istanbulumluva
6.6.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

Je možné mít vyšší imunitu než prezident? V čem tkví další nebezpečí Istanbulské úmluvy?

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (12 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

IVANA SCHNEIDEROVÁ

Jak jsem psala, je to Gender ideologie, vymýcení předsudků, zvyků, tradic a dalších praktik /čl.12/, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.
Co si můžeme představit pod slovem dalších praktik? Vejde se tam každá záminka.

Od čl. 5 a dále, při napočítání přes 30 jsem s tím skončila a byla pořádně vytočená. V každém se píše:

  • Strany učiní nezbytná legislativní i jiná opatření…
  • Strany učiní nezbytná zákonodárná či jiná opatření….

Takže v praxi další nárůst legislativy, zákonů, v některých článcích je zmíněno dokonce 2x. Tak nejen IÚ, ale v návaznosti další nezbytná. Každý další zákon může být nezbytný, podle potřeb pracovníků Grevia, jak uznají za vhodné. Kolik dalších zákonů, 30, 60, více?

Nejen, že nás budou monitorovat státní i nestátní orgány, ale také:
Článek 70 – Účast parlamentů při monitorování
1. Národní parlamenty budou přizvány k účasti na monitorování opatření pro implementaci
této úmluvy

Ovšem strana 27 a 28 smlouvy je velice výživná.

Kdo na světě má vyšší imunitu než prezident? Členové Grevia, delegáti a odborníci!

Dodatek – Privilegia a imunity (článek 66)

1. Tento dodatek se bude vztahovat na členy GREVIO, uvedené v článku 66 úmluvy, a také na
všechny ostatní členy delegace při návštěvě určité země. Pro účely tohoto dodatku bude
termín “ostatní členové delegace při návštěvě země” zahrnovat nezávislé experty z dané
země a odborníky uvedené v článku 68, odstavci 9 úmluvy, zaměstnance Rady Evropy a
tlumočníky najaté Radou Evropy pro doprovod delegace GREVIO v průběhu návštěvy dané
zemé.
2. Členové GREVIO a další členové delegace budou během návštěvy země při výkonu svých
funkcí v souvislosti s přípravou a uskutečněním návštěvy a také následně po této návštěvě a
při cestování v souvislosti s těmito funkcemi využívat následujících privilegií a imunit:
a imunity vůči zatčení a držení ve vazbě a vůči zabavení osobních zavazadel, imunity
vůči jakémukoli druhu právních postupů v souvislosti se slovy pronesenými či
napsanými a činy uskutečněnými v rámci výkonu své funkce;
b vyloučení jakéhokoli omezení svobody pohybu při odjezdu a návratu do země jejich
trvalého pobytu a při vstupu a odjezdu ze země, kde vykonávají své funkce, a také
jakékoli cizí registrace v zemi, kterou navštěvují nebo jíž při výkonu svých funkcí
projíždějí.
3. V průběhu cest uskutečněných při výkonu svých funkcí budou členové GREVIO a další
členové delegací při návštěvě země vybaveni pro záležitostí celní a devizové kontroly týmiž
možnostmi, jimiž disponují zástupci cizích vlád při dočasných oficiálních misích.
4. Dokumenty vztahující se k evaluaci uplatňování úmluvy, jež budou v držení členů GREVIO
a dalších členů delegace při návštěvě země, budou, pokud se vztahují k aktivitě GREVIO,
nedoknutelné. Oficiální korespondence GREVIO anebo oficiální sdělení členů GREVIO či
dalších členů delegace při návštěvě země nesmějí být zadržovány či cenzurovány.
5. V zájmu zajištění naprosté svobody slova a naprosté nezávislosti při plnění jejich povinností
bude členům GREVIO a dalším členům delegace při návštěvě země, bude se na dotyčné
osoby nadále vztahovat imunita vůči právním postupům v souvislosti se slovy vyřčenými
nebo napsanými a veškerými počiny uskutečněnými při výkonu jejich funkcí i tehdy, kdy
dotyčné osoby již nebudou tyto funkce zastávat.

Poslední slova: imunitu budou mít, i když nebudou již funkce zastávat! Takže ji budou mít vyšší jak prezident, poslanci, senátoři. Neomezenou, třeba až do smrti. Proč asi? Protože rozpoutají svými neopodstatněnými zásahy do rodin, odebírání dětí, takové zlo, že otcové rodin je budou chtít i zabít. Už nyní tátové píší: Jen ať mi sáhnou na děcka!

Sáhnou…………a otcové budou bezbranní. Že máme Ústavu? V tu chvíli je zbytečná, neboť podle čl. 10, jsou mezinárodní smlouvy postaveny výše než Ústava.

Jde to mimo soudní systém dané země! A díky GDPR /ochrana dat/ se nikdo nedoví, kde takové dítě skončí. U adoptivní rodiny „normální“, či homosexuálů, či pedofilů /je dalších prý 30 pohlaví v Americe přes 70, v Anglii 3 WC, v Americe 7/. Tak to už zavání šílenstvím, degradací lidstva.
Ovšem podle studie „Mental Disorders“ /Diagnostický a statistický manuál mentálních poruch, mezinárodně používaná příručka Americké psychiatrické společnosti pro klasifikaci a statistiku mentálních poruch/. Jsou pouze 2 pohlaví, zbytek jsou mentální poruchy a měly by se léčit, a ne aby se podle nich řídil svět.

Takže nazývejme vše správnými jmény a nenechme si „masírovat“ mozky.

Jak je to tedy s těmi „dalšími pohlavími“. Prý je to vrozené chybí jim choromozony. Tak na to máme léku. Zde bych dala odkaz na článek, kde je mimo jiné píše: Je nezbytné, aby jedinec pracoval na svých vnitřních procesech vývoje… Dodala bych: ke svému užitku a ne zániku!

Protože v rámci Genderové ideologie bude mít právo na adopci za chvíli každý, kdo si požádá. Držme se po staletí osvědčených zvyků, experimenty v této oblasti jsou velice nebezpečné.
Pokud vzroste množství stejně pohlavních rodin, tak akorát lidstvo vymře, nebo zdravé ženy budou rodit na objednávku, jak se již dnes děje a když nebude stačit poptávka, tak se prostě děti budou odebírat, pokud se jeden bude domnívat….

Na těchto pozicích pracují hlavně mladé ženy, které ještě nemají rodinu, nejsou vůbec zkušené a jen plní tabulky. Prý potřebují získat zkušenosti. Sociální pracovnice potvrzují, že již nyní jsou děti odebírány z rodin z neopodstatněných důvodů, místo, aby se pomohlo rodině, odeberou dítě. A už nyní i u nás pracují svobodné bezdětní ženy, které takovými necitlivými zásahy likvidují, jinak funkční rodinu. Dá se říci, že už nyní se implementuje IÚ do praxe a jen čeká na odzvonění, aby mohli jet naplno. Příspěvky adoptivním rodinám od 1.1.2018 zvýšené, podle příručky MPSV dětem dovoleno vše. Co může rodič?

Rodina, zdravá rodina, kde je žena – matka, muž – otec, kde jsou dobré vztahy, kde je úcta, láska a další tradiční hodnoty. A proto budeme vždy hájit takovou rodinu. Rodina je základním stavebním kamenem státu.

Proto rázně odmítáme Istanbulskou úmluvu, která ničí rodinu, národ.

Ratifikace prý bude schvalována oběma komorami parlamentu NEJSPÍŠE až po prázdninách. Ovšem slova: NEJSPÍŠE – tak to nemá žádnou váhu. Nejspíše může, ale NEMUSÍ!
Odkaz zde.

Ať si poslanci a senátoři, ministři uvědomí, že oni sice mají imunitu, ale jejich dcery, neteře a příbuzní ne!
Každý kdo by zvedl pro tuto smlouvu ruku je odpovědný své široké rodině! Dnes je vyhrožováno lidem, pokud by šli na tu či onu kandidátku, tak končí v zaměstnání. I zde lze očekávat takové nátlaky. Ustojí je? Připustí si takovou odpovědnost? I oni jednou v politice skončí…..a budou bez imunity.

Důvod k udání násilí, které se páchá, nebo by mohlo být spácháno v budoucnu /nebylo ale může/, to lze napasovat na každou rodinu. Dotyčnému stačí, když má rozumný důvod se domnívat! Nemusí mít důkazy, stačí se domnívat!

Článek 27 – Ohlašování

Strany učiní nezbytná opatření k vybídnutí kohokoli, kdo se stal svědkem aktu násilí
spadajícího do působnosti této úmluvy, anebo kdo má rozumný důvod se domnívat, že
takovýto akt byl spáchán anebo lze očekávat, že bude spáchán v budoucnu, aby tuto
skutečnost ohlásil kompetentním organizacím či úřadům.

Stačí, když nebude snášet dotyčného politika a pomstí se tak na jeho rodině! Jak nám stačila účtenka. Navíc odškodnění obětí. A protože se může jen domnívat, tak bude odškodněn za domněnky? Také dobrý přivýdělek v dnešní době!

Takže milé feministky a jiné ženy, tak soucítící s týranými i vy jste v nebezpečí před takovou smlouvou? Jste snad ve své výchově dokonalé? I vás druzí mohou udat, protože budou mít rozumný důvod se domnívat!

Ale důvod, že takovou smlouvu potřebujeme, abychom se omluvily ženě polité kyselinou, nebo znásilněné v Ghaně, či jinde, tu zde mít nemusíme. Takové ženy nechápou a asi nepochopí, ale takové argumenty jsou velice chabé. Pokud je žena týraná v Ghaně či jinde, ať tam dají takové zákony, my je mít nemusíme.
My zde máme Listinu základních práv a svobod /podle čl. 1. jsme si všichni rovni/, Ústavu, trestní zákoník a trestní řád, jen to právo vymáhat, jak se má.

Takže pokračujeme dále ve sběru podpisů, informováním. Je vidět, že mají informace pouze od nás, protože my víme něco navíc, o čem se ještě nezmiňují. Což je imunita Grevia a delegátů. Další informace, že se upravuje novelizace trestního zákoníku, je také zajímavá. Copak nového nám tak chce Pelikán dát? Cituji: Až budou doplněny a upraveny některé paragrafy, které s násilím páchaným na ženách a domácím násilí souvisí (jde například o délku promlčecích lhůt u sexuálního násilí).

Takže pokračujeme, jsme ve střehu.

Děkujeme všem, kteří pracují na informování a na další sběru podpisů.

Petiční místa jsou v obchodech, kavárně, na webu.

Sledujte prosím www.tradicniceskarodina.cz

A již 3 setkání rodin v Olomouci, na prvním bylo asi 100 lidí, nyní zůstávají věrní a i někdo nový, ale tak 20 – 30 lidí. Stále si myslíme, že se nás to netýká? Přednost má oslava, práce na zahrádce, odpočinek? Tu hodinku to snad zvládne každý. Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Yvona Škurková 100,- Kč, Jaromír Ohnůtek 150,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Petr Novotný 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč

Celkem za měsíc: 1 900,00 Kč
Vybráno 5.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
loading...
politicon-banner
9 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.