volby20172
19.10.2017
Kategorie: Politika, Volby 2017

Malý předvolební průvodce, díl VIII.: Další etatistické strany

Sdílejte článek:

JIŘÍ KINKOR

(TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Zelení, Realisté.) Navazujeme na předchozí díly našeho seriálu (tomu, kdo je nečetl, laskavě doporučuji jejich přečtení, zejména prvního). Tam jsem uvedl (a zdůvodnil), že měřítkem hodnocení programu a cílů politické strany je to, do jaké míry respektuje princip individuálních práv. Právo na život, svobodu a majetek. Funkcí státu je pouze a jen ochrana individuálních práv, což znamená zajištění bezpečnosti, obrany a justice.

Nemám již čas se detailně dále zabývat všemožnými variacemi na socialistické téma z programů dalších několika (výše uvedených) stran. Všechny bez rozdílu žádají více demokracie a méně byrokracie. Beznadějnou jalovost těchto plytkých frází jsem již v minulých dílech seriálu myslím zmínil. Demokracie nemá se svobodou nic společného (demokraticky zvolený Hitler by o tom mohl vyprávět) a k prázdnému žvanění o snížení byrokracie se uchyluje ten, kdo nemá tušení, jaké jsou jasně vymezené racionální a morální funkce státu, a co je jeho podstatou.

Takže níže budu uvádět citáty z jednotlivých programů jen zkratkovitě, abychom viděli, že žádné podstatné rozdíly (s výjimkou Zelených) v míře kolektivismu a iracionality, mezi nimi nejsou. Berte to jako takové ochutnávky.

TOP 09: „Nedovolíme, aby jediný talent ztratil přístup ke vzdělání ze sociálních důvodů“.

„Nedovolíme ztrátu jediného sportovce ze sociálních důvodů.“

„Vytvoříme propracovaný systém celoživotního vzdělávání, poskytující možnost jak rekvalifikace, tak doplnění vzdělání v dospělosti.“

„Přivedeme do škol kvalitní učitele vzdělané na špičkových pedagogických fakultách a zapojíme i další odborníky.“

STAN: „Vytvoříme Národní radu pro vzdělání“.

Zelení: „Krajinu musí především chránit pozitivně motivovaní a dobře informovaní hospodáři. To se neobejde bez zjednodušení státní správy a metodického vedení na základě nejnovějších poznatků i místní tradice. Do rozhodovacích procesů více zapojíme místní obyvatelstvo, obecní složky, soukromé a neziskové subjekty. Hospodáře v krajině budeme motivovat prostřednictvím dotací.“

TOP 09: „Soudržné rodiny, v nichž dochází k výchově budoucích generací, jsou základem fungující společnosti.“

Realisté: „Národní cítění a lásku k vlasti považujeme za nejvyšší občanské ctnosti.“

„Je v našem národním zájmu, aby bylo vzdělání co nejkvalitnější.“

STAN: „Stát jsme my… stát chápeme jako servisní organizaci.“

Zelení: „Umožníme seniorům zvýšit kvalitu života ve stáří pomocí tzv. zpětných odkupů jejich bytů do veřejného vlastnictví. Senioři budou mít záruku dožití ve vlastním bytě, stát jim bude nad rámec důchodu vyplácet měsíční splátku za byt až do smrti. Senioři budou mít více peněz a stát zároveň získá bytový fond, který bude moct dále využít pro nabídku dostupného bydlení.“

STAN: „Budeme prosazovat přesun kompetencí směrem z centra k samosprávám, krajů a obcí a měst“.

Zelení: „Zřídíme plnohodnotné ministerstvo pro lidská práva, rovné příležitosti a migraci.“

STAN: „Zdravotnictví musí zajistit standard péče na vysoké a zároveň finančně přijatelné úrovni. Prioritou musí být lepší regulace systému.“

TOP 09: „Srozumitelně definujeme nárok pacienta na rozsah zdravotní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění.“

„Napříč vládními resorty podpoříme motivaci ke zdravému způsobu života“.

„Vybudujeme celoplošný a důsledný kontrolní systém vzdělávání zdravotníků — obcházení vzdělávacích programů nelze dále tolerovat.“

Zelení: „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní nemá žádnou lhůtu pro rozhodování, což vede i k několikaletým prostojům v realizaci veřejných zakázek, pokud se někdo ze zúčastněných výběrového řízení proti jeho výsledku odvolá. Stojí kvůli tomu realizace mnoha veřejně prospěšných staveb.“

STAN: „Urychlíme digitalizaci zdravotnických procesů.“

KDU-ČSL: „Našimi prioritami jsou lepší podmínky pro rodiny a výchovu dětí, kvalitnější školství a podpora vědy, vyšší mzdy a práce i pro hendikepované, důstojné penze a špičková zdravotní péče pro všechny.“

Realisté: „Studenti SŠ budou skládat vedle maturity povinně mezinárodně uznávanou zkoušku IELTS, náklady bude hradit stát.“

Zelení: „Osoby pracující v zaměstnaneckém poměru mají jen omezenou možnost zapojovat se do důležitého společenského dění, což je v rozporu s naším zájmem o rozvoj občanské společnosti. Proto budeme vedle existujícího práva na stávku či návštěvu lékaře prosazovat i právo na občanskou účast v pracovní době.“

TOP 09: „Stát nastavuje a vymáhá adekvátní pravidla a intervencemi vstupuje do oblastí, kde soukromý sektor není nebo nemůže dostatečně plnit svoji úlohu v oblasti konkurence.“

„Vedle svobodného trhu cítí prosperující a moderní společnost také svou sociální odpovědnost. Jsme si vědomi zásadního rozdílu mezi pojmem sociální a socialistický. První z nich představuje jeden z pilířů soudržnosti naší společnosti, druhý obvykle vede k zavádění nefunkčních opatření, která ve svém důsledku většinu společnosti poškozují.“

Realisté: „Naším národním zájmem je modernější a výkonnější ekonomika.“

„Naše země se musí vymanit ze závislosti na zahraničním kapitálu a na nízkých mzdách.“

KDU-ČSL: „Budeme prosazovat a podporovat sociálně tržní hospodářství a jeho principy.“

Zelení: „Budeme zákonem požadovat shodné platové podmínky mužů a žen pracujících na stejné pozici.“

KDU-ČSL: „Prosadíme více peněz na tzv. prorůstová opatření.“

STAN: „Podpoříme vznik chybějícího komplexního, trvalého a předvídatelného systému spolupráce obcí, měst, krajů, podnikatelů a státu na konkrétních produktech a moderním marketingu cestovního ruchu.“

Zelení: „Velké potravinářské podniky dotace nepotřebují. V jejich dotování nespatřujeme žádný veřejný zájem.“

Realisté: „Všichni budou mít rovné podmínky. …výjimku bude tvořit bankovnictví, které bylo nejdříve státem sanováno a pak pod cenou prodáno do zahraničí. Proto banky uhradí tzv. Příspěvek na stabilitu finančního systému.“

KDU-ČSL: „Zajistíme co největší dostupnost internetového připojení a prosadíme rychlý internet do každé vesnice (100 MB).“

KDU-ČSL: „Podporujeme pojízdné prodejny, které umožní dostupnost prodeje v každém koutu naší republiky.“

Zelení: „Celosvětově rostoucí poptávka po živočišných produktech naráží na dostupnou biologickou kapacitu. Z těchto důvodů vítáme snahy o omezení konzumace živočišných výrobků a podporujeme udržitelné způsoby stravování, které se snaží živočišné produkty omezit nebo zcela vynechat.“

STAN: „Návrat vodárenství do rukou měst a obcí.“

„Nepřipustíme rušení poboček České pošty v menších městech a obcích.“

TOP 09: „Prosadíme podporu církví v jejich celospolečensky prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb“.

Zelení: „Krajina, která je propletená umělou sítí dálnic a produktovodů, není stabilní. Naše půda je cennější než evropská překladiště.“

Zelení: „Občanské vzdělávání a výchova k aktivnímu občanství má mít větší a pevné místo nejen ve školním kurikulu, ale i jako nabídka pro veřejnost. Má sloužit jako nástroj prevence před nedemokratickými a nenávistnými tendencemi.“

KDU-ČSL: „Zvlášť citlivě vnímáme postavení křesťanů a jejich perzekuci na Blízkém Východě, v Severní Africe, Severní Koreji a Číně. Jejich ochranu chceme včlenit do jednotné zahraniční a bezpečnostní politiky EU.“

STAN: „Státní podpora vybraných kulturních aktivit je nezbytná. Kulturní politika pak vyrůstá ze společenské shody na podpoře těch institucí a aktivit, které považujeme za prvořadé z hlediska kvality, propagace české kultury a za nezbytná pro svobodný kulturní rozvoj občanů.“

Zelení: „Zavedeme povinnost věnovat 2 % z rozpočtu každé veřejné stavby na vysoutěžená umělecká díla.“

Realisté: „Zavedeme tříměsíční povinný vojenský výcvik pro muže… alternativou k výcviku se zbraní bude tříměsíční veřejná služba.“

Ze stovek ostudných a iracionálních programových hesel, která jsem si přečetl, a namátkou některá z nich shora uvedl, nabízím na závěr ty nejvýmluvnější a doočíbijící :

Zelení: „Hluk je velmi nebezpečný nejen pro živočichy, které ruší v jejich životních cyklech, ale způsobuje komplikace i lidem.“

Aha, „i lidem“???!! Hlavně se soustřeďme na ty živočichy. Lidé jsou přece až na druhém místě. Vlastně ne, až na čtvrtém! Na druhém jsou rostliny a na třetím neživá příroda — vzduch, oceány atd.… Člověk a jeho individuální prospěch a rozvoj jsou až někde vzadu, nejsou podstatné.

TOP 09: „Svobodný a fungující trh s nezbytnou mírou regulace.“

Aha. Takže kulatý čtverec nepředstavuje pro plánovače z TOP 09 žádný problém, žádný rozpor. Napadlo vás někdy, soudruzi z TOP 09, že jakákoli státní regulace pošlapává právo na svobodu a/nebo právo na majetek? A že právě proto je JAKÁKOLI státní regulace hospodářství hanebná a nutně iracionální a nefunkční? Musíte si vybrat, buď svobodný trh, nebo státní násilí (jakákoli státní regulace je z definice fyzické násilí).

Zelení: „Za účelem posílení kritického myšlení a schopnosti pracovat s informacemi podpoříme vznik instituce zajišťující kvalitní občanské vzdělávání, fungující nadstranicky.“

Je potřeba k tomuto něco dodávat?

Závěr

Žádná z výše uvedených stran nerespektuje individuální práva a všechny masivně pošlapávají svobodu člověka. S odstupem nejhanebnější z nich je nepochybně strana Zelení s mnoha bizarními kolektivistickými iniciativami. Další a další regulace, dotace a nové absurdní úřady. Je-li nějaká strana, která se svou iracionalitou a kolektivistickým zápalem pro centrální řízení a plánování všeho možného nejvíce blíží komunistům, tak jsou to Zelení. Obludná environmentalistická ideologie, která je samozřejmě ideovým jádrem této strany, je nihilistická a ryze kolektivistická, s principiálním apelem na obětování člověka nejen kolektivu, ale hlavně přírodě. Chrání přírodu ne pro člověka ale před člověkem.

Autor:  Jiří Kinkor

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, Pavel Sejrek 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Bc. Michal Hajdučko 300,- Kč, Martin Kubíček 2000,- Kč

Celkem za měsíc: 14 900,00 Kč
Vybráno 42.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 68 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...