+ ++škola
13.4.2018
Kategorie: Společnost

Není jejich vinou, že vystudují často něco, co je v budoucnosti neuživí

Sdílejte článek:

IN

Středa byla významným pro letošní deváťáky. Byla totiž tím, ve kterém dělají první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Nervozita stoupá, vědomí nedostatečných znalostí je silnější, než kdy jindy. Opakování několika málo let nelze stihnout za týden, takže pro velkou část školou povinných jde o solidní loterii složenou z pokusů a omylů.

Školství prošlo za posledních 30 let velkou proměnou. Pedagogové se většinou dostali do defenzívy s výjimkou školních psychologů a novodobých politruků. Ztráta lidské autority je nahrazována často pomstichtivostí, občas závistí, jindy odevzdaností učitelů. Z toho částečně vyplývá úroveň znalostí žáků. Jistě lze konstatovat, že komunistický režim měl v tomto jaksi navrch a tehdejší absolventi škol měli nejen vzdělání, ale zároveň také něco věděli. Což se o mnohých dnešních mládežnících říct nedá. Samozřejmě nelze házet všechny do jednoho koše, určitě i nyní je pár talentů na matematiku a fyziku, najdou se budoucí chemici a biologové, nicméně obrovské množství absolventů středních a vysokých škol je pro naše hospodářství kontraproduktivní, navíc sociologicky a umělecky zaměřené fakulty chrlí neskutečné množství nepotřebných absolventů, kteří jsou navíc zdrojem budoucích problémů.

Základní školy a jejich osnovy získaly obrovského soupeře v podobě elektronických vychytávek, které odvádí děti od soustředění se na školu. Nejde jen o televizi a rozhlasové vysílání, podstatným zlodějem času jsou mobilní telefony a stovky aplikací v nich, také playstationy a podobné herní konzole. A pokud potomci navíc sportují, uniká jim smysl nejen povinnosti přečíst Babičku, ale zároveň nestíhají pochopit základy matematiky, podceňují fyziku, tedy vědu vesměs praktickou, z biologie je zajímá většinou rozmnožování a o dějepisu ví jen to, že jde o jakýsi předmět. Knihu berou maximálně jako těžítko, logaritmické pravítko je pro ně nepochopitelná záležitost a díky absenci výuky v dílnách je nemůžete poslat ani pro pilník. Zato perfektně ovládají dotykové displeje, najdou na webu cokoliv a nechápou, že to na něj někdo také musí dát.

Otázkou tedy zůstává, kdo bud za dvě desítky let nejen léčit, zkoumat a vynalézat, zároveň je skutečným tajemstvím, kdo se postaví k soustruhům, míchačkám a katrům. Doufat v to, že to budou roboti, je nesmysl, neboť i ty musí někdo sestrojit. Je to stejně naivní, jako když si někdo myslí, že tato pracovní místa zaplní imigranti. Už nyní trpí naše hospodářství nedostatkem odborníků nikoliv ve funkcích sociologických pracovníků, herců či filosofů, politiků či jiných nemakačenků, ale naopak těch, jejichž ručičky se dříve označovaly za zlaté. Takže spějeme k naprosté nesamostatnosti, na toto zjištění není ani třeba dělat výzkum. Chybějící lidé v dělnických profesích jsou hrůzostrašným mementem pro budoucnost. Pojďme se ještě podívat na to, s čím se dá získat vysokoškolský titul. Uvedeme jen pár příkladů.

ZBYTEČNÉ OBORY bez přínosu pro společnost se studují na VYSOKÝCH školách placených z veřejných zdrojů. Potom budou dobře zaměstnáni a zaplaceni, ale pozor – jen v některé z „neziskovek“, v normálním životě jsou nepoužitelní!

Student: Jan Dužda
Název absolventské práce: 
 Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině

Anotace: Tato bakalářská práce pojednává o užívání sexuální a vylučovací slovní zásoby v komunitě rokycanských Romů v různých jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vylučovací slovní zásoby poukazují na různé kontexty užití a narážím také na tabuizované situace. Závěrečná část bakalářské práce analyzuje výskyt sexuální a vylučovac&iac ute; slovní zásoby v různých sférách romského umění.
Vedoucí práce: Mgr. Michael Beníšek
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta
Obor studia: Romistika (ROM)
Cikánský fekálismus — na levičáckých humanitních oborech je to vědecky hodnotné téma. Autor za tuto práci získal diplom a titul Bc.

Student: Jiří Bartoš
Název diplomové práce: Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie

Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu, která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypů a současně možnosti a prostory pro jejich subverzi či alternativní čtení. Dále se tato práce zaměřuje na zkoumání role, jakou potenciálně afirmativní nebo parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipačnímu hnutí. Za tímto účelem tvoří empirickou část práce analýza náhodně vybraných gay pornografických snímků české provenience z vybraných vývojových etap tohoto žánru.

Vedoucí práce: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Oponentura: Mgr. Zdeněk Sloboda (levičácký gay-aktivista, člen Rady vlády pro lidská práva)
Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií, Obor studia: Genderová studia (GS)
Koukat na gay-porno a hodnotit ho z „genderového“ pohledu. To je panečku věda. Autor za tento hnus získal akademický titul Mgr.

Student: Barbora Lagová
Název diplomové práce: Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu

Anotace: Magisterská diplomová práce bude zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. Zaměříme se na období začínající rokem 1983, kdy Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, těžiště práce bude tvořit výzkum figury kyborga v kyberfeminismu a kyberfeministickém umění 90. let.

Škola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
Obor: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Státní zkouška proběhla 10. 6. 2015. Autorka obdržela titul Mgr.

Student: Václav Pecl .  Pecl je aktivista, mluvčí iniciativy Brno blokuje a organizátor brněnské demonstrace na podporu imigrantů 26. 6. 2015
Název diplomové práce: Duhová rodina živoucího světla a lásky

Anotace: Duhová rodina živoucího světla a lásky. Práce se věnuje popisu mezinárodního hnutí zvaného Rainbow Family of love and Living Light. V práci používám metodu zúčastněného pozorování a strukturované rozhovory. V další části se věnuji historii a sociálním institucím.
Škola: Filozofická fakulta v Brně, obor Etnologie
Opravdu velmi přínosná vědecká práce. Proto za ni obdržel titul Mgr.

Student: Sabina Netíková
Název diplomové práce: Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni
 základní školy

Anotace: Diplomová práce pojednává o důležitosti vyučování těchto témat již na základní škole. V teoretické části se zabývám psychosexuálním vývojem člověka. Dále se věnuji homosexualitě z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami sebepřijetí a homosexuálního partnerství a rodičovství. Součástí práce je návrh preventivního programu, který pedagogům pomůže žáky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky zážitkové pedagogiky.
Škola: Masarykova univerzita — Pedagogická fakulta
Obor studia: Učitelství pro základní školy
Absolventka teď bude učit děti a propagovat deviace na základní škole!

Student: Lucie Sigmundová
Název diplomové práce: Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů

Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů. Teoretická část s důrazem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu — transsexualismu se zvláštním zřetelem na proces přeměny pohlaví a vztahu k vlastnímu tělu.
Druhou částí její práce byl opět praktický „vědecký“ výzkum. Podívejte, jak autorka dokáže filozoficky okecat to, že seděla s několika devianty v kavárně a žvanila o jejich úchylkách: Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumět vývoji vztahu k vlastnímu tělu lidí, kteří sami sebe identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúčastnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávění vnášeli také téma akceptace a smíření, téma sexuality atd. Tak to je ten „moderní“ výzkum na moderních humanitních fakultách v režimu moderních západních humanistick ý ch hodnot.
Škola: Masarykova univerzita — Fakulta sociálních studií
Obor studia: Psychologie — magisterský
Zkouška proběhla 10. 6. 2013, autorka získala titul Mgr.

Student: Adéla Lábusová
Název diplomové práce: Romský revenant — mulo jako dogma

Anotace: Práce se tematicky zaměřuje na studium víry v duše zemřelých u Romů. Teoreticky se práce zabývá důsledky uplatnění konkrétních metodologických přístupů na pojetí tradice na příkladu víry v muly — romské revenanty. K tomuto zpracování slouží teoreticky zaměřená sekundární pramenná literatura.
Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Jan Červenka, Ph.D.
Oponentura: Yasar Abu Ghosh
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Etnologie — Romistika (ETN ROM)
Autorka získala titul Mgr.
Autorka je aktivistka z Člověka v tísni a bojuje za multikulturní vzdělávání.

Student: David Tišer
Název diplomové práce: Homosexualita u Romů

Anotace: Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout dostatek základních informací o romské LGBT komunitě žijící v České republice. Přiblížit osudy lidí, kteří jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mění vztah romské společnosti k LGBT menšině.
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Romistika (ROM)
David Tišer je homosexuálně-romský aktivista, nyní zaměstnán na úřadu vlády v pro-menšinových korytech.
Karel IV. se musí v hrobě obracet, když vidí, jaká hniloba se šíří na univerzitě, jež nese jeho jméno.

Student Jan Kratochvíl
Název diplomové práce: Marxismus, neomarxismus — přístupy ke vzdělání

Anotace: Práce se zabývá vzděláváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází přitom z marxistického resp. neomarxistického pohledu, který je představen v první části. Pozornost je věnována zejména myšlenkám spojeným s Marxovou teorii dějin a odcizováním člověka v kapitalismu.
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Pedagogika — Andragogika a personální řízení (ANPR)

Student: Štěpán Mairovský
Název diplomové práce: Neúplný feminismus
, stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky

Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Oponentura: PhDr. Ondřej Slačálek
Škola: Univerzita Karlova — Filozofická fakulta (FF) — Ústav politologie
Mairovský je pro-uprchlický aktivista a intelektuál ze Strany Zelených Praha 1, vystudoval několik oborů v Praze a Brně.

Student: Tereza Cachová
Název diplomové práce: Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb „Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky“

Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké je postavení ženy v české Asociaci protifašistických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivňuje a limituje účast žen na životě hnutí. Diplomová práce si současně klade záměr popsat vnitřní fungování vybrané antifašistické organizace.
Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Oponentura: PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.
Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií
Obor studia: Genderová studia (GS)
Autorka získala titul Mgr.

Student: Eliška Vokounová
Název diplomové práce: Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec

Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu Sněhurka a lovec, který vyšel v roce 2012. První část práce věnuji představení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické části. Primární základ tvoří feministické teorie, konkrétně se pak věnuji především kritické feministické archetypální analýze a metodě vzdorného čtení.
Škola: Univerzita Karlova — Fakulta humanitních studií — Katedra genderových studií
Obor studia: Genderová studia (GS)
Autorka získala titul Mgr.

Student: Ivo Jašek
Název diplomové práce: Romský holocaust

Anotace: Diplomová práce „Romský holocaust“ se zabývá perzekucí, vězněním a vyhlazováním Romů, žijících v Evropě. Praktická část obsahuje zpracované přípravy výuky tématu romského holocaustu v hodinách Občanské výchovy na druhém stupni základních škol, které je možné k výuce použít.
Škola: Mas. univerzita Brno — Pedagogická fakulta
Obor studia: Učitelství pro základní školy
Absolvent teď bude učit děti Občanskou výchovu a infikovat je protinárodní neomarxistickou ideologií. 
Ačkoliv žádný „rómský holokaust“ nikdy nebyl, na univerzitách se jeho „výzkumem“ zabývají desítky levičáků.

Student: Nela Armutidisová (odbornice a koordinátorka z Amnesty International)
Název diplomové práce: Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén
Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k uměle vykonstruované dichotomii přírody a kultury, která má vliv na vytvoření konstruktu „přirozenosti“ těla a panenství.
Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií
Obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie

Student: Jitka Pecharová
Název diplomové práce: Menstruace tajná a tajená

Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým způsobem je utvářena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje společenské jevy, které se podílejí na utváření obrazu menstruace, sexualizaci a medikalizaci.
Škola: Mas. univerzita Brno — Fakulta sociálních studií
Obor studia: Sociální politika a sociální práce/Sociální antropologie

I přesto všechno držíme dnešním žákům u přijímacích zkoušek palce. Není jejich vinou, že vystudují často něco, co je v budoucnosti neuživí.  Problém není v nich, ale v systému, který jsme připustili. Je to naše ostuda.

 

ZDROJ: inadhled.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2019: *****

Luděk Kurka 100,- Kč, Jiří Novák 150,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Petr Chovanec 1000,- Kč, René David 900,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Miloslav Pecka 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 0.000421 BTC (99.84 CZK), Květa Sekyrová 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Lucijan Škorjanc 150,- Kč, Marie Kouklíková 100,- Kč, Roman Doubravský 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč

Celkem za měsíc: 10 312,44 Kč
Vybráno 29.46%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 82 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
33 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.