migranteu
25.10.2018
Kategorie: Politika

Istanbulská úmluva + feminismus = nástroj naší genocidy!

Sdílejte článek:

PETER KOHÚT

Když monsignor Petr Piťha na svátek sv. Václava v katedrále svatého Víta v Praze přednesl ve své kázání důležité a závažné poselství o tom, jaké nebezpečí hrozí, pokud bude ratifikována Istanbulská úmluva (ID), hned vzápětí na něj jistá feministická lobbistická organizace podala trestní oznámení za šíření poplašné zprávy. Nuže, zrekapitulujme, před čím nás Petr Piťha varuje:

“Vaše rodiny budou roztržený a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivého obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povinni je vychovávat bezpohlavně a potažmo mu nebudete moci dát ani jméno. Za každý nesouhlas budete deportován do napravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru.
Homosexuálové budou prohlášení za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynu mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. “

Ano, kromě jiných děsivých skutečností, přesně toto nám hrozí, pokud dovolíme, aby převzali moc liberální fašisté. Zatímco dosud jsme hlavně ekonomickými vazaly a otroky centrálních bankéřů a jejich nadnárodních korporací (globální fašismus), po ratifikaci Istanbulské úmluvy nás zotročí i duševně a psychicky nastolením ideologické totality. 

Podívejme se blíže, jaká zákeřnost se skrývá pod hlavičkou boje proti násilí na ženách. Zavádí se zde pojem rod jako sociální konstrukt, což znamená, že o tom, zda je člověk muž, žena nebo ještě jiná “bytost” nerozhodují chromozomy XX a XY nebo to, co se nachází mezi našimi nohama, ale to, k čemu se člověk hlásí. Násilí na ženách je prý genderově podmíněné, vyplývající z genderových stereotypů. Proto ve smyslu současného feminismu, je třeba tyto stereotypy zbourat a zavést rovnost pohlaví, která setře jakékoli rozdíly mezi muži a ženami. Toto má zajistit výchova počínaje od útlého dětství. 

Na západě se to už praktikuje, chlapům se vnucuje dívčí chování (malování nehtů, hraní s panenkami, ..) a dívkám zase chlapecké (lezení po stromech, soupeření, hraní se s autíčky, ….). Záměrem je zničení mužské a ženské identity. Ženám se vnucuje nenávist vůči mužům, boj o moc nad nimi, což má za následek, že muži jsou ve své mužnosti ponižováni, uráženi. To v nich akorát tak vyvolává zvýšenou agresivitu nebo úplnou rezignaci na roli ochránce žen či rodiny. Na západě se to projevuje tak, že když jsou ženy obtěžováni či dokonce znásilňovány migranty, muži se jejich nezastanou a zůstávají lhostejní. 

A to je hlavní záměr – oslabit a paralyzovat bílé muže, aby se jim mnohem snadněji podařila pomocí islamizace genocida původního obyvatelstva. Ideologie rovnosti vychází z úplně zvrácené představy, že mezi muži a ženami probíhá soupeření a boj o moc. Ženám se vnucuje představa, že ony by měly být v tomto zápase vítězkami. A tak domácnosti, v nichž ženy přirozeně dominují a jejichž jsou paními, se stávají arénami soubojů místo aby byly oázami klidu a štěstí, kde mají ženy největší potenciál vytvářet teplo rodinného krbu. Tento ženský potenciál se v nich však ničí, protože jsou mylně vedeny k tomu, že pro ně je nejdůležitější “kariéra”, a ne rodina a domácnost. A tak ženy budují svou “kariéru” a staví se spolu s muži otroky zločinného vykořisťovatelského pseudokapitalistického systému. 

Rodiny se rozpadají, děti se přestávají rodit, dochází ke výraznému populačnímu poklesu a genocidě původní bílé evropské rasy. Navážením arabských a černošských muslimů do Evropy se tato genocida ještě umocňuje. Jde tedy o řízený genocidní rasismus vůči bílé rase! Je příznačné, že právě sebeobrana proti tomuto zločinnému rasistickému teroru se prohlašuje za extremismus, který se již na západě tvrdě perzekuuje. Vládne tam strach a lidé se bojí otevřeně vystupovat na svou sebeobranu. Tak volky-nevolky se smiřují se svým neblahým osudem, že budou vyobcováni. Němci jsou již vyrovnaní s tím, že jako národ zaniknou. Otřesné!

Na nastolení fašistické-feministického teroru rovnosti pohlaví je třeba také institucionální zakotvení. To zajišťují následující články ID:

  • Čl. 8

Strany vyčlení odpovídající finanční prostředky a lidské zdroje na přiměřenou provádění integrované politiky, opatření a programů pro předcházení všem formám násilí v rámci působnosti této úmluvy a pro boj proti němu, včetně těch, které jsou realizovány nevládními organizacemi a občanskou společností.

  •  Čl. 9

Smluvní strany budou uznávat, podněcovat a podporovat na všech úrovních práci relevantních nevládních organizací a občanské společnosti aktivních v boji proti násilí na ženách a rozvinou efektivní spolupráci s těmito organizacemi.

V těchto dvou článcích je ukázána pravá ďábelská tvář ID, která znamená to, že moc definitivně přeberou vlastizradné nevládní organizace a nadace, které se nacpou na všechny úrovně řízení a vzdělávání a budou na svou vlastizrádnou činnost a genocidní aktivity vysávat zdroje státního rozpočtu financovaného z našich daní. Za odměnu nás budou zastrašovat, terorizovat a ničit. Naplno rozběhnou svou aktivitu jejich fašistické úderky a udavačství se rozmůže do obludných rozměrů, jak se to již v současnosti děje na “vyspělém” Západě. Už nyní se chovají jako běsní a urvaní z řetězu. 

Tak například jistý student, který si dovolil říci, že ženy nemají penis, byl na základě podnětu feministické úderky okamžitě vyloučen ze všech studentských spolků. Vědec, který vyjádřil nesouhlas s tím, že v exaktních vědách panuje diskriminace žen, byl okamžitě vyloučen z CERN. A podobných případů teroru je nepočítaně. Ďábel se nejprve “podiví”, že jací jsme my netolerantní, když nesouhlasíme s registrovanými homosexuálními partnerstvími či manželstvími, nadprávami LGBTI, gender ideologií, ovšem, pokud dosáhne své, tolerance vůči většině a zdravému rozumu se okamžitě vypaří a nastoluje se tvrdý genocidní teror. 

Z vrcholových evropských institucí (EU, Rada Evropy) se na nás valí jedno ďábelské zlo za druhým. Musíme vyvíjet účinnou sebeobranu a seznamovat lidi s těmito satanistickými úskoky, které mají za cíl naše zničení. Musíme se vrátit k propagaci tradičních křesťanských hodnot i co se týče rodiny a postavení v ní muže a ženy, neboť jen takový přístup nás dokáže zachránit. Pravé křesťanství důstojnost člověka povyšuje na nejvyšší možnou úroveň, protože ji přivádí od samotného Stvořitele. Právě Ježíš Kristus, což byl v té době mimořádně revoluční čin, povznesl důstojnost ženy na úroveň muže. 

Z křesťanského pohledu mají muž a žena rovnocenné postavení. Namísto rovnosti pohlaví, vzájemného soupeření a boje o moc mezi mužem a ženou, však křesťanství předkládá jejich vzájemnou spolupráci a vzájemné doplňování se ve vzájemné lásce, kde muž je hlavou a žena srdcem rodiny. Akceptuje přirozené fyzické a psychické odlišnosti muže a ženy, jakož i jejich odlišné preference jako faktory vzájemného doplňování a obohacování se. Chlapec by měl být veden k tomu, aby se z něj stal statečný, odvážný, rozvážný, pilný, vzdělaný a moudrý muž, milující otec a ochránce rodiny, obce a národa. Takového si bude pravá žena vážit a milovat. Dívka by měla být vedena k tomu, aby se z ní stala něžná, vzdělaná, chytrá, starostlivá a milující žena, která své hlavní naplnění najde v péči o vlastní rodinu či jiných lidí. Stát by se měl hlavně zaměřit na vytváření podmínek pro vytváření a udržení šťastných rodin, a ne na jejich ničení ve smyslu ID. 

ID je součástí satanistických genocidní plánů světovládných elit, jejichž realizace se naplno rozběhla během prezidentování Clintona, Bushe a hlavně Obamy. Toto rozjeté kolo však po vítězství Trumpa a udržení se u moci Putina začalo výrazně skřípat, neboť Putin v Rusku vsadil na prosazování zdravého rozumu a Trump začal rovněž volat po návratu k němu. To kolo však má svou setrvačnost, a proto rozjeté rozvratné procesy ještě pokračují podporované mocenskými zájmy elit. Hlavně se to týká Evropy. Už i zde však narůstá odpor (Maďarsko, Polsko, Itálie, …).

I my se musíme odvážně a rozhodně postavit na odpor proti záměrům liberálního fašismu. Ukažme našim protivníkům, že se nebojíme jejich zastrašování. Hlavy nahoru! Nenechme se zastrašit. Tím nejen pozvedneme své sebevědomí, pocit radosti, štěstí a spokojenosti z vynaloženého úsilí pro správnou věc, ale určitě se dočkáme i zasloužené odměny. Nenechme se zaprodanci, šílenci, ideologickými teroristy, psychopaty, zloduchy a primitivy, sloužící mocenským elitám, připravit o naše pravé lidské štěstí. Nastavme jim zrcadlo, ve kterém se bude odrážet jejich odpuzující ošklivá tvář.

Autor: Ing. Peter Kohút, CSc.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 170 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.