3.9.2013
Kategorie: Společnost

Jak přežít v Exekustánu II.? Obrana před zneužíváním práva

Sdílejte článek:

OD: JAN FAREJT 03|09|2013

Pokud jste se rozhodli, že to tak nenecháte, musíte si především uvědomit, že se za svoje práva budete muset zasadit sami. Nikdo to za vás neudělá. Neudělá to za vás exekutor, soud ani policie. Pokud jste klienty DAS, máte jistou šanci, že to za vás udělají oni – ale na 100% se na to nespoléhejte.

 

 

Předně si musíte promyslet, co se vlastně stalo a jestli jste sami někde neudělali chybu.Rozhodně nestačí někam jít a křičet, že jste nic nedlužili nebo že někdo zfalšoval váš podpis na pokutě nebo že nevíte, proč máte platit exekutorovi 50 tisíc za to, že zkopíroval 1 papír a vyplnil v něm vaše jméno.

 

Musíte hlavně porozumět své situaci, zorientovat se v ní, a sami najít způsob obrany. To udělejte i v případě, že se budete obracet na právníka. Pokud sami nebudete rozumět své právní situaci, právník vás pak může tahat za nos a vytáhnout z vás např. i peníze za beznadějné žaloby.

 

Obranu lze vést po třech liniích:

 

I. Exekuční titul je špatně – tj. exekuce je vedena kvůli dluhu, který jste už dávno zaplatili, nebo dokážete zpochybnit původní doklad o vašem dluhu (např. pokutový blok)

 

II. Exekuční titul vám nebyl správně doručen – např. měli jste datovou schránku a exekuční titul vám byl doručen poštou na adresu, na které se nezdržujete

 

III. Exekutor porušil svoje povinnosti nebo se vás pokouší šikanovat – těmito případy se bude podrobněji zabývat další část tohoto návodu

 

Bod (II) je nejdůležitější. Protože pokud vám byl exekuční titul správně doručen, ale vy jste si ho vlastní vinou nevyzvedli, ztěžuje to významně vaši pozici v bodě (I). Český právní systém vám totiž v některých případech bude odepírat možnost obrany proti neoprávněné exekuci, s tím, že jste si měli vyzvednout exekuční titul, a když jste si ho nevyzvedli, máte smůlu. Lze s tím bojovat, ale není to snadné.

 

Důležitá poznámka:

 

Vymáhání dluhů má vždy 2 fáze. První je tzv. nalézací řízení, v kterém obecný soud rozhoduje o tom, zda pohledávka, kterou vůči vám někdo uplatňuje, je oprávněná. Výstupem z tohoto nalézacího řízení by měl být platební příkaz, který vám soud doručí, ať už do datové schránky, nebo na adresu, kterou máte v CEO (centrální evidence obyvatelstva), nebo na trvalé bydliště.

 

Pokud obdržíte platební příkaz, máte šanci bránit se proti pohledávkám, které jsou neoprávněné nebo napadnutelné.

 

Druhou fází je exekuční řízení. K tomu dojde až tehdy, pokud vám někdo z nějakého důvodu nedoručil platební příkaz, anebo vám ho doručil a vy jste na něj nereagovali. Tady je už šance na obranu menší, a také vymáhaná částka je obvykle větší o náklady exekuce a odměnu exekutora. Nicméně, v mnoha případech máte stále ještě šanci.

 

Tato první část shrnuje jasné případy, kdy je cesta jaksi už prošlapaná a víme, že tato obrana skutečně funguje. Prozatím podáváme jen orientační návody, ale doufejme, že brzy budeme schopni publikovat i vzory právních dokumentů, abyste, pokud se chcete bránit, nemuseli kvůli každému kusu papíru za právníkem.

 

1. Už jste zaplatili a můžete to doložit. Toto je nejjednodušší případ. Podáte odvolání proti exekuci (pokud jste ve lhůtě pro odvolání) anebo návrh na zastavení exekuce podle § 268, odst. 1, písm. g) a současně návrh na odložení exekuce do rozhodnutí o zastavení. Doklady o zaplacení přiložíte k žádosti o zastavení jako důkaz. Soud exekuci zastaví a náklady dá k zaplacení oprávněnému, který nedodržel potřebnou míru procesní opatrnosti. Situace může být komplikovaná tím, že (např.) jste dluh zaplatili DP, ale žalobu na vás podala vymahačská firma. To by nemělo vadit, v návrhu na zastavení prostě poukážete na to, že vymahačská firma se měla, v rámci procesní opatrnosti, před podáním žaloby dotázat DP, zda už dluh není zaplacený.

 

2. Podkladem pro exekuční titul byl zfalšovaný dokument. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak prokážete soudu, že původní dokument (např. pokutový blok) je zfalšovaný, doložíte ztracenou občanku apod. Soud žalobu zamítne a “oprávněný” platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám spravedlnost odepře.

 

3. Podkladem pro exekuční titul byl promlčený dluh. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak prokážete soudu, že původní dluh (např. pokuta za přestupek, dluh ze zdravotního pojištění apod.) jsou promlčené. Pak prokážete soudu, že původní dokument (např. pokutový blok) je zfalšovaný, doložíte ztracenou občanku apod. Soud žalobu zamítne a “oprávněný” platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám možnost obrany promlčením odepře. Pozn.: Promlčecí doba u zdravotního pojištění je 10 let, u přestupku (např. jízda načerno) 1 rok, ale to jsou lhůty mezi vyměřením částky a předáním soudu. Od předání soudu do exekuce může uplynout dalších 10 let.

 

4. Podkladem pro exekuční titul byl dokument, který lze jakkoli zpochybnit. Typickým případem jsou opět pokuty, DP velmi často skartují pokutové bloky hned po proběhnutí soudního řízení. Můžete se bránit, ale pouze pokud prokážete, pokud prokážete, že vám exekuční titul nebyl správně doručen. Postupuje podle bodu (5), (6) nebo (7), exekuce bude zastavena a další je na oprávněném. Nyní je třeba si hlídat, aby vám platební příkaz byl doručen správně. Pak u soudu zpochybníte podkladový dokument, oprávněný (např. DP) už nebude schopen dodat originál, soud žalobu zamítne a “oprávněný” platí výlohy soudního řízení, právního zastoupení i zastavené exekuce. Pokud byl podkladem pro exekuční titul zfalšovaný dokument a vám se nepodaří prokázat, že vám exekuční titul nebyl správně doručen, český justiční systém vám možnost obrany odepře.

 

5. Měli jste datovou schránku, ale exekuční titul vám byl doručen jinam. (Pokud byl exekuční titul správný, tato obrana nemá mnoho smyslu. Budete muset stejně zaplatit minimálně původní částku, soudní výlohy a náklady na právní zastoupení oprávněného. Maximálně můžete podat žalobu na stát o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Máte šanci vyhrát, ale exekuci budete muset zaplatit i tak. Pokud pak vyhrajete žalobu pro nesprávný úřední postup, můžete dosáhnout toho, že stát vám pak exekuční náklady vrátí.) Pokud byl exekuční titul nesprávný (bod (2), (3), (4), příp. (5)), podáte odvolání proti exekuci (pokud jste ve lhůtě pro odvolání) anebo návrh na zastavení exekuce podle § 268, odst. 1, písm. a) (jde o to, že exekuční titul, pokud nebyl správně doručen, není platný), doložíte, že jste měli datovou schránku a že doručení neproběhlo do datové schránky. Současně podáte návrh na odložení exekuce do rozhodnutí o zastavení. Další kroky jsou na oprávněném, pokud bude chtít dále vymáhat, musí zajistit znovuproběhnutí nalézacího řízení. (Toto je důvod, proč se nepokoušet o podobnou obranu, pokud byl exekuční titul správný – budete muset zaplatit náklady i tohoto znovuproběhnutí.)

 

6. Nahlásili jste do CEO svoji korespondenční adresu, ale exekuční titul vám byl doručen jinam. Platí totéž, co v bodě (5), doložte, že jste nahlásili adresu do CEO a že doručení proběhlo na jinou adresu.

 

7. Exekuční tituly vám byly doručovány před 1.7.2009 na jinou adresu, než na které jste se zdržovali. Platí totéž, co v bodě (5), doložte, kde jste se zdržovali a kam mělo být doručeno. Vzhledem k tomu, že před 1.7.2009 byla odpovědnost za doručování na doručiteli a nikoli na adresátovi, pokud doložíte např. to, že zásilku převzala třetí osoba, mělo by to stačit na zastavení exekuce a otevření nalézacího řízení.

 

 

Nyní se podíváme na případy tzv. zneužívání práva.

 

Ke zneužití práva dochází tehdy, je-li určitá zákonná norma použita jinak než v souladu se svým původním účelem, a to tak, aby kdosi dosáhl svého obohacení nebo jiné výhody pro sebe.

 

V případě exekucí jde takřka vždy o to, že exekuce, jakožto právní institut určený k vymožení pohledávky, kterou se dlužník zdráhá nebo odmítá uhradit dobrovolně, je použita nikoli primárně proto, aby byl vymožen určitý dluh, ale proto, aby bylo dosaženo zisku, a to buď zisku exekutora, nebo zisku právníka, který dluh vymáhá v nalézacím řízení, anebo, a to je patrně nejčastější, aby oprávněný získal podíl či provizi ze zisku exekutora.

 

O tom, že poslední věta není pouhou spekulací, svědčí např. tento článek; toto vede k velmi nebezpečné situaci, kdy exekutoři mají natolik eminentní zájem na nárůstu provádění exekucí, že dokonce motivují oprávněné, aby raději postupovali pohledávky k exekucím než aby je řešili smírně.

 

Zákaz neužití práva je explicitně zakotven v Listině základních práv, zákon č. 2/1993 Sb, čl. 4(4), cit.: “Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.” Bohužel český justiční systém zatím v běžné exekuční praxi toto zneužívání nedokázal rozpoznat.

 

Teď k jednotlivým případům:

 

1. Je proti vám vedena exekuce pro směšně nízkou částku. Tento případ, byť se z hlediska přirozeného pojetí práva jeví být jasný, je v českém právním systém formulovatelný jen obtížně. Především je třeba poukázat na to, že si nelze rozumně představit důvod, pro který byste se zdráhali tuto směšně nízkou částku zaplatit, a tedy že exekuce je nepochybně vedena nikoli kvůli původnímu dluhu, ale kvůli tomu, aby exekutor či někdo jiný dosáhl svého zisku. Toto je zneužití práva dle definice. Dále je třeba se odvolat na princip přiměřenosti práva a argumentovat, že zásah do vašich majetkových práv je neúměrný původní částce – uveďte např. nález Ústavního soudu II. ÚS 808/10, cit: “Z principu proporcionality vyplývá nezbytnost minimalizace legitimního zásahu do základních práv účastníků řízení, kterým nesmí být vedením řízení způsobena větší než zcela nezbytná újma. Soudy, ale i jiné orgány veřejné moci, proto musí volit taková řešení, která by minimalizovala zásah do základních práv účastníků řízení.” Podejte odvolání proti exekuci, případně návrh na zastavení exekuce, v obou případech k exekučnímu soudu. Je možné, že budete muset využít i další opravné prostředky.

 

2. Exekutor vám naúčtoval nesmyslně vysoké náklady. Odvoláte se proti nákladům exekuce (k příslušnému krajskému soudu), namítnete, že jde o typové úkony a navrhnete, aby náklady exekuce byly stanoveny minimální částkou. V případě, že exekutor po vás vymáhá náklady ještě před započetím exekuce, doplníte návrh, aby v případě, že vám nebude vyhověno, byla posuzována vaše žádost jako stížnost na podjatost exekutora, neboť není jasné, za jakou činnost si tyto náklady účtuje, když exekuce ještě nezačala, a je tedy podezření, že exekutor, ač je – jakožto orgán státní moci – vázán nestranností, sleduje pouze svůj majetkový zájem. Tedy jde opět o zneužití práva, byť nikoli přímé, ale jaksi “participační”. Dobrá zpráva je, že odvolání vůči výši nákladů exekuce již krajské soudy obvykle posuzují rozumně.

 

3. Exekutor nespojil vašich několik exekucí. Navrhnete exekutorovi spojení exekucí, současně podáte žádost o spojení exekucí i k exekučnímu soudu, s odvoláním např. na nález Ústavního soudu II. ÚS 808/10. Pokud jste ve lhůtě pro návrh na změnu exekutora pro jeho podjatost, doplníte návrh, aby v případě, že vám nebude vyhověno, byla posuzována vaše žádost jako stížnost na podjatost exekutora, uvedete podezření, že exekutor se na vás chce obohatit nad míru nutnou k vymožení práva. Dále se lze odvolat ke krajskému soudu proti výši exekučních nákladů, s poukazem na to, že v případě, že by došlo ke spojení exekucí, by náklady byly nižší, a že tedy nebyla dodržena zásada minimalizace zásahu do vašich majetkových práv. Lze také podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že nedodržel svoji zákonnou povinnost zohlednit hospodárnost řízení a minimalizaci zásahu do majetkových práv občana (exekutor je samozřejmě také vázán judikatorou ÚS) se zjevným úmyslem opatřit tím sobě značný prospěch, plynoucí z nespojení exekucí a tím inkasování zvláštní odměny za každou z nich. Upozorněte exekutora na ustanovení § 329, odst. 4 “Příprava je trestná.”

 

4. Exekutor vám dodal exekuční příkaz s nedostatečným poučením. Exekutoři velmi rádi doručují exekuční příkazy s poučením ve stylu: “Proti exekučnímu příkazu neexistuje opravný prostředek.” To je samozřejmě hrubá dezinformace, proti exekuci existuje celá řada opravných prostředků, ale exekutor patrně uznal za vhodné pokusit se vás zastrašit. V takovém případě namítněte podjatost exekutora, a žádost zdůvodnit podezřením, že se nesprávným poučením na vás chtěl obohatit. Lze také podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že nedodržel svoji zákonnou povinnost zohlednit hospodárnost řízení a minimalizaci zásahu do majetkových práv občana se zjevným úmyslem opatřit tím sobě značný prospěch, dále pro trestný čin podle § 250 trestního zákona, kterého se exekutor dopustil tím, že vás uvedl v omyl zatajením možností obrany proti exekučnímu případu, a to se zjevným úmyslem vás od této obrany odradit a tím opatřit sobě zisk z exekuce.

 

 

ZDROJ: Jan Fajrejt

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

Ilja Baudyš 1000,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, ing. Tomáš Šimčík 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Martin Vavřinka 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Josef Tichý 1000,- Kč, Martina Kosková 350,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Vlastimil Kůs 500,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Vlastimila Čumpelíková 500,- Kč, Anonym 900,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 199,- Kč
Vybráno 43.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 184 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (5 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...