11.2.2014
Kategorie: Historie

Kausa Babiš očima estébáckého důstojníka. Mohl “Bureš” nevědět?

Sdílejte článek:

E-MAILEM 11|02|20014

 

Vážení!

Jmenuji se Jaroslav Lamr a byl jsem v období let 1973 – 1984 důstojník StB se zařazením na problematice vízových cizinců. Poznal jsem dokonale formy a metody práce jak po linii ” vnějšího tak vnitřního” zpravodajství. Verboval jsem ke spolupráci jak agenty, tak držitele propůjčených bytů, stejně tak jsem řídil rozsáhlou důvěrnickou síť v zájmovém prostředí. Přišel jsem do osobního kontaktu s desítkami lidí ze zahraničí, vesměs emigrantů, kteří si upravili svůj právní vztah s republikou a dojížděli sem za účelem návštěv. Poznal jsem lidi z podniků, kteří vyjížděli služebně do zahraničí v rámci obchodních styků. Vím tedy, “co” je zpráva ze služební cesty a vím, jaký byl rozdíl mezi takovým-to výjezdářem a agentem, který vyjížděl do zahraničí pod patronací StB – tedy kdy u každého výjezdu byl přiložen “Návrh na výjezd agenta XY” s obrannou instruktáží, příípadně s úkoly k zájmovým Objektům. Tím chci jednoznačně tvrdit, že byl nebetyčný rozdíl mezi těmito “výjezdáři” a zejména, že “výjezdář” z podniku nebyl před cestou úkolován a po návratu vytěžován jako agent StB! Jak s oblibou veřejnosti předestíráno, “že každý takový výjezdář musel nutně spolupracovat.”

 

 

Od StB jsem odešel na obecnou kriminalitu, kde jsem byl zařazen do konce měsíce srpna r. 1990. /Z toho vyplývá, že jsem prošel tak zvanými prověrkami OF a byl uznán další služby./ Dnem 1.9. 1990 jsem přešel dobrovolně na Úřad pro ochranu ústavy a demokracie Praha, referát Kladno, detašované pracoviště Příbram. Převzal jsem torzo svého bývalého pracoviště u StB. Před tím jsem samozřejmě na vlastní oči viděl – prosinec r. 1989 – masivní likvidaci písemností v kotelně budovy OS SNB v Příbrami.

 

Na ÚOÚD mi byl m.j. předán jmenný seznam živého stavu agentůry O-StB s úkolem studia možnosti využití agentůry StB v “nové době.” Tento seznam mi byl předán vedením ÚOÚD v Praze někdy v měsíci listopadu/prosinci. Vzhledem ke zrušení ÚOÚD jsem pochopitelně nemohl dotáhnou svoji práci do konce a dnem 19.12.´90 jsem byl propuštěn ze služeb. Dalších 3,5 měsíce jsem byl “doma” a jezdil si každého 15tého v měsíci pro výplatu. Moje žádosti o přeložení ke kriminálce nebo k F-BIS se ztratily a ke dni 31.3.1991 jsem byl propuštěn ze služeb podruhé a definitivně a sice z F-BIS, kde jsem neodsloužil ani vteřinu! Co je na tomto mém sdělení podstatné? Podstatný je fakt, že se orgány “nové kontrarozvědky v nové době” zaobíraly agenturní sítí bývalé StB a měly za úkol typovat její využití. Nepochybuji ani na okamžik, že se tak nestalo!

 

Se zájmem jsem sledoval dění v nových bezpečnostních sborech a službách, stejně jako polistopadový vývoj okolo StB a její agentůry. Přesněji řečeno, okolo bývalých kmenových příslušníků StB, civilní i vojenské kontrarozvědky a jejích agentů. Dodnes z toho nemám klidné spaní! /Negativní lustrace přísl.VKR, tedy III.S-SNB a pozitivní lustrace jejich agentů…!!!/

 

S ještě větším zájmem jsem sledoval dění okolo pana A. Babiše, jeho vstupu na politickou scénu, samozřejmě v kontextu s jeho minulostí evidované osoby ve svazcích StB v kategorii agent, stejně jako ohlasy veřejnosti, právníků, politiků a pod.! Nebudu zde popisovat vstup presidenta Zemana ” do hry,” požadovanou lustraci jmenovaného, tanečky okolo “služebního zákona a prvního čtení” co-by podmínky ve prospěch p. A. Babiše… tyto kroky presidenta /i vzhledem ke svému osudu ve službách SNB/ považuju jedním slovem za hanebnost!

 

Veřejnost byla a je masírována metodami StB při získávání jedinců ke spolupráci, přičemž převažuje vydírání, nátlak fyzický i psychický…Zde bych rád sdělil, že alespoň dle mých znalostí a zkušeností, převažovalo získávání ke spolupráci na základě dobrovolnosti, případně dobrovolnosti a výhod!!! Kompro jsem využil v jenom jediném případě i když ani to by nebylo třeba. Verbovaný byl člen KSČ a kompru předcházel ilegální dovoz radiostanice z NSR do ČSSR. Rád bych poukázal na fakt, že i členové KSČ se nechali zaverbovat i když směrnice StB pro práci s agentůru hovořily jinak. Rád bych poukázal na fakt, že verbovka na základě dobrovolnosti, po předchozím studiu osoby kandidáta a postupného připoutávání byla VŽDY výhodnější, než nátlak či vyhrožování!!! Nevyžadovala neustálou kontrolu a prověřování agenta!!!

 

V daném případě p. A.Babiše si dovolím tvrdit, že téměř vylučuju verbování jeho osoby pod nátlakem! Jmenovaný byl členem KSČ, byl na poměrně privilegovaném postu, kdy by si co-by inteligentní člověk musel připustit variantu, že v případě odmítnutí by mohl přijít jak o místo, tak si třeba nahrát na stranické problémy. Při volném hodnocení tohoto vycházejme prosím z dané doby, z dané situace! /Dnes je každý hrdina a borec!/ Vylučuju, že by emigrace kohokoliv z rodiny p. A. Babiše byla překážkou k navázání kontaktu a následnému zaverbování. Právě naopak! StB měla zájem o lidi ” s možnostmi” a naopak, lidé bez nich unikli spektru jejího zájmu! K čemu by je ostatně použila/využila?!

 

Při studiu osoby p. A.Babiše jsem v EZO /evidence zájmových osob/ nalezl záznam o tom, že svazek č. 25085 byl dne 21.6. 1990 zaveden XII. S-SNB s důvodem evidence ” blokace. Pominuli fakt, že StB zanikla k 15.2. 1990 a naopak, vezmuli v potaz fakt, že důstojníci ÚOÚD měli za úkol studovat osoby agentů StB s využitím v “nové době,” je pro mě jasné, že se jménem/svazkem pana A.Babiše bylo manipulováno v uvedeném termínu. Kým a za jakým účelem pochopitelně nevím a ani nemohu vědět. Mohu pouze spekulovat. Otázka tedy zní: byl p. A. Babiš využíván novou tajnou službou ještě před rozdělení ČSSR, potažmo ČS-FR, tedy ÚOÚD, F-BIS nebo po rozdělení státu slovenskou SIS? K tomuto by se mohl a měl vyjádřit p. A.Babiš, stejně jako česká BIS a slovenská SIS. Zřejmě na dožádání soudu.

 

Studiem materiálů v evidenci agentů StB jsem po zadání jména Babiš nalezl jména Babiš Jiří a Babiš Štefan. Obě osoby mají naprosto identické datum narození, tedy stejný den, stejný měsíc, stejný rok. Štefan, narozen 30.6. 1922 byl blokován XI Správou SNB dne 8.10. 1979 ve spise PO pod kr. jm. ŠTEFAN, Jiří, narozen 30.6.1922 byl blokován I.S-MV dne 5.7.1962 pod kr. jm. BORIS 1, reg. č. sv. 03124. Vzhledem k poznámce o finančním a pracovním svazku lze předpokládat, že šlo o agenta rozvědky StB. Faktem je, že Štefan B. je otcem pana Andreje B. Kdo je či byl Jiří B. jsem nezkoumal. Nelze však vyloučit příbuzenský vztah a totožné datum narození OBOU zavdává myšlenky ke spekulaci, že se jedná o jednu a tu samou osobu. Pokud by někdo z rodiny p. Andreje Babiše byl ve styku s orgány StB, musím nutně spekulovat s myšlenkou, že by navázání kontaktu se jmenovaným bylo nebo mohlo býti usnadněno. Jinými slovy, laškuju s myšlenkou, že by se syn svěřil otci o “nabídce StB.” Závěr: bylo by zajímavé odhalit, kdo byl /je/ Jiří Babiš.

 

V průběhu mediální smrště na téma spolupráce p. Andreje Babiše s StB přišel na přetřes počátek jeho styku a jeho svazek. Dle info byl p. A. Babiš získán nejprve jako důvěrník a později jako agent. Obecně platilo, že pokud se důvěrník ve spolupráci osvědčil a orgán StB při styku s ním zachovával zásady konspirace, mohl být svazek důvěrníka převeden na svazek agenta a to na SEO příslušné Správy StB. V daném případě v praxi by to znamenalo, že ve svazku by měl být návrh na získání “D”, návrh na převedení “D” na agenta s návrhem na verbovku, memorandum ve dvou vyhotoveních, zpráva o vebovce. Samozřejmě, že plán kontroly a výchovy agenta na každý kalendářní rok. Tedy poměrně dosti náročné administrativní zpracování.

 

Po verbovce agenta vydal příslušný SEO /statistickoevidenční odbor správy StB/ svazek zpráv a svazek finanční! Platilo, že předané zprávy u důvěrníka se zakládaly do svazku důvěrníka, ALE zprávy od agenta se zakládaly jen a pouze do svazku zpráv, v žargonu “pracovní svazek.” Nejenom v tomto konkrétním případě, ale i v případech dalších postrádám jakou-koliv zmínku o SVAZKU ZPRÁV a VŽDY je operováno jen a pouze SVAZKEM agenta!!! Tam se žádné zprávy nemohou nalézt!!!

 

Dále bych rád uvedl, že každá součást StB prováděla vyhotovení Ročního prováděcího plánu /RPP/ na daný rok, stejně jako “Vyhodnocení RPP” na daný rok. V těchto vyhodnoceních bývala uváděna KRYCÍ JMÉNA agentů využívaných v daném objektu/zájmovém prostředí. Bylo toto zkoumáno i v daném případě?

 

Během “kauzy” BABIŠ/BUREŠ je operováno lhaním a výmysly estébáků, fingováním a pod.! Co chci říci na základě vlastních zkušeností:

 

každý, kdo je v seznamech veden jako tajný spolupracovník kategorie rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, je veden oprávněně. Dotyčný věděl s kým je ve styku a co se po něm chce! Neexistuje vyhotovení falza svazku a jeho zmanipulované zaevidování v registru svazku! V bujné fantazii bych snad připustil cílené vyhotovení svazku s efektem kompromitace/zlomení daného jedince, ale zcela bych vyloučil, že takový svazek byl v SEO zaregistrován. Potencionální “agent” přeci neměl ani páru o tomto administrativním postupu a “nějakém čísle svazku!” Tento exces by snad byl možný v padesátých letech, ale ne v “normalizaci!!!” Při verbovce agenta byl jeho řídící orgán, náčelník součásti nebo jím pověřený pracovník StB! Závazek ke spolupráci, ať psaný vlastnoručně nebo podepsaný na předtisku byl součástí verbovky! Nevyžadoval se pouze tehdy, kdyby tím došlo k narušení vzájemného vztahu mezi estébákem a verbovaným! V tom případě se mu dalo k podpisu “Prohlášení o mlčenlivosti.” Což nemělo hodnotu “závazku/slibu!”

 

Dle “záznamu o verbovce” pan A. Babiš závazek podepsal. Ten ale chybí. Je otázka, zda byl zničen při skartacích v r. ´89 nebo, jako písemnost trvalé hodnoty uložen se svazkem do archivu MV?! Zde bych si položil otázku, zda je známo, kdo, kdy a kde a za jakým účelem si z archivu svazek zapůjčil, zda jej vrátil a zda v původní podobě?! Jinými slovy, zaměřit se na pohyb svazku od 17.11. ´89 do současné doby!

 

Svědectví příslušníka/příslušníků StB v kauze: je třeba si uvědomit, že na příslušníky StB /alepoň v ČR/ se nejméně do roku 2000 vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti a platilo, že k vystoupení příslušníka StB před soudem, musel jí být tento zbaven ministrem vnitra. Je absurdní, že v “demokracii” nesměl “zločinec od StB mluvit o praktikách zločinné organizace!” Považuju za nehorázné, když svědek/estébák vypovídá nebo nabízí před soudem výpověď s tím, že svazek byl vymyšlen s cílem vylepšit si hodnocení nebo údaje v něm za zfingované a pod.! Každý soud by měl vzít v potaz, že samo založení svazku bylo pod kontrolou příslušného náčelníka, že návrh na získání agenta ke spolupráci podepisoval nejen náčelník součásti, ale i náčelník odboru a Správy Státní bezpečnosti. Dále by nemělo býti opometo, že na kontrolní schůzku mohl jít nejen náčelník součásti, ale i nadřízené součásti! Jak by “to dopadlo” v případě falza si lze dovodit s faktu, že StB byla vojensky organizovaná složka SNB a prohřešky řešil vojenský prokurátor…! Vše okolo StB a tedy i okolo agentůry by mělo býti považováno za nepromlčitelné a tudíž i křivé svědectví příslušníka by mělo býti považovano za tr. čin zneužití pravomoci veř. činitele! Pokud toto neplatí, může estébák před soudem “udělat psí oči” a blábolit o tom, že si sám nebo jeho kolegové snažili vylepšit reputaci/výslednost! Ptám se JAK? Nekvalitním agentem, kterého by pro slabou výslednost musel/museli uložit do archivu za rok či dva? Kvalita agenta byla obecně posuzována podle předaných “agenturních zpráv” zaslaných ke zhodnocení. Zprávy informativního charakteru odesílány nebyly, ale byly zakládány a využívány dle potřeb součásti StB. Ovšem i k těmto informativním zprávám by měl soud přihlížet a to vzhledem k roli a postavení složky StB ve společnosti! Dle mého názoru by měl však soud zkoumat JEN oprávněnost evidování osoby agenta a nikoliv výslednost agenta! To jsou dva různé pojmy!

 

 

Zneužívání agenturního fondu: každá odměna či výdaj byl provázen “návrhem,” který se zakládal do osobního svazku agenta a byl zanesen do “evidenčního listu výdajů,” který tvořil nedílnou součást “finančního svazku.” I ten se nachází v materiálech pana A.Babiše s uvedením drobných finančních částek vzniklých při jeho obsluze. Zneužití finančních prostředků na obsluhu agentůry by v případě “provalu” znamenalo konec služebního poměru! Neznám případ zneužití těchto peněz. Neříkám, že se tak stát nemohlo! Ale riskoval by “estébák” kariéru kvůli částce doslova “pár korun?” Vyjádření p. Andreje Babiše v tom směru, že si estébák na jeho osobu užíval a dokonce v propůjčeném bytě, považuju za urážku!

 

A jsme u propůjčeného bytu: docházet do něho mohl JEN A POUZE PROVĚŘENÝ agent! Aby nedošlo k dekonspiraci PB!!! O schůzkové činnosti v daném PB existoval zápis docházky, kde byli uvedeni pod kr. jménem ti agenti, kteří do něho byli za účelem provádění schůzkové činnosti zavedeni! Včetně dne a hodiny! Přivést si do PB “někoho k zábavě” bylo pro přísl. StB riziko tvrdého postihu. Že by si estébák “dováděl” v PB v intencích sdělených panem A. Babišem, nepovažuju za pravděpodobné a považuju je naopak za účelové a lživé! Ono těch “náhod” je už v daném případě trochu moc! Nicméně platí, že každý má právo bránit se, jak uzná za vhodné!

 

Nejúčinnější metodou usvědčení ze spolupráce jsou zprávy, zachované buď v pracovním svazku nebo ve svazcích rozpracovávaných Objektů. V tomto směru jsem registroval dvě nalezené zprávy. Nevím pochopitelně v jakém stádiu má ÚPN obhospodařované písemnosti StB vyhodnoceny a zda se najdou zprávy další?! Platí “křížové vyhledávání v archivech”, stejně jako porovnání přítomnosti “BUREŠE” v ČSSR a v “docházce” do propůjčeného bytu. /Čímž narážím na pobyt “BUREŠE” v cizině./

 

Výsledky soudů v kauzách agentů StB : osobně je nejen neuznávám, ale ani nerespektuju. Vím o čem píšu! Před soudem jsem osobně stál!!!

 

V závěru svého “názoru” bych zdůraznil, že mi jde jak o tento případ, tak o všechno, co se kolem StB za téměř 25 let děje? Lustrační zákon z pera komunisty vzor 1950 a redaktora Rudého práva, po r. ´68 svými kolegy spoluzločinci z KSČ zlikvidovaného, následně odbojáře a instalatéra “demokracie” považuju za zmetek!!! Ušitý na “revolucí uznané viníky za všechno zlo,” tedy estébáky! Neříkám, že mnohdy ne neoprávněně, ale trestných činů, kterých se dopustili jedinci by šlo vyřešit jinak – tr. postihem. Namísto toho přišel plošný trest likvidace a okradení a aby fraška nebyla dokonána, tak zřizovatelka StB, využivatelka a řídící “pracovnice,” tedy KSČ zůstala nejen na politické scéně, ale je i parlamentní stranou, má zástupce v senátu, “normalizační komunisté” jsou nedílnou součástí úřednických vlád a ministři…!!! No není to k “posrání,” páni a dámy “demokraté a demokratky?!” Vina StB co-by “politické policie” ve prospěch KSČ platí! Platit by ale měla i pro jiné “podporovatele,” což bohužel, neplatí! Čím dále, tím více laškuju s myšlenkou, že Lustrační zákon z pera komunisty Rumla byl ušit na StB nejen pro její “zločiny”, ale zejména pro její schopnost a obsazení klíčových pozic v zemi, což mohlo býti na překážku zlo/činům/ , které se udály nejen v první polovině devadesátých let! I kdyby toto neplatilo, musel být nalezen “viník!” A proto, že jím nemohla býti KSČ, byla jím její StB! Ostatně platí, že jak v padesátých, tak v sedmdesátých letech byla snaha KSČ “valit” vše na StB…!!!

 

Ze svých úvah vynechávám úmyslně /údajné/ rozkrádání archivů MV v porevoluční době tehdejšími “činiteli.” Asi na tom něco bude, když se ztratily beze stopy i svazky z tresoru ministra vnitra R. Sachera. /Zda se mohl ztratit i “BUREŠ,” nevím./ A tím končím.

 

Jaroslav Lamr

 

P.S. Nebylo by od věci si ověřit, zda při dlouhodobém výjezdu “BUREŠE” do zahraničí, nebyl tento nabídnut k využití I.S-FMV, tedy rozvědce?! V tomto směru by se měl vyjádřit svědek, přísl.StB Kulha, případně jiní příslušníci StB, kteří “BUREŠE” měli řídit! Svědectví pana Kulhy považuju za nevěrohodné a právníci ÚPN nepochybně budou trvat na absolutních detailech “chaosu ve svazku administrativní povahy,” stejně jako přesnou konkretizací vylepšování náležitostí ve svazku “BUREŠE” ve prospěch dalších příslušníků StB, kteří se svazkem přišli do styku! Nepochybně budou využity před soudem rozpory ve veřejném vystoupení p. A. Babiše, kdy jednou tvrdí, že byl u ekonomické rozvědky která nepronásledovala lidi, podruhé tvrdí, že ani nevěděl o nějaké StB…viz denní tisk v ČR! V této souvislosti je důležité poukázat na “žonglování” s pojmy ekonomická rozvědka a pod. a zdůraznit, že p. Babiš byl blokován XII.S-SNB, tedy kontrarozvědkou s působností na Slovensku. Nebylo by od věci zdůraznit existenci XI. Správy SNB, tedy Správy zpravodajské ochrany ekonomiky… zdůrazňuji proto, že značná část veřejnosti se v tomto neorientuje. Pokud p. Babiš hovoří o “ekonomické rozvědce,” nemohu při svém hodnocení situace vynechat ani známý útvar v ČR, vedený od roku 1994 JUDr. Janem ŠULOU!!! Tento útvar je znám jako “ekonomická kontrarozvědka” a ve své době měl nepochybně silnou pozici i moc, vědomosti a znalosti o podnikatelského prostředí…! Proč ne i pana Babiše?

J.L.

 

 

Poznámka Redakce PP: Dlouho jsme váhali, zda tento text zde uveřejnit. Jednak kvůli osobě autora (pravděpodobného, nelze ověřit), jednat kvůli některým myšlenkám v článku obsažených, které evidentně rádoby chtějí omlouvat estébáky a jejich metody a v neposlední řadě i kvůli težko ověřitelným faktům. Nicméně nakonec jsme usoudili, že jako zajímavost a další střípek do mozaiky estébáckého příběhu našeho současného nejpopulárnějšího politika to zde k utříbení názorů má své místo. Budeme rádi za Vaše podněty v diskusi.

 

PS: Text jsme nechali v původní podobě bez úprav pravopisu.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč

Celkem za měsíc: 7 378,00 Kč
Vybráno 21.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 149 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 4,57 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.