koran_offen
25.3.2016
Kategorie: Historie

Islám nemá s islámem nic společného

Sdílejte článek:

PAVEL KOLÁŘ 25|03|2016

Věru byl by to špatný pastýř, který by svým ovcím radil nechat se od vlka sežrat, kdyby na noc otevíral ohradu, aby se vlci mohli dostat k dobytku a ovcím do chléva a kdyby roztrhané ovce prohlašoval za pochybení některých vlků, kteří nepochopili, o čem to být vlkem je.

Jednání mnohých našich politiků a veřejných křiklounů, pachatelů dobra alias sluníčkářů, ale právě takové znaky vykazuje. Zavírání očí, bagatelizace zla, nepojmenovávání věcí správnými jmény a nadbíhání podivně hlasité a vlivné extrémně xenofobní a netolerantní skupině, mající v ústech jako med sladká ale na výsost jedovatá a lživá slova o lásce, míru a toleranci, to jsou symptomy současné doby.

Správný pastýř, když uvidí vlka, křikem varuje své ovce, popadne do ruky hůl a jde ho vyhnat ochraňujíc své svěřené ovce.

Naši předkové se možná někdy mýlili, ale dokonale dokázali rozpoznávat nebezpečí a zlo. V nespočetných případech se chápali mečů a nasazovali životy za svou zemi, aby my, jejich potomci, jsme mohli žít v naší zemi a netrpěli pod nadvládou agresorů. V těchto časech již tomu tak není. Vše se relativizuje, zlo je omlouváno a vydáváno za nepochopené dobro. Nad hrůzami, které se ve světě ději pod praporem islámu, se přivírají oči, a když už ani to nejde, je zpochybňován samotný fakt, jestli islám má s islámem vůbec něco společného. A pak, světe div se, mnozí samozvaní vykladači reality dojdou ke vskutku geniální myšlence, že islám s islámem vlastně nemá nic společného. Rozum zůstává stát.

Zatímco u křesťanství znamená odklon od Ježíše a hodnot, které hlásal, posun více či méně ke zlu, násilí a netoleranci, viz tak často vzpomínaná a křesťanům omlácená o hlavu organisace IRA, tak u islámu je tomu právě naopak. Mírumilovní muslimové jsou právě ti, kteří se snaží chápat Mohameda z té lepší stránky. Kteří jeho násilnou povahu a jeho hrůzné činy popsané v sůrách a Koránu nevidí, respektive nechtějí vidět.

Křesťanství se stalo násilné, kdykoliv se odvrátilo od Ježíše. Islám se stává mírumilovným, kdykoliv se odklání od Mohameda a militantním, nesnášenlivým, kdykoliv přesně podle Mohameda koná. Ale protože tak jako je naprosto zásadní a neoddělitelnou součástí křesťanství Ježíš, tak je neoddělitelnou součástí islámu prorok Mohamed. Proto islám nemůže být principiálně mírumilovný, stejně jako nebyl Mohamed.

Křesťanství za 2000 let prodělalo vývoj a co je hlavní, Bible ani Nový zákon nejsou chápány doslovně. Jsou chápány v kontextu doby, v níž knihy vznikaly a slova v nich obsažená nesou jak obecné pravdy a moudra, tak sdělení pro každého osobní a individuální.

Islám v tomto ohledu žádnou reformou nikdy neprošel a projít nemohl a ani nikdy projít nemůže. Slova Prorokova jsou totiž natolik svatá, že nesmí být změněno jediné písmeno textu a použit jiný výklad, než dodal Mohamed. Toto nejsou mé výmysly a moje výklady, ale cituji samotné nejvyšší islámské autority. Takže chcete-li toto zpochybňovat, musíte nejprve zpochybnit islámské autority.

Co bylo v Koránu přímo nařízeno, dovoleno či zakázáno při jeho vzniku, je nařízeno, dovoleno či zakázáno podnes. Jedinou výjimkou jsou rozpory v samotném Koránu, ovšem muslimové to celkem elegantně vyřešili již dávno. Smířlivé verše k nemuslimům a jiným náboženstvím, tolikrát tak s oblibou citované, jako ukázka muslimské mírumilovnosti, jsou principem nahrazování nahrazeny verši novějšími, z období, kdy již Mohamed měl dostatečnou vojenskou a politickou moc a nemusel si brát servítky.

Byl jsem několikrát napadnut, že si vykládám islám tak, jako islamističtí radikálové, že islám je jiný, je tolerantní a mírumilovný a je vlastně úplně jiný, než každý den vidíme ve zprávách. A to všechno proto, že existuje mnoho muslimů, kteří se s vámi rozdělí o první poslední a nabídnou vám čaj, někteří dokonce pijí alkohol a je jim vlastní mnoho ze západních hodnot. Tuto skutečnost jsem nikdy nezpochybnil a ani nezpochybňuji. Faktem ale zůstává, že pro pravověrné muslimy jsou tito heretici a více či méně odpadlíci, kteří se buď obrátí zpět, nebo budou zničeni. Můžeme jen hádat, na jakou stranu se přikloní, až přijde čas rozhodování.

Pokud by se muslimové veřejně vzdali násilí, šarie a všech násilných principů, neměli bychom s islámem problém, ale to by asi již nebyl islám…

Matouš 7, 15- 20

15 Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16 Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17 Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19 Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20 A tak je poznáte po jejich ovoci.

Asi nejlepší je, v případě pochybností, se podívat po tom ovoci. Otevřeme-li noviny, vidíme hned plody. A to věru neradostné. Ale tu nám mohou různí nalhávači tvrdit, že to je jen nepochopení, omyl a že jsme zaujatí. Dobrá tedy. Podívejme se na samotné zakladatele křesťanství a islámu, tedy Ježíše a Mohameda a porovnejme bez zaujatosti.

Mohamed: Vyprávěl Abu Huraira a Zaid bin Khalid: Zatímco jsme byli s prorokem, povstal muž, a řekl (prorokovi): “Prosím tě u Aláha, rozsuď nás podle Aláhova zákona.” Pak povstal mužův protivník, který byl moudřejší než on, a řekl (Aláhovu prorokovi): “Rozsuď nás podle Aláhova zákona, ale umožni mi laskavě promluvit”. Prorok řekl: “Mluv.” Muž řekl: “Můj syn byl dělníkem pracujícím pro tohoto muže, a dopustil se nelegálního sexuálního vztahu s jeho ženou, a já jsem mu dal sto ovcí a otroka jako výkupné za hřích mého syna. Pak jsem se na tento případ zeptal učeného muže, a ten mě informoval, že můj syn by měl dostat sto ran, a být na rok poslán do vyhnanství, a žena toho muže by měla být ukamenována k smrti.” Prorok řekl: “Při tom, v jehož rukách je moje duše, rozsoudím vás podle Aláhova zákona. Tvých sto ovcí a otrok ti budou vráceny, a tvůj syn dostane sto ran a bude na rok poslán do vyhnanství. Unaisi! Jdi za ženou tohoto muže, a pokud se přizná, ukamenuj jí k smrti”. Unais šel za ženou a ta se přiznala. Pak jí ukamenoval k smrti. (Sahih Bukhari, svazek 8, kniha 82, číslo 815)

Ježíš: Tehdy k němu znalci Písma a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: “Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?” Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: “Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.” A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, přemohlo je svědomí a jeden po druhém se začali vytrácet – od starších až po ty poslední. Nakonec tam zůstal jen Ježíš a ta žena stojící uprostřed. Ježíš se zvedl, a když neviděl nikoho než tu ženu, zeptal se jí: “Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?” “Nikdo, Pane,” odpověděla. “Ani já tě neodsuzuji,” řekl jí Ježíš. “Jdi a už nehřeš.” (Bible, Jan 8:3-11)

PS: Nechtějte vědět co si myslím o člověku, který dokáže z posledního odstavce vydedukovat, že Ježíš schvaloval kamenování.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč

Celkem za měsíc: 17 849,00 Kč
Vybráno 50.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 63 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...