SLUNICKA
22.7.2018
Kategorie: Společnost

(Ne)oblíbená sluníčka – kde se berou?

Sdílejte článek:

EVA JAREŠOVÁ

Napadlo vás někdy, kde se bere sluníčková část naší populace? Myslíte si, že jsou opravdu jen tak naivní a přeplnění zaslepenou, všeobjímající láskou a) ze své povahy, něco jako květinové děti, nebo b) díky tučným výplatám od neziskovek? Tak dovolte, abych vám do tohoto názoru trošku hodila vidle. 

Dostal se mi totiž do rukou výukový “manuál” pro střední školy, metodické pokyny, jak na školách vyučovat multikulturní výchovu. Tato MKV je součástí programu na všech školách, od mateřských (!!!) až po vysoké školy. Já mám k dispozici jen ten návod pro střední školy, a to je asi dobře. Pokud by se mi totiž dostal do rukou podobný materiál, který by se ovšem týkal mateřských škol, asi bych už teď stála někde se samopalem v ruce.

 No, pojďme se na to tedy společně podívat.

Nejdůležitější a nejvíc zarážející fakt na celém tom manuálu je evidentní – zabývá se pouze Araby a islámem. Vůbec zde není zmínka o pochopení kultury Japonců, Číňanů nebo Romů. Naprosto vše se točí kolem islámu. Uff. Multi-kulti výchova.

Nejprve je zde popis, kterých předmětů se MKV týká, tedy – do kterých předmětů má být toto vymývání mozků více či méně nápadně začleněno. Jsou to: dějepis, občanská výchova, německý jazyk, anglický jazyk, zeměpis, biologie, výtvarná výchova a hudební výchova. Zajímavé je, že ohledně začleňování MKV do těchto předmětů jsou určené kategorie, a např. hudební výchovy a angličtiny se týká kategorie “Kulturní diference”, zatímco němčiny se týká kategorie “Lidské vztahy”. Přiznám se, že tohle byla první věc, u které následoval můj údiv.

Následují příklady integrace jednotlivých tematických okruhů do vzdělávacího obsahu. V kategorii o dějepisu se autor pohoršuje nad dosavadní výukou o arabském světě, že se zde vůbec zmiňují konflikty, výboje, džihád a islámský fundamentalismus. Měli bychom se prý vyhnout přílišnému zobecňování, protože hrozí riziko “negativní deformace faktů” (jako – vraždění ve jménu islámu jde ještě nějak negativně deformovat? – pozn.aut.). Jde prý o velice citlivé informace a učitel musí umožnit žákům fakta analyzovat bez předsudků. Dále doslova píše: “…džihád není svatou válkou, přestože je tento mýtus rozšířen. Jako inspiraci uvádím témata, které by bylo vhodné do učebních osnov zařadit: vznik a přínos arabských číslic pro moderní matematiku, Arabové a vznik moderní lékařské vědy, Islám a jeho představitelé apod. Zařazení těchto témat umožní širší pohled na islám a arabský svět jako na rovnocennou civilizaci….” No, z mé strany další údiv a také vztek.

Co je jako pro vás, vážený autore, tedy ten džihád? Doslovný překlad je “usilovat na cestě boží slovem, srdcem a mečem” a to usilovat o rozšíření islámu po celém světě. Je to základní povinnost každého muslima a má čtyři formy: nafs (proti vlastním nedokonalostem, tedy být stále lepším a lepším muslimem), kalima (bojuj proti rozšířeným mýtům o islámu a usiluj o to, abys vždy islám vylíčil co nejlépe, i za cenu povoleného lhaní), difáa (obrana proti napadání muslimské komunity od nevěřících – dle tohoto vraždili např. v redakci Charlie Hebdo) a poslední, nejvyšší formou je talab (džihád útoku, je-li nastolen islámský stát). Není to tedy nic jiného než “svatá válka”. Jak to chce autor nazvat jinak, zde neuvádí. Dokonce se ani nepouští do “doporučených” odpovědí žákům, pokud se budou ptát. Poraď si sám, kantore, hlavně multikulturně a politicky korektně! Je totiž zcela evidentní, že autor o islámu neví ani zbla, jak by tedy mohl radit se zvídavými otázkami studentstva? No, namísto probírání “svatých” válek se máme věnovat SROVNATELNÝM přínosům – arabské číslice. Hm, nejsou to ale islámské číslice, že ne? A navíc – arabské číslice mají původ v Indii, kde se poprvé začaly používat kolem roku 300 př. n. l. Do Evropy se dostaly díky arabským matematikům a astronomům, kteří je sem v průběhu 10. století přivezli. Moderní lékařská věda? Při jejich znalostech anatomie zamrzli s vývojem před 1400 lety. Ano, bezpochyby je spousta výborných lékařů, kteří pocházejí z arabské části světa. Všichni ale vystudovali v Evropě, Asii nebo v Americe. Autor evidentně vrší jednu lež za druhou a nic z toho nepodkládá fakty. A to jsme teprve na začátku. 

Občanská výchova (pro nižší stupeň Občanská nauka, pro vyšší stupeň Základy společenských věd). Zde se zaměřili na předsudky a projevy rasismu a antisemitismu. Dále také na rozpoznávání extremismu a postavení žen ve společnosti. Zde začala růst má zvědavost, jak toto téma autor pojme, jelikož už se mi osobnost autora začala zcela jasně rýsovat. Nezklamal. Lítají zde krásná slova jako “tolerance, respektování odlišností, etické a morální postoje, jedinečnost člověka” apod. V podstatě zde ale nabádá hrozit ošklivou západní civilizací, plnou pro změnu pojmů jako “neúplná rodina, ústavní péče, chybějící model rodiny”. Chvála kultur, které dbají na rodinu jako základ všeho. Zcela vynechává pojmy, jako “vražda ze cti, urážka rodiny, povinnost ženy bezpodmínečně se podřizovat mužům, naprostá absence lásky v rodině a při výchově dětí”. Hlavně, že vše zakončí plkem o úspěšné interkulturní mezilidské komunikaci.

Zeměpis je prý vhodnou platformou pro globální pohled na MK a lze dosáhnout větší míry pochopení odlišností. Hlavně prý také tolerance. Kantore, poraď si sám. Zde mě poprvé napadlo – kolik asi autor za tento pamflet vyinkasoval?

Cizí jazyky. Základní bla bla, jak se při výuce cizích jazyků nutně setkáváme s kulturou dané země, jejíž jazyk studujeme. Ano, souhlas. Díky studiu angličtiny jsem zjistila, co je Big Ben, Tower Bridge a Yorkshire pudding. Překvapivě se zde poprvé setkávám se jmény států, jako je Kanada a USA, kde autor zmiňuje “otroctví a historii černých Američanů” – není to náhodou rasismus? Nejsou to Afroameričané??? Shrnuje to slovy: “V tomto případě lze vidět velmi originální způsob začlenění MKV do předmětu AJ. Jedná se o tematiku otroctví, kolonialismu a rasové rovnoprávnosti v oblasti Severní Ameriky.” Proč to otroctví nezmiňuje v souvislosti s islámskými zeměmi, kde dodnes nebylo zrušeno a nadále se praktikuje?

Další odstavec je věnován potenciálním sluníčkům a výchově nových, skvělých vůdců neziskovek – tedy studentům, kteří by se rozhodli věnovat se studiu MKV. Umožňují jim to jako samostatný volitelný předmět. Popis: “Prostřednictvím vzdělávacích programů vytváří způsobilost žáků chápat a respektovat jiné kultury než jen svou vlastní. (Jak ale docílit toho, aby i oni respektovali tu naši kulturu? Jak bojovat proti tomu, když oni ji nerespektují? Ani zmínka. Jen my musíme respektovat je. – pozn.aut.) Formuje u žáků postoje a dovednosti, jako jsou schopnost domluvit se s druhými, ačkoliv jsou odlišní, umět předcházet nedorozuměním a konfliktům, popř. je umět řešit, neobávat se odlišnosti, nesoudit podle prvního dojmu, být citlivý a ostražitý vůči stereotypům v myšlení a jednání…Součástí MKV je práce s kulturními tématy – žáci se dozvědí co nejvíce o jiných kulturních a sociálních skupinách, zejména o těch, s nimiž se běžně mohou setkávat ve svém okolí. Aby byla multikulturní výchova úspěšná a efektivní, musí prolínat celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy, týkat se také mezilidských vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodinou.”

Dále je v pamfletu opakovaně zmíněna pomoc organizace “Člověk v tísni” – mají instruktážní videa, dokumentární filmy, svědectví o porušování lidských práv, program “Jeden svět na školách”. Mimochodem, dokumentární filmy prý “přinášejí svědectví o porušování lidských práv v historii i současnosti a pro žáky zajímavou formou přispívají k odstraňování předsudků, xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti.” Hm, dokument o porušování lidských práv, ke kterému dnes a denně v islámských zemích dochází, má odstraňovat předsudky a národní nesnášenlivost? Aha, jsem to já ale trdlo – vždyť jsou to dokumenty od Člověka v tísni, tam přeci najdou jen pohádku o mírumilovném, láskyplném islámu – jasně.

Asi není potřeba zmiňovat, že v doporučení pro školy není zmíněna žádná jiná neziskovka než právě Člověk v tísni. Miliardové dotace od státu se musí někde zúročit, že.

Já tedy vážně nevím, možná jsem už paranoidní, ale proč z toho pořád cítím podtón podřízenosti naší vlastní kultury? Já chápu multikulturalitu asi takhle: cestování po světě je krásné právě proto, že poznávám nové kraje, nové lidi, novou kulturu, ochutnám jiná jídla, vidím jiné národní zvyky. Pokud by se všechny státy na světě staly multikulturní, vypadalo by to všude stejně? Jedla by se všude ta samá jídla, stavěly by se všude ty samé stavby? Nepřipadá vám, že by se něco změnilo zatraceně k horšímu? Není to tedy všechno strašně na hlavu postavené? Není na té samotné myšlence už od základu všechno špatně? Navíc je tu fakt, že by se prostě časem stalo, že by všechny ostatní kultury byly ty správné a žádané, jenom ta původní, ta naše, by se stala špatná a nežádoucí. A dobře víme, která “kultura” by k tomu výrazně přispěla.

Autor tento blebt zakončuje slovy: “MKV není jen průřezovým tématem, ve smyslu doplnění informačních zdrojů ve výuce, jedná se o vysoce efektivní způsob přípravy žáků pro život v multikulturním světě, jehož expanze již bezesporu započala.”

No, to vám tedy, vážený autore, mockrát děkujeme, že jste nás na to upozornil.

Už chápete, kde že se ty sluníčka berou? Ano – vychovávají je z našich dětí školky a školy. Pokud takový človíček prochází touto masáží od mateřské přes střední až po vysokou školu (ano, tento program na našich školách funguje již cca 10 let!), pak se nemůžeme až tak moc divit. Spíš se teď divím, že jich není ještě mnohem víc. Každý takový student má totiž doma nejspíš nějaké rodiče, také má přítelkyni / přítele, kamarády a kamarádky, se kterými diskutuje. Ti posledně jmenovaní nejspíš také chodí do nějakých škol, kde podléhají té samé masáži. Toto vymývaní mozků naší nastupující generaci považuji za velmi závažné, a proto také cítím potřebu vás o tom informovat.

Jak s touto informací naložíte, je na vás.
 .
Zdroj – volně přístupný na internetu: Multikulturní výchova – ukázka zpracování
Mgr. Zdeněk Horvát
Oponentní zdroje:
Korán a Hadithy (tištěná kniha, volně prodejná)
Oficiální stránky džihád.cz a sharia4czechia – volně přístupné na internetu

Autor: Eva Jarešová

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 100,00 Kč
Vybráno 17.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 155 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...