28.7.2018
Kategorie: Historie

Hitlerův socialismus 5.

Sdílejte článek:
HYNEK RK
.
Když v srpnu 1934 zemřel prezident Paul von Hindenburg, vyhlásil Hitler oficiálně konec republiky a počátek „tisícileté“ Třetí říše. Převzal prezidentský úřad, stal se tím vrchním velitelem armády a spojil ho s úřadem říšského kancléře a prohlásil se Vůdcem německého lidu. Potom už žádné volby nebyly. Jediné co splnil, bylo heslo „Dejte mi deset let, a Německo nepoznáte.“

Průmyslníci

Socialismus není příznivě nakloněn podnikatelům. To je případ i nacionálního socialismu, a to i přesto, že se často mylně uvádí, že Adolf Hitler byl jedna ruka s průmyslníky. Když v říjnu roku 1932, ještě před nástupem Hitlera k moci, vypracoval Hitlerův finanční expert Dr. Hjalmar Horace Greeley Schacht provolání požadující jmenování Hitlera kancléřem, bylo účelem tohoto provolání získat podporu co největšího množství podniků a vedoucích ekonomů pro Hitlerovo kancléřství. Konkrétně šlo o získání co možná nejprominentnějších podpisů, které se pak měly coby listina předložit presidentu Hindenburgovi a pohnout jej tak ke jmenování Hitlera kancléřem. Ovšem ohlas podnikatelů na petici za Hitlera jako kancléře zůstal hluboce pod očekáváním. „Jedinými prominenty, kteří ji podepsali, byl ocelář Fritz Thyssen, podnikatel s draslíkem August Rosterg, předseda představenstva Commerzbank Friedrich Reinhart — a Schacht.“ [1]

Německý historik Werner Maser doslova píše:

„Také již po léta stále znovu šířené tvrzení, že těžký průmysl a velkostatkáři dostali k moci jak fašistickou diktaturu Mussoliniho v Itálii, tak i Adolfa Hitlera v Německu, aby na jedné straně zbudovali valy proti nebezpečí bolševické revoluce a na druhé straně (sledujíce stranický program Hitlerův i Mussoliniho) zároveň vytvořili expanzní možnosti pro vlastní produkci, je otřepanou frází, která pramení z nedostatečných detailních znalostí.“ [2]

Průmyslník Friedrich Flick v roce 1945 před soudem uvedl, že nacionální socialisté od něj získali podílově 2,8 % peněz, které vydal na politické účely. Maser píše, že:

„S 50 000 markami od Flicka, 250 000 od koncernu IG-Farben a částkou nacházející se někde mezi, kterou daroval průmysl z Porúří v roce 1931, se toho nedalo mnoho počít. Kdyby byl býval Hitler neměl k dispozici měsíční příspěvky od tehdy zhruba 800 000 členů, nebyl by s největší pravděpodobností ve volném souboji sil schopný konkurence.“ [3]

Maser také ještě uvádí:

„Koncern IG-Farben v čele s Carlem Boschem, kterého určitě nebylo možno označit za přívržence Hitlerovy strany, podporoval Hitlera a NSDAP stejně, jako to činil u ostatních konzervativních stran. Gustav Krupp byl považován za velkoprůmyslníka Hitlerovi obzvláště nakloněného, když na konci roku 1932 ovšem došlo na »přísahu«, nebyl ochoten ani zasadit se u Hindenburga svým jménem pro Hitlera jako kancléře… Celkem může být po zohlednění nepřátelství uvnitř politických stran a uskupení a role, jakou v nich Hitler a NSDAP hráli, považováno za odpovídající, že dary věnované politickým stranám v období výmarské republiky představiteli průmyslu a hospodářství byly nakonec směřovány proti Hitlerovi a NSDAP.“ [4]

Dle Jamese a Suzanne Poolových:

„Všechny velké podniky dávaly určité sumy politickým stranám (včetně socialistů, ale ne komunistům). Tento způsob korupce je dodnes součástí všeobecné scény demokratické korupce. Přesto v době Výmarské republiky byla hlavním benefecientem ryze liberální Stressmannova Německé lidová strana, nikoli NSDAP.“ [5]

Literatura:

 • BESSEL, R. Politické násilí a uchvácení moci nacisty. In. BESSEL, R. aj. Život ve Třetí říši. Praha: Naše vojsko 2009, ISBN 978-80-206-1067-6.
 • DUFFACK, J. J. a GOEBBELS, J. Dr. Joseph Goebbels: poznání a propaganda: komentovaný překlad vybraných projevů. Praha: Naše vojsko 2009, ISBN 978-80-206-1009-6.
 • EUCKEN, W. O teorii centrálně řízené ekonomiky: Analýza německého experimentu, Část I. [online]. Dostupný z (přístup VI/2016): bastiat.kvalitne.cz, překlad V. Krupa.
 • EUCKEN, W. Zásady hospodářského řádu. Praha: Liberální institut 2004, ISBN 80-86389-32-4.
 • FRANK, K. H. Zpověď: podle vlastních výpovědí v době vazby u krajského soudu trestního v Praze na Pankráci. Praha: Toužimský a Moravec 2016, ISBN 978-80-7264-127-7.
 • FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno: Guidemedia 2013, ISBN 978-80-905310-5-5.
 • FREI, N. Stát pod taktovkou vůdce: nacistické panství v letech 1933-1945. Praha: Knižní klub 2015, ISBN 978-80-242-4644-4.
 • GEYER, M. Nacistický stát znovu na pořadu jednání. In. BESSEL, R. aj. Život ve Třetí říši. Praha: Naše vojsko 2009, ISBN 978-80-206-1067-6.
 • HITLER, Ad. Hitlerův Mein Kampf: z bible německého nacionálního socialismu. Liberec: Dialog 2000, ISBN 80-86218-37-6.
 • HITLER, Ad. Projevy. Brno: Guidemedia 2012, ISBN 978-80-905310-1-7.
 • HITLER, Ad. Stranické prohlášení o postoji NSDAP k lidu venkovskému a zemědělství. In: FEDER, G. Program NSDAP a jeho světonázorová podstata. Brno: Guidemedia 2013, ISBN 978-80-905310-5-5.
 • HUGHES, M. a MANN, Ch. Hitlerovo Německo: život v období Třetí říše. Praha: Columbus 2002, ISBN 80-7249-123-7.
 • KERSHAW, I. Hitler a Němci. In. BESSEL, R. aj. Život ve Třetí říši. Praha: Naše vojsko 2009, ISBN 978-80-206-1067-6.
 • KOPPER, Ch. Hjalmar Schacht: vzestup a pád Hitlerova nejmocnějšího bankéře. Praha: Grada Publishing 2013, ISBN 978-80-247-4752-1.
 • KOŘENÝ, D. Dvojdomost národního boje. (Rudolf Jung 1882-1945). In. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2005, ISBN 80-86067-17-3.
 • KOŘENÝ, D. Jungův sudetský socialismus (ve světle Zániku Západu). In. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Historica. Sborník prací historických XX. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2004, ISBN 80-244-0972-2
 • KUEHNELT-LEDDIHN, Er. von. Levicové smýšlení: od de Sada a Marxe k Hitlerovi a Pol Potovi. Praha: Wolters Kluwer Česká republika 2010, ISBN 978-80-7357-571-7.
 • LIPKA, D. a ŠŤASTNÝ, D. John Maynard Keynes, socialismus a hospodářská politika nacistického Německa. In. Acta Oeconomica Pragensia, řočník 16, číslo 1. Praha: 2008
 • MASARYK, T. G. Ideály humanitní a texty z let 1901‐1903. Praha: Ústav T. G. Masaryka a Masarykův ústav — Archiv AV ČR 2011, ISBN 978‐80‐86142‐36‐4.
 • MASER, W. Adolf Hitler: Tak vedl a řídil. Praha: Grada Publishing 2014, ISBN 978-80-247-4654-8.
 • MISES, L. v. Byrokracie. Praha: Liberální institut 2002, ISBN 80-86389-22-7.
 • MISES, L. v. Socialismus v Rusku a Německu [online, 2016]. Dostupný z (přístup V/2016): bawerk.eu/…/socialismus-v-rusku-a-nemecku-od-ludwiga-von-misese.html.
 • MISES, L. v. Svoboda a vlastnictví [online, 2016]. Dostupný z (přístup V/2016): mises.cz/…/svoboda-a-vlastnictvi-1-7–2007.aspx.
 • NOVOTNÝ, L. Bavorsko. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta UJEP 2012. Stručná historie států, ISBN 978-80-7414-521-6.
 • PALMER, T. G. Bismarck‘s Legacy. In Palmer, T. G. After the Welfare State. Arlington: Students for Liberty 2012, ISBN 978-0-89803-171-3.
 • PLACÁK, P. Gottwaldovo Československo jako fašistický stát. Praha: Paseka 2015, ISBN 978-80-7432-604-2.
 • ROUS, I. Konec války v centru českých Němců: Spousta kádrů z SS a nenávist. Čechy prý naháněli a stříleli ještě několik dní po válce (rozhovor) [online, 2015]. Dostupný z (přístup V/2016): parlamentnilisty.cz/…/Konec-valky-v-centru-ceskych-Nemcu-Spousta-kadru-z-SS-a-nenavist-Cechy-pry-nahaneli-a-strileli-jeste-nekolik-dni-po-valce-373264.
 • SZOBI, P. Vliv odstranění soukromého podnikání na nabídku spotřebního zboží v NDR v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. In: STELLNER, Fr. aj. Hospodářské dějiny novověku. Praha: Setoutbooks.cz 2012, ISBN 978-80-86277-73-8.
 • TALEB, N. N. Černá labuť: Následky vysoce nepravděpodobných událostí. Praha-Litomyšl 2011, ISBN 978-80-7432-128-3, s. 236-237
 • WHEEN, F. Marxův kapitál: Biografie. Praha: Beta-Dobrovský 2007, ISBN 978-80-7306-315-3.

[1] Kopper, s. 145.

[2] Tamtéž, s. 318.

[3] Tamtéž, s. 319.

[4] Tamtéž, s. 319-320.

[5] Kuenhelt-Leddihn, s. 229. Sousloví ryze liberální je potřeba brát s nadhledem.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Alexandra Sklenková 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Martin Ovsenak 200,- Kč, Jan Nedved 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Miroslav Bojanovský 300,- Kč, Jiří Fridrich 100,- Kč, Oldřich Smejkal 999,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Luděk Tesarčík 200,- Kč, Blahomír Skoupý 444,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč, Miloš Zbranek 1000,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Petr Navrátil 100,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Anonym 200,- Kč

Celkem za měsíc: 16 009,- Kč
Vybráno 45.74%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 132 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...