BLACKWHITERASA
17.4.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Lidské rasy jsou reálné: Rasa je platnou vědeckou kategorií

Loading...
Sdílejte článek:

BAWERK

V této stati budu argumentovat, že lidské rasy existují, podívám se na nejběžnější argumenty, které slýchám, a které preferují popírání ras a vysvětlím, proč si myslím, že se ve skutečnosti tyto argumenty mýlí. Je poněkud matoucí hovořit o tom zda jsou anebo nejsou rasy „reálné“. Lidská rasa je geograficky definovaný soubor populací, které spolu v minulosti, pokud ne dnes, žily společně a množily se se sebou navzájem více než se množily s cizími lidmi. Majíce tuto definici, je zřejmé, že rasy jsou reálné, protože lidé pocházející z Afriky, Evropy, východní Asie a tak dále jsou reální. Lepší otázkou je to, zda je anebo není užitečné kategorizovat lidi podle rasy. Samozřejmě, to přináší dále otázku „užitečné pro co?“. Nu, já budu argumentovat, že rasa je platnou vědeckou kategorií a věda je byznys o předpovídání a vysvětlování světa. Kategorie nám pomáhají předvídat věci tam, kde jsou mezi nimi rozdíly. Jestliže předměty v jedné kategorii jsou těžší než předměty v druhé kategorii, potom můžeme predikovat váhu předmětu pomocí použití tohoto kategorizačního schématu. Kategorie nám pomáhají vysvětlovat věci, když víme, že něco patří do nějaké kategorie, to nám dává pevný bod o tom proč tato věc má nějakou vlastnost.

 

Tak za prvé, jak se členové různých ras odlišují, jestliže vůbec? No, zřejmě se rasy neliší ve smyslu, že každý člen má nějakou vlastnost anebo gen, který nemá žádný člen jiné rasy. Nicméně, liší se pokud jde o to jaká je průměrná osoba v každé rase. Pro příklad, který všichni známe, rasy se odlišují v průměru v barvě kůže a různých jiných „povrchových“ vlastnostech jako je barva a typ vlasů, délka a hustota různých kostí, stavba svalů atd. (1). Pravděpodobně méně dobře je známo to, že tyto rozdíly se nezastavují před lebkou. Tucty studií jdoucí na zpět stovky let ukázaly rasové rozdíly u průměrné velikosti mozku a moderní technologie v poslední době odhalily, že rasy se také liší ve tvaru mozku (2). Rasové skupiny se také liší ve frekvenci různých skupin genů a v míře jaké udržují různé nemoci (včetně genetických nemocí) (3). Jak jsme již diskutovali, rozdíly dovolují predikci. Výzkumníci mohou predikovat něčí identifikovanou rasu s přesností více než 95% přesností za použití přeměření lebky a s více než 99% přesností při zkoumání genomu (4). Rasy se také liší podle průměrné úrovně příjmu, dosaženého vzdělání, skóre v testech inteligence a mnoha jiných proměnných (5). Protože se rasy liší v tak široké řadě vlastností, seskupování lidí dle rasy by mohlo býti užitečné lidem ve stejně široké řadě věd. Tak tedy, rasová kategorizace může rozhodně předvídat některé věci. Může nám pomoci také vysvětlovat věci?

Poznání něčí rasy nám může pomoci vysvětlit věci minimálně ze tří důvodů: stran vyvinutí se ras v různém prostředí, stran toho, že průměrná kultura v rámci každé rasy je rozdílná a stran rozdílného jednání lidí s jinými lidmi dané rasou. Pro příklad, pokud víme, že někdo je běloch, nám může pomoci vysvětlit proč má světlou kůži (evoluce), proč má určitou stravu (kultura) a proč je společensky nevhodné po něj používat „slovo n*gr“ (rasově založené zacházení). Tak toto je můj základní postoj. Rasy nám dovolují činit předpovědi ohledně lidských rozdílů a vysvětlovat je, čili jde o platnou vědeckou kategorii. Nyní se podívejme na několik běžných námitek.

„Žádný důvěryhodný vědec nevěří v rasy“

Někteří lidé se domnívají, že nemají potřebné znalosti k posuzování platnosti rasy. Tak, se obracejí k expertům, a experti jim říkají, že rasy neexistují. Problém s tímto argumentem je ten, že ačkoliv většina hlasitě vystupujících antropologů a biologů popírá rasy, akademické výzkumy ukazují, že zde není ohledně tohoto tvrzení žádný aktuální konsensus.

Tabulka 1. Použití konceptu rasy v amerických učebnicích biologie v letech 1952-2002
lidske-rasy-tab_1.png
(Zdroj: Moring 2004)

Použití konceptu rasy v amerických a čínských antropologicko-fyzikálních odborných časopisech: V amerických antropologicko-fyzikálních odborných časopisech bylo asi 40 % článků, které seskupovaly lidi dle rasy a 60 % článků, které neseskupovaly lidi dle rasy. V čínských antropologicko-fyzikálních odborných časopisech bylo 100 % článků, které seskupovaly lidi dle rasy (6). Víra v existenci ras mezi americkými antropology a biology k roku 1992: U biologů 70 % vědců věřilo, že rasy jsou reálné a 16 % věřilo tomu, že rasy nejsou reálné. U fyzikálních antropologů věřilo v rasy 49 % vědců a 14 % jich v rasy nevěřilo (7). Porovnání amerických a evropských fyzikálních antropologů stran existence ras z roku 2004: 31 % amerických fyzikálních antropologů věřilo, že rasy existují a 69 % jich věřilo, že řasy neexistují, 43 % evropských fyzikálních antropologů věřilo, že rasy existují a 53 % jich věřilo, že řasy neexistují (8).

Tabulka 2. Výzkum evropských antropologů stran jejich názoru na existenci ras
lidske-rasy-tab_2.png
(Zdroj: Katarzyna A. Kaszycka: Current Views of European Anthropologists on Race: Influence of Educational and Ideological Background (American Anthropologist, Vol. 111, No. 1, March 2009))

Několik poznámek k těmto tabulkám:
(1) Vědci mimo západní Evropu s větší pravděpodobností věří v existenci ras.
(2) Biologové pravděpodobněji než antropologové věří v rasy.
(3) Mladí vědci pravděpodobněji věří v rasy než vědci střední generace a užívání ras v učebnicích je na vzestupu, což naznačuje, že víra v existenci ras je v akademické obci na vzestupu.
(4) Jediné místo, kde panuje konsensus ohledně ras je Čína. Tento konsensus zní: rasy existují.

Neexistují žádné rasové geny

Rasový gen je gen, který má každý člen dané rasy a vyskytuje se jen u členů této rasy. Takové geny neexistují a někteří lidé se domnívají, že neexistence rasových genů dokazuje, že ani rasy neexistují. Pochopitelně toto nemá, co dělat s názorem na rasy, který jsem zde uvedl. Rasy se liší v genových frekvencích, ale z toho neplyne, že existují „rasové geny“. Mimochodem v historii neznám žádného rasového realistu, který by svůj koncept rasy založil na rasovém genu. Před 20. stoletím byly rasy téměř vždy definovány podle toho odkud pocházel váš předek a jak vaše vlasy, tvář, lebka, barva kůže a obecně anatomie vypadala (9). Ve 20. století byla rasa spojována s původem, ale vědci zkoumající vlastnosti přešli od pozorování fyzických znaků ke zkoumání genové frekvence (10).

Rasa nemůže být důležitá, pretože všichni sdílíme 99% naší DNA

Mnoho lidí sleduje projekt lidského genomu a slyšeli, že sdílíme 99,9% naší DNA, a proto nejsou mezi lidmi dostatečné genetické variace, aby vedly k významným odlišnostem. Za prvé nesdílíme spolu 99,9 % naší DNA. Vědci pracující v projektu lidského genomu toto svoje tvrzení vzali zpět (11). Ale pravděpodobně sdílíme okolo 99 % procent naší DNA. Dodjeme, že sdílíme 95-98 % naší DNA se šimpanzi, a přesto existují některé opravdu velké rozdíly mezi lidmi a šimpanzi (12). Důvod proč malé procento rozdílů v rámci DNA může vést k velkým rozdílům je jednoduchý: malé procento z velkých čísel je pořád velké číslo a lidské genomy jsou obrovské. Lidský genom je tvořen z tří miliard párů nuklenových bází. Pokud srovnáme dva genomy různých lidí, tyto bázové páry se nebudou shodovat zhruba v 0,5 % (13). 0,5% ze 3 miliard je 15 milionů bázových párů. Pre lepší predstavu stran těchto rozdílů: odlišnosť mezi člověkem se srpkovitou anémií a zdravým človekem je jeden pár báze. Ve skutočnosti má lidský druh mnoho genetických variací anebo jich má více než mnoho druhů zvířat – viz Tab. 3.

lidske-rasy-tab_3.png
(Zdroj: M. A. Woodley: Is Homo sapiens polytypic? Human taxonomic diversity and its implications (Med Hypotheses, leden 2010;74(1): str. 195-201))

Rasové kategorie se mění dle času a místa

Popírači ras někdy argumentují tím, že lidé na různých místech, nebo i lidé na Západě jen před pár stoletími, měli radikálně rozdílné představy o tom, kdo byl členem jaké rasy, a z tohoto důvodu je rasa tedy neplatný koncept. Nemyslím si, že tato námitka dává mnoho smyslu. Kdo se stará o to, zda lidé v jiné části světa anebo naši předci před několika staletími, měli jiné představy o rase? Otázkou je zda jsou anebo nejsou moderní západní rasová kategorizační schémata platnou vědeckou kategorií. Tj., můžou tato schémata něco předpovídat a mohou vysvětlovat? Jak jsme viděli, tak mohou. Navíc jasně reflektují aktuální genetické shluky lidských ras. Tak v čem je problém? Popírači rasy často zveličují rozsah, v kterém se měly během času západní rasové představy měnit. To však není pro naši argumentaci podstatné.

Rasa je sociálním konstruktem

Konečně jsem došli k poslednímu argumentu! Někteří lidé tvrdí, že rasa nemůže být platným biologickým konceptem, protože jde o sociální konstrukt. Moje odpověď na tento argument? Samozřejmě rasa je sociálně vykonstruovaná. Jak podotýkám po celý čas, vědecké kategorie jsou nástroji, které lidé vynalezli ve snaze předvídat jisté věci a vysvětlovat tyto věci. Fakt, že lidé je vynalezli nám nic neříká o tom, jak dobré v předpovídání a vysvětlování budou. Nyní, někteří lidé řeknou, že jsme vynalezli rasové kategorie z opravdu špatných důvodů (útlak, rasismus atd.). Nemyslím si, že to odpovídá aktuálním historickým důkazům o tom proč byly rasové kategorie vynalezeny, ale i kdyby tomu tak bylo, pořád by to nebylo relevantní. Jestliže by nacionální socialisté anebo komunisté vytvořili užitečné vědecké informace kvůli ničemným důvodům, plyne z toho, že jsou tyto vědecké informace neplatné? Samozřejmě, že ne. Podobně, záměry stojící za vytvořením rasových kategorií jsou irelevantní ve vztahu k jejich schopnosti vysvětlit a predikovat rozdíly mezi lidmi.

ZDROJ: bawerk.eu

Poznámky:
(1) Garn 1951; W. S. Pollitzer a J. J. Anderson: Ethnic and genetic differences in bone mass: a review with a hereditary vs environmental perspective (The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 50, Issue 6, 1. 12. 1989, str. 1244–1259); Steve Connor: The science of sprinting (Independent: 4.8.2012); Araujo 2010.
(2) Chun Chieh Fan aj.: Modeling the 3D Geometry of the Cortical Surface with Genetic Ancestry (Current Biology, Volume 25, Issue 15, str. 1988-1992, 3.8.2015).
(3) Piffer 2015; Ebert et al. 2014; Mega 2015; Piet et al. 2014.
(4) Neven Sesardic: Race: a social destruction of a biological concept (Biol Philos 25, 2010, str. 143–162); Noah A. Rosenberg aj.: Genetic Structure of Human Populations (Sciencemag.org, Science Volum 298, 20.12.2002); Tang et al. 2005; Rosenberg et al. 2005; Bamshad et al. 2003; Guo 2015.
(5) C. DeNavas-Walt a B. D. Proctor: Income and Poverty in the United States: 2014 (Current Population Reports, IX/2015, str. 60-252); Census 2014; Roth et al. 2001.
(6) Zdroj: Goran Štrkalj: The Status of the Race Concept in Contemporary Biological Anthropology: A Review (Anthropologist, 9(1): 73-78 (2007).
(7) Zdroj: Lieberman, L. 1992.
(8) Zdroj: Lieberman, L., Fuentes, A.J.M, Kaszycka, K.A., Yablonski, L., Kirk, R.C., Štrkalj, G., Wang, Q. and Sun, L.: The race concept in five regions: variations without consensus. Collegium Antropol., 28: 907-921 (2004).
(9) Hamilton 2008.
(10) Ayala 1985; Reardon 2005, kapitola 2.
(11) Samuel Levy aj.: The Diploid Genome Sequence of an Individual Human (Plos Biology, journals.plos.org, 4.9.2007).
(12) Varki a Altheide 2009.
(13) Samuel Levy aj.: The Diploid Genome Sequence of an Individual Human (Plos Biology, journals.plos.org, 4.9.2007).


 


Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Zuzana Karlová 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč


Celkem za měsíc: 16 820,78 Kč
Vybráno 48.05%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 511 times, 4 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...
7 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.