt osvícenství a jako takový je nástroj západního útlaku, jak nedávno svým profesorům osvětlili studentští aktivisté z Black Lives Matter. Na oltář politické korektnosti ovšem nepadá jen pravda, ale mnohdy i zdravý rozum a pud sebezáchovy, jak můžeme vidět v jalových reakcích politiků na islámský terorismus.

Naopak v politicky korektním režimu může být pravda rasistická a tedy nežádoucí či přímo zakázaná. Jazyk tak ztrácí svůj význam coby nositele informací a prostředku komunikace. Přestává popisovat realitu. Neumožňuje zprostředkovat některé názory přijatelným způsobem. Stává se ideologickým nástrojem, jak konstruovat paralelní skutečnosti. Jeho cílem je vnutit určité vidění světa, etablovat politicky korektní newspeak a debatu nad určitými tématy zakázat.

Od regulace jazyka k regulaci myšlení a ztrátě soukromí

Politická korektnost zužuje okruh povolených témat a stanovuje meze, jak se o těchto tématech smí hovořit. Určuje, co se smí a nesmí říkat, jak se to smí a nesmí říkat, a kdo co smí a nesmí říkat. Vytváří se pevná soustava a hierarchie povolených a nepovolených názorů a skupin lidí, které je můžou nebo nemůžou vyslovovat. Zavádí se dvojí metr posuzování mluvy a jednání podle toho, kdo je jejich nositelem a kdo adresátem. Vytváří paralelní realitu.

Regulace jazyka směřuje ke změně myšlení. Na Západě se přenesla do přepisování historie s dvojím cílem ji interpretovat v multikulturním duchu a zároveň neustále připomínat historickou vinu Evropanů a Američanů v podobě rasismu, imperialismu a kolonialismu. Shakespeare a jiní mrtví bílí muži musí v osnovách ustoupit indiánským náčelníkům. Kurzy Západní civilizace nahrazují na elitních západních univerzitách kurzy dekonstrukce Západu. Politicky korektní by měly být knihy, reklamy, filmy, hry, volební kandidátky i osobní život.

Politická korektnost maže rozdíl mezi veřejným a soukromým. Politicky korektní je nutno být i v soukromí a ryze osobních vztazích. I zde se odráží staré heslo Nové levice, že osobní je politické. Soukromé neexistuje, vše je veřejné. Být politicky korektní je nová, nejvyšší a jediná ctnost.

Zatím nejvyšším stádiem politické korektnosti je její trestně právní kodifikace v podobě rozrůstající se legislativy proti hate speech. Jejím deklarovaným cílem je trestat nenávistné výroky, což se v jádru jeví jako pochopitelný nárok. Ve skutečnosti ovšem směřuje (a je tak využívána) k potlačení kritiky pilířů politické korektnosti. V praxi tedy směřujeme ke kriminalizaci názorů i faktů, které menšiny mohou vnímat negativně. Herbert Marcuse by byl spokojený.

Politická korektnost není žádná obyčejná slušnost

Jednoznačnost agendy politické korektnosti, tak i následky politicky nekorektních postojů je možno vidět na následujících několika konkrétních příkladech:

 • Starosta francouzského města Beziers Robert Menard konstatuje, že třídy, kde tvoří devadesát procent muslimské děti, jsou problém, a je odsouzen za hate speech.
 • Německá policie a média se snažily ututlat rozsáhlé sexuální útoky, protože by to mohlo posílit odpor k uprchlíkům. Poté ujišťují, že pachatelé nepřišli s nejnovější imigrační vlnou, ale v Německu jsou již několik let.
 • Levice prezentuje hidžáb jako symbol feminismu a emancipace žen.
 • Dokola se omílá masivní souhrnný gender pay gap, ačkoliv na srovnatelných pozicích a kvalifikaci ve skutečnosti prakticky neexistuje.
 • V anglických městech roky operovaly pakistánské gangy zaměřující se na sexuální zneužívání bílých dětí, a policie a sociální pracovníci, kteří o tom měli informace, se báli zakročit kvůli obvinění z rasismu. Naopak stíhali ty, kteří na to upozornili.
 • Italští aktivisté prohlásili vrcholné dílo západní literatury — Danteho Božskou komedií — za homofobní a islamofobní a požadují její stažení z osnov.
 • Na elitních západních univerzitách se zřizují safe spaces, kde mají studenti nárok nebýt vystaveni nepříjemným názorům, nebo se ruší pod tlakem levicových aktivistů vystoupení konzervativních řečníků.
 • Šéf internetového prohlížeče Mozilla Brendan Eich byl donucen odstoupit, protože soukromě odmítá sňatky homosexuálů.
 • Australské feministky obviní černošku a exmuslimku Ayan Hirsí Alí z rasismu a podpory bělošské nadřazenosti.
 • Podle rozsudku SDEU jsou pojišťovny nuceny ignorovat rozdíly v rizikovosti chování u mužů a žen (protože mezi muži a ženami přece není rozdíl), což ženám obecně zdražuje pojištění.

Politická korektnost v žádném případě není obyčejná slušnost. Slušnost sice do jisté míry koriguje mluvu i chování, nesnaží se ovšem autenticky proměnit chápání reality. Je ryze soukromá a apolitická. Politická korektnost je odrazem politické doktríny a kodifikuje určité názory jako nezpochybnitelné. Slušnost řeší převážně formu projevu, politická korektnost obsah. Jak poznamenal Roger Scruton, slušnost je skill, politická korektnost je drill.

Další levicová utopie

Politická korektnost nahrazuje pilíře západní intelektuální tradice jako pravda, rozum a svoboda slova správností myšlení, subjektivními pocity a právem vybraných menšin nebýt uraženy. Prostřednictvím neformální i formální regulace jazyka, myšlení a chování se snaží změnit realitu. Ve jménu abstraktních hodnot velí ignorovat realitu i zkušenosti. Politická korektnost představuje praxi nebezpečné ideologie, která znamená relativizaci Západu, vytěsnění konzervativních názorů a absolutizaci levicově liberálních hodnot.

Stručně řečeno je dalším odrazem nebezpečného levicového snění o společnosti, kde se mají všichni rádi a jsou si absolutně rovni. Jen kdyby ten zlovolný Západ nestál pořád v cestě…

ZDROJ: Institut2080.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 349 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...