30.11.2015
Kategorie: Společnost

Filozofie pro pravicovou politiku

Sdílejte článek:

LUBOŠ ZÁLOM 30|11|2015

Často slýcháme, že v politice nemá smysl opírat se o pevně danou filozofii a že místo snahy o jakési jasně dané myšlenkové ukotvení bychom se měli pragmaticky zaměřit na aktuální problémy a řešit je pružně, s důrazem na požadavky okamžité situace a bez pout rigidní ideologie. Dnes, kdy Evropa čelí krizím dříve nevídaným a nepředpokládaným, se volání po okamžité a rozhodné akci ozývá častěji než kdy jindy: je čas na činy, na myšlení prý bude čas později.

Každá politika je však neodmyslitelně spjata s nějaký filozofickým směrem. Dokonce i ti, kteří prohlašují, že snahy o nějaké filozofické ukotvení jsou falešné a zbytečné, jsou sami produktem určité filozofie. Jediná otázka, která zde má smysl, zní: stojí politika, o kterou se snažíme, na racionální a pravdivé filozofii? Odpovídá tomu, jak má lidská bytost žít? A má ve světle toho, jaký je současný stav společnosti, nějakou šanci na úspěch?

Jakékoliv filozofické premisy se vždy nevyhnutelně projeví i v politice. Platilo to v antických dobách, která byla vlastně kolébkou dnešní filozofie a její dědictví nás dodnes ovlivňuje; platilo to ve středověku, kdy se plně projevil náboženský fundamentalismus pramenící z učení novoplatoniků, jenž však nakonec podlehl racionální myšlenkové revoluci Tomáše Akvinského, která dala postupně vzniknout modernímu pojetí sekulárního státu. Humanistická filozofie byla základem pro formulaci teorie přirozených lidských práv, práva člověka na život, svobodu, majetek a vlastní cestu ke štěstí, a ve své dosud nejdokonalejší podobě umožnila vznik Spojených států amerických. A naprosto opačná filozofie stála u zrodu nejhorších zel, jaké západní civilizace poznala – komunismu a nacismu.

freedom1115

Každá politika, ať už dobrá nebo špatná, mírová a pokojná nebo brutální a despotická, mela své jasně patrné filozofické základy. A to vše, co je dnes sporné na pravicové politice, která v podstatě vychází z konzervativního a tradičně liberálního základu, je důsledkem chyb jejích filozofických východisek. Na jedné straně mysticismus a tradicionalistický kolektivismus konzervativců, na druhé straně morální relativismus liberálů, a to vše spojené pragmaticky (což je taktéž filozofie) do jednoho nesourodého celku, který je sice kompatibilní co do svých omylů a dokáže generovat politiku neporovnatelně kvalitnější, než jakou nabízejí socialisté, ale vždy zatíženou závažím logických rozporů. A tím nepřesvědčivou a dlouhodobě prohrávající.

Vztah mezi filozofií a politikou je neoddiskutovatelný. Na metafyzických základech a teorii poznání spočívá etická teorie, jejíž aplikace na společnost má potom své důsledky pro politiku. Jestliže dnes žijeme ve společnosti, která požaduje a vytváří socialistickou politiku, je to důsledek filozofie a etiky, která ve společnosti převládá. Ať se nám to líbí nebo ne, lidé si ve své podstatě nějakou formu socialistické vlády přejí. Tedy alespoň převážná část z nich. Principiální zastánci pravice, jimiž snad my Svobodní jsme, s tím jen stěží něco zmůžou. Nějakou šanci však přece jen máme.

Socialistická politika a živobytí lidí jako je Andrej Babiš nebo Bohuslav Sobotka, nebo jejich pravicověji se tvářících obdob z jiných stran, závisí na etice altruismu, morálce sebeobětování, která nás nabádá, že údajné nároky ostatních – cizích lidí, společnosti, národa, třídy, etnika – jsou vždy nadřazené našim vlastním. Obětovat své vlastní cíle, záměry a tužby je pokládáno za vysoce morální, a ten, kdo se dokáže obětovat zcela, například položit svůj život za někoho druhého, je pokládán za vzor všech cnostní. Téměř všichni západní filozofové, od Platóna přes Kanta až k moderním filozofům vyzdvihují v té či jiné formě seběobětování jako ideál. Dva tisíce let je něco, co žádná pravicová strana, která naopak prosazuje hodnoty jako jsou trh, svoboda, nezávislost, což jsou hodnoty naprosto neslučitelné s etikou altruismu, nemůže jen tak překonat.

Politická strana, která se chce profilovat jako skutečně pravicová, se zákonitě musí obracet na naprosto jinou etiku, než na jaké staví svá programová paradigmata strany na levici nebo ve středu. Levice nebo střed má daleko snazší výchozí pozici, morálka přijímaná společností jí hraje do karet, zatímco pravice má pouze málo možností, jak tuto bariéru překonat. Jestliže pak pravici chybí racionální filozofie, nutně se ocitne v bezradné situaci: co vlastně dělá špatně? Nabízí objektivně lepší a ekonomicky funkční program, ale veřejnost ji nepřijímá. Rozhodne se tedy zvolnit tempo, opustit své zásady, rezignovat na poslední zbytky ideových principů, ustoupit tu zde, tu jinde – a nakonec se spirálou kompromisů dostane někam úplně jinam, než kde původně chtěla být. A v tu chvíli končí – protože opustila všechny své zásady, ale zároveň nijak nezpochybnila myšlenková a morální východiska zavedené levice, kterou její voliči volí už proto, že altruistickou etiku uplatňuje v politické praxi dlouhodobě a upřímně. Příklad ODS a nakonec i projektů jako byla např. Unie svobody je dostatečně výmluvný a varující.

Pro pravici, která nechce takto skončit, vyvstává zásadní otázka: jak dosáhnout maxima i za předpokladu, že lidé nejsou morálně nakloněni pravicové politice, a jak se zároveň ubránit sebezničujícímu kolotoči kompromisů?

Základní premisa zní: naprostá většina lidí pokládá obětovávání hodnot za morální dobro. Jsou tomu naučeni od dětství a sama politika na tom nedokáže nic změnit, protože účelem politiky není vzdělávání občanů nebo šíření filozofie. Protože však altruistickou morálku nelze sledovat skutečně do důsledků (znamenalo by to obětovat okamžitě svůj vlastní život), přicházejí v lidském životě situace, kdy se i uvědomělý altruista musí chovat sobecky – nejen aby přežil, ale aby zachoval ty hodnoty, které jsou i pro takového člověka důležité a jsou mu drahé. Celá společnost se občas může dostat do situace, kdy stojí před naprosto jasným ohrožením hodnot občanů, a tyto hodnoty jsou tak důležité a zároveň tak obecné, že na ně lze nahlížet jako na společné či sdílené. V ten okamžik nastává příležitost pro změnu.

V roce 1989 byl totalitní komunistický režim natolik vyprázdněný, jak ekonomicky tak myšlenkově, že lidé, kteří sobecky toužili po nějaké přijatelné úrovni blahobytu a pohodlí pro sebe a své děti, a závistivě pokukovali po svých západních sousedech, dokázali vyjít do ulic a nejen svrhnout režim, který jim materiální blahobyt upíral, ale dokonce v dalších letech přijali a podporovali naprosto opačnou, tedy pravicovou politiku – asi nejpravicovější, jaká se v té době ve střední Evropě zrodila. Pravicové hodnoty se nakrátko ocitly v srdcích běžných voličů. Z tohoto dějiného zvratu těžíme dodnes.

Jestliže se dnes nachází naše společnost v podobné situaci, kdy jí je na jednu stranu slibována prosperita pocházející z Evropské unie, ale na druhou stranu je veřejnosti stále jasnější, že tato prosperita nikdy nepřijde, protože logicky nelze očekávat prosperitu od projektu založeném na nuceném přerozdělování mizérie, jsou možná voliči stále více připraveni na podobnou změnu. Levicové strany, které nedokáží svou politiku stavět na jiných principech než na altruistické etice, jsou v tu chvíli bezradné a neschopné reakce. Jestliže jsou lidé nuceni soustavně obětovávat svoje hodnoty ať už ve prospěch řecké státní pokladny nebo ve prospěch iracionální německé imigrační politiky, a tato oběť už jde na samou hranici toho, co jsou ochotni snést a morálně si zdůvodnit, čeká se už jen na jedno: na někoho, kdo nabídne jinou cestu, bez uhýbání, bez kompromisů a sebevědomě – stejně nekompromisně a se stejným neochvějným sebevědomím, s jakým před pětadvaceti lety nabídl voličům svou politiku trhu bez přívlastků Václav Klaus (třebaže nakonec v praxi o trh bez přívlastků zdaleka nešlo).

A právě proto potřebujeme racionální filozofii – abychom byli schopni správně pochopit roli morálky pro politiku a rozpoznat, kdy morálka převládající ve společnosti hraje alespoň na chvíli do karet pravici a hodnotám, které zastává: svobodě, trhu, individualismu, malému státu, nízkým daním, co nejmenší míře regulací, atd.

Konzervatismus ani libertariánství tato vodítka neposkytují, nebo je alespoň neposkytují v dostatečné míře. Konzervatismus se svým zaměřením na tradice, na spontánní společenské jednání (nebo dokonce spoléháním na spontánní, antiintelektuální lidovou vzpouru vůči politické elitě) a do značné míry i na mysticismus nedokáže z podstaty věci nabídnout přesvědčivou opozici vůči altruistické etice. Libertariánství, se svou naprosto nedostatečnou teorií etiky, vyznávající svobodu jako neredukovatelný axiom, sice dokáže dobře reagovat na čistě ekonomická témata, a pokud by u nás existovali libertariáni před pětadvaceti lety, kdy se komunistický režim zhroutil z ekonomických důvodů a bylo tedy dostačující reagovat hlavně na poli ekonomie, možná by to tehdy dopadlo ještě o něco lépe; naprosto však selhávají v otázkách bezpečnosti, obrany a migrační politiky. Právě tyto otázky jsou však bezesporu dnes tím, co spustí zásadní změnu v morálním smýšlení veřejnosti a tedy umožní radikální změnu v politice, podobnou, jakou Evropa zažila s pádem komunistického bloku.

Filozofie nemá být náš nepřítel ani doménou intelektuálů ve slonovinových věžích. Naopak, je-li racionální, logická a odpovídá-li přirozené podstatě člověka, dává nejzákladnější vodítka pro veškeré další úspěšné konání, včetně politické práce. Umožňuje najít a zaujmout správná stanoviska k politickým otázkám, od principů fungování státu, přes hospodářství až třeba k migraci.

A jsou to právě Svobodní, tedy strana, která se chce stát dříve či později vůdčí silou na české pravici, kdo takovou filozofii potřebuje jako sůl.

KINKOR, Jiří. Trh a stát: k čemu potřebujeme filozofii. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1996. 173 s. ISBN 80-205-0522-9.

PEIKOFF, Leonard. Objektivismus: filozofie Ayn Randové. 1. vyd. [Surry Hills]: Berlet, ©2001. 485 s. ISBN 0-9578399-1-X.

ZDROJ: Luboš Zálom

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeněk Poslední 200,- Kč, Miloslav Konopiský 300,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Hynek Charous 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Robert Knopp 126,80 Kč (5 eur), Stanislava Kovaříková 200,- Kč, Hana Tomová 150,- Kč

Celkem za měsíc: 47 492,60 Kč
Vybráno 135.69%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
36 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.