islam72018
19.4.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Islám vs. naše zákony

Sdílejte článek:

YNGVAR BRENNA

Pro Nora, stejně jako pro Čecha, je těžké pochopit, že mnozí skutečně podporují a přejí si obchod s bílým masem, legální pedofilii, zmrzačení jako trest, trest smrti, pokud se dcera zamiluje do někoho jiného než do toho, jehož jí určí její rodina, ponižování a útisk žen, dětí, nemuslimů, rasismus naruby atd.

Dlouholeté zastrašování každému, kdo o nedotknutelných a nezmiňovatelných hodlal promluvit, či napsat a chytání za slovo přineslo ovoce a dnes v politice, školách a ve společnosti raději mlčí. Masmédia raději označují kritiky Islámu za trolly, než aby je zvali do studií, či umožňovali přicházet se svými verzemi situace a problematiky. Vyváženost se vytratila. Proč masmédia promluví s plačícími ženami Islámského státu, nýbrž nikdy s Norkami znásilněnými muslimy?

Spousta lidí si raději volí toto snášet, než aby čelili faktu, že mnoho z těchto lidí nejsou o nic více než zrůdy, jež berou laskavost za měkkost, a proto slabost a na oplátku nemají vůbec co nabídnout.

Destabilizace nejedné země pod záminkou pomoci dalších: jak to mohou obhájit? Norské papírové noviny důsledně odmítají diskusní příspěvky k námětu islám, zatímco velebícím vyjádřením k Islámu se věnuje hodně prostoru ve všech masmédiích. Třeba antropolog a spisovatel Dag T. Elgvin se je několikrát pokoušel přimět k tomu, aby otiskli jeho texty o tom, jak se norské úřady snaží o to, aby Islám byl schválen jako komunita věřících v Norsku a ostatním komunitám rovný, ačkoliv Islám podle něj porušuje osm norských zákonů a sice Ústavu, zákon o lidských právech, zákon o zrovnoprávnění, zákon o sňatcích, zákon o dědictví, zákon o soudech, zákon o komunitách věřících, trestný zákon a Evropskou úmluvu o lidských právech.

Přitom komunita věřících se může registrovat tehdy, není-li nauka ani snažením v rozporu s 2. paragrafem norské Ústavy a dalšími norskými zákony. Zákon si pamatuje na hodnotový základ státu a zdůrazňuje, že stát bude podporovat takové komunity, jež podporuje tento základ. Upřesnění je nezbytné, jelikož existují komunity, jež se svou naukou i svým snažením je v rozporu s 2. paragrafem norské Ústavy a ve skutečnosti usiluje o společnost založenou na zcela jiných hodnotách.

To obnáší rozdílné zacházení s komunitami věřících v rozporu s 16. paragrafem norské Ústavy. Odkazuje se na článek 9 Evropské úmluvy o lidských právech, jenž konstatuje, že svoboda víry není absolutní. Mohou být uvalena omezení, pokud jde o projevování víry. Pod kritéria zde spadají komunity věřících, jež porušují 2. paragraf norské Ústavy a Evropskou úmluvu o lidských právech a mj. nepřijímají svobodu víry a jejichž nauka dovoluje výhrůžky, násilí a vraždy. To s ohledem na veřejnou bezpečnost, pořádek, zdraví a morálku, a navíc i na ochranu práv a svobod ostatních.

Podle průzkumu zveřejněného v dánském deníku Jyllands-Posten se většina dánských muslimů staví negativně k myšlence, aby byl Islám reformován, modernizován a přizpůsobil se západním zemím, do nichž se stěhovali muslimové a kde žijí. Podobný průzkum, pokud vím, nebyl proveden v Norsku, ovšem důvodně lze podezírat, že rozdíl nebude mezi dánskými a norskými muslimy velký. Sajed Sohaib, posluchač studií o Středním Východě Univerzity v Oslu, míní, že se většina norských muslimů s progresivním Islámem neztotožňuje, nýbrž s tradičním Islámem.

Dále podle průzkumů zmíněného dánského listu Jyllands-Posten stoupá podíl těch, jež v šetřeních odpovědělo, že mají být návody Koránu dodržovány v plné míře. Naposledy jich bylo 77,2 % oproti 62,4 % o devět let před tím. Mělo by náboženství konkurovat demokracii? Pokud si někdo myslí, že by se jeden měl držet návodů Koránu, tak budou všudypřítomné a vše zahrnující, jelikož obnášejí i islámské právo šaría, jež diktuje normy a pravidla pro politiku, hospodářství, zločinnost, stravování, sexualitu a mnoho dalšího. Pokud je někdo přesvědčen o tom, že normy a pravidla demokracie jsou nadřazeny a že se tomu musí podřídit jakékoliv náboženství, no pak nelze mínit, že se mají na 100 % dbát návodů Koránu, jelikož by to bylo výrazem odmítnutí toho, že demokracie je navrch.

Podle Billa Warnera, zakladatele Centra pro studium politického Islámu, je Islám 14 % Alláha (náboženství) a 86 % Muhammeda (politiky). Aby byl uznáno rozdělení náboženství a politiky, muselo by nastat to, co dokázal Martin Luther, totiž rozbít monopol imámů na výklad náboženství. Ovšem podle vyjmenovaných muslimů nelze měnit, co je napsáno v Koránu a co jim řekl Prorok, aby dělali, jinak již nebudou muslimy.

Lidská práva jsou podle muslima Kalthama Alexandra Lieho žijícího v Norsku a prostřednictvím serveru www.rights.no imámy bagatelizována a když už, tak musí být podle islámského práva šaría. Nelze věřit, že by se někdy přední osobnosti mezi muslimy pořádně vypořádali s porušeními lidských práv spáchanými jménem Islámu. Nedostatek vůle ke vzpouře vůči vlastnímu náboženství se ukázala být pro muslimy tragédií. Nazývají své otroky dary od Alláha. Jenže odkud pramení jejich víra? Takové postoje činí ženy velmi zranitelnými. Čest muslimských mužů se může udržovat tou brutalitou, jež tito muži páchají jménem Alláha. To je těžké pochopitelné pro každého, kdo se domnívá, že lidé sami odpovídají za vlastní životy.

Několik muslimů mi potvrdilo, že buď věříte všemu, co je v Koránu napsáno, anebo muslimem nejste. Muslimové jsou Koránu věrní a nemohou jen tak nechat náboženství stranou a my, zdá se, na to zapomínáme a také to čím dál více pociťujeme. Muslimové věří ve svého Boha, zatímco my neustále bagatelizujeme tu, jež historicky vzato bývávala naše víra, která má své Písmo. Jakožto bezvěrci jsme to my, kdo si to odnáší a ještě odneseme, máme-li se podle naších vládnoucích jen podřídit té správné víře.

Zatímco se běžný dnešní Nor jen v omezené míře zajímá o náboženství, dějiny a o to, jak vznikla vyspělá společnost, stejně tak i nevědí, jak miliony Evropanů v průběhu staletí pokládaly své životy na obranu proti expanzi Islámu v centrálních oblastech Evropy. Mnohdy byli početně menší i hůře vybavené muslimy schopni porazit a o vítězství rozhodovaly náhody. Tito bojovníci za naši svobodu se dnes setkávají s málo ctí a vděčností a to přesto, že jejich oběti měly velký význam pro to, aby se naše společnost rozvíjela tak, jak se ukázalo několik staletí později.

Kdo ale skutečně jejich tradiční „kulturu“ ochutnal, většinou tuto „kulinářskou zkušenost“ nehodlá opakovat: Migranti zejména z muslimských zemí chovají k lidem, jež nejsou muslimy, nenávist. Srážejí se kultury a společnost znejišťuje a štěpí se. Křesťané jsou ve světě nejvíce pronásledovaní a ohrožení, a to měřítkem, jenž se podobá holocaustu. Ironií osudu je to, že se o tom v směrodatných masmédiích mlčí, asi proto, že se to nehodí otevírat ve společnostech, kde mají muslimové protekci.

Rčení káže, že nepřežije země, jež je v rozporu sama se sebou. Zvítězí-li poddajnost, bude konečným výsledkem porážka (kterou si ještě ke všemu platíme sami).

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč

Celkem za měsíc: 16 033,00 Kč
Vybráno 45.80%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 101 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (32 votes, average: 4,78 out of 5)
Loading...
50 komentářů

Napsat komentář: Anina Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)