6.10.2014
Kategorie: Ekonomika, Společnost

Fabiánský socialismus

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ 06|10|2014

V jedné z předcházejících statí jsem nastínil důvody, proč socialismus nemůže fungovat ekonomicky. Přesto se o jeho nastolení celé zástupy fanatiků neustále snaží. A když nejde nastolit beztřídní společnost prostřednictvím marx-leninského revolučního boje naráz, pokoušejí se o skrytí jeho podstaty prostřednictvím různých adjektiv, např. socialismu s lidskou tváří. Jednou z dalších cest zavedení úplného socialismu je tzv. Fabiánský socialismus, tedy socialismus zaváděný cestou gradualismu, salámovou metodou.

 

 

Historie

 

Fabianismus má své kořeny již v roce 1884, v Londýně, kde byl založen jako elitářský (i když dosti heterogenní) klub levicových intelektuálů – G. B. Shaw[1], S. J. Webb a jeho manželka Beatrice Webb[2], H. G. Wells[3], Annie Besant[4], Eleanor Marx[5], E. Bernstein — na socialistických myšlenkách Jeremy Benthama a Johna Stuarta Milla. Není nijak překvapivé, že šlo převážně ointelektuály z bohatých rodin (srov. F. Engels, V. I. Uljanov).

 

Ze soudobých pokračovatelů jmenujme například britského premiéra Tony Blaira, Neila Kinnocka, britského premiéra Harolda Wilsona[6],  britského premiéra Clementa Attlee[7], Čecha Ludvíka Hocha[8] a bohatou plejádu dalších.

 

Ekonomické názory Fabiánské společnosti jsou kombinací různých teorií počínaje J. S. Millem, W. S. Jevonsem, Alfredem Marshallem a konče J. M. Keynesem.

 

Snem společnosti bylo od počátku nastolit socialismus v Británii a poté na celém světě. Socialismem tito fabiánci rozumějí především kolektivní organizaci společnosti státem[9]. Známky postupu od liberalismu a kapitalismu k socialismu nacházeli především v aplikaci a rozšiřování regulativních, administrativních a zaopatřovacích funkcích státu[10].

 

Původním znakem Fabiánské společnosti byl vlk v beránčím rouše, ale z vcelku pochopitelných důvodů byl poměrně brzy změněn na želvu v útočném postoji se sloganem: „When I strike, I strike hard“.

 

V roce 1893 se Fabiánská společnost podílela na založení Nezávislé dělnické strany(Independent Labour Party) v Británii a v letech 1900 — 1906 na formování Labour Party, jejímž je kolektivním členem. Fabiánská společnost poskytuje svým fabiánským socialismem ideologickou podporu britským odborům a Labour Party. Členy byli mj. i nedávní britští premiéři T. Blaire, či G. Brown. Z druhé strany oceánu třeba F. D. Rosewelt a celá plejáda reprezentantů Demokratické strany.

 

Fabiánský socialismus se poučil z katastrofálního výsledku Leninova revolučního prosazení socialismu v Rusku, z nepředvídatelných výsledků takové změny. Poučil se, že lid bude vždy takovouto změnu chápat jako cosi cizorodého a bude ji dříve, čí později odmítat, zatímco u pozvolného prosazování bude možné neúspěchy bagatelizovat. Postupná metoda touto vadou nepředvídatelného výsledku netrpí.

 

 

Nedávná minulost a současnost
Během války vypracoval lord Beveridge [známý fabiánec] svou tzv. „Zprávu“ [Social Insurance and Allied Services]. V Británii vyčerpané válkou vyhráli volby drtivě labouristé a v tom okamžiku došlo k prvnímu drtivému úderu „želvy“. Britové, i jiní národové, podlehli poměrně snadno vábničce sociálních jistot pro všechny bez rozpoznání jejich destruktivní podstaty. Mezi lety 1945 – 1951 došlo v Británii ke znárodnění bankovního sektoru, těžkého průmyslu, energetiky, dopravy a zdravotnictví[11].

 

Výsledkem bylo např. v GB prodloužení doby přídělového systému, deficitní hospodaření státu, stagnace mezd a růst cen. V roce 1951 Labour Party volby ještě vcelku logicky prohrála, ale klíčová odvětví již v rukou státu zůstala[dodnes] a představa státu sociálního blahobytu zůstala vlastní i všem dalším vládám[12].

 

Fabiánský socialismus se uchytil jak ve Velké Británii, tak ve Spojených státech, v kontinentální Evropě, posléze i v Jižní Americe, Austrálii a nejiným způsobem i v Africe. Fabianismus je záludný tím, že svoji existenci nezakládá na nějakých jednotlivcích, nebo na konkrétních stranách, ale na myšlence šíření socialistické ideje tak, že se o ní zavede společenská řeč, ve které již ta idea dále sama nerušeně roste.

 

 

Jeden ze světových socialistů, G. D. H. Cole za druhé světové války napsal: „Tu se nám vždy namítalo, že socialismus má sice nesporně krásný a vznešený ideál, že však jej nelze prakticky uskutečnit. Říkalo se nám, že to znemožňuje ‚lidská povaha‘. Tento argument však dnes již neobstojí. Neboť socialismus se přece jen osvědčil, a to po celá dvě desetiletí v jedné z největších zemí světa. Systém, jenž byl v r. 1917 zaveden v Sovětském svazu, má spoustu vad, avšak odstranil nezaměstnanost a začal vyrábět zboží až po samu mez výrobní síly. Říkalo se též, že by se socialistický stát nevyhnutelně zhroutil, poněvadž jeho obyvatelstvo by spotřebovalo vše, co lze vyrobit, aniž si ponechá v záloze přiměřenou zásobu k nahromadění nové výrobní síly. Tento argument rovněž neobstojí, neboť Sovětský svaz ukládal do svých kapitálových záloh pravděpodobně větší část svého národního důchodu, než jakou kdy dovedl uložit kterýkoliv kapitalistický stát, ačkoliv byl nucen věnovat ohromné náklady na výzbroj pro eventuální sebeobranu.” Kdyby soudruh Cole ještě žil, uváděl by jako dnešní úspěšné příklady socialismu Kubu, Venezuelu, Sovětský svaz, nebo Zimbabwe? Socialisté totiž nikdy nepřijmou a nepochopí, že jejich vize světa je utopistická a nutně nefunkční, protože odmítá přirozené lidské motivy nabyté stovkami generací zkušeností, ale snaží se je nahradit lidstvu nevlastními ideály, umělými konstrukty.

 

Je vlastně paradoxem, že světovým socialistům se podařila dříve nemyslitelná věc: státy s hluboce zakořeněnou úctou k soukromému vlastnictví a právu zvolna přetvořili na státy, které plní většinu bodů Komunistického manifestu.

 

Snahou fabiánských socialistů je docílit plně regulované, kolektivní formy států, tedy jinými slovy o nahrazení liberalismu, či kapitalismu, formou kolektivního vlastnictví výrobních prostředků a prostřednictvím regulací a dotací zcela rozvrátit systém hospodářských vztahů a přirozené ekonomiky tak, že vykreslí společnost liberální jako neefektivní a neschopnou a místo ní nabídnou společnost podle jejich názoru „vědecky“ řízenou centrálním plánováním. Že k tomu použijí manipulační techniky, není nic nového. Nejsnáze se manipulují tací, kteří se ochotně identifikují s populisticky podaným dogmatem.

 

Není žádná pochybnost o tom, že všechny sociálně demokratické strany na světě (či strany s podobnými adjektivy) jsou praktickými realizátory fabiánského socialismu, které vsadily na návykovost socialismu a počítají se s tím, že lidé si postupně zvyknou i na šibenici. Jde o socialistické strany, jejichž cílem je socialismus, podobně jako cílem komunistických stran je komunismus.

 

Mimochodem, projekt Evropské unie není ničím jiným, než praktickou aplikací fabiánského socialismu. Krok za krokem, regulací za regulací, dotací za dotací, směřuje ke konečnému řešení: světovému socialismu. A pokud se zeptáme, zda se to náhodou nepodobá socialismu fašistickému, pak samozřejmě podobá, protože jde stále o stejný nápad: Ein Volk, Ein Führer, Ein Reich, Ein Ordnung. Šlo by to bez změny podstaty napsat klidně jinými jazyky. např. one people, one leader, one empire, one order, nebo ooдин человек, один лидер, один империя, oдин заказ.

 

Na to, jaké techniky k dosažení absolutního světového socialismu fabiánci používají, se podíváme příště.

 

——————————————————————————————————————–

[1] Romanopisec, dramatik, novinář – silně orientován na vůdcovství, inspirován Leninem a toryovci.
[2] Budoucí oslavovatelé SSSR v roce 1936, kdy už měl sovětský socialismus za sebou nejméně 10 miliónů mrtvých obětí jeho budování. V té době Webb píše pojednání: „Soviet Communism: A New Civilization?“. Sidney Webb vysoký státní úředník, B. Webb socioložka.
[3] nakloněn oligarchické kastě,
[4] sekularistka a theosotka
[5] jedna z dcer Carla Marxe
[6] 1964 – 1970 a 1974 – 1976, Labour Party.
[7] 1945 – 1951, Labour Party.
[8] Pokud Vám jeho jméno nic neříká, známější je jako britský tiskový magnát Robert Maxwell, labouristický poslanec.
[9] V zájmu „společenského dobra“, tedy nám dobře známí „dobroserové“. Samozřejmě výklad „společenského dobra“ není ponechán těm, kterých se týká (je jim injektováno), ale je ponecháno poskytovatelům. „Dobro“ se ovšem neděje nikdy na jejich náklady, nýbrž vždy z veřejných zdrojů. Dnes zcela typicky vyvlastňování ve veřejném zájmu, křížové tažení proti kouření, boj proti hazardu, boj proti drogám, boj proti podnikatelům, boj proti velkokapitálu. Všimněte si, že jsou to vždy boje.
[10] Vcelku není velkou kategorizační chybou jejich označení etatisté.
[11] srov. v ČsR Benešovy poválečné znárodňovací dekrety a konečné znárodnění zbytku soukromého vlastnictví komunisty 1948. Košický vládní program přijatý nikoliv v Košicích, ale o měsíc dříve v Moskvě. Není překvapivé, že k socialismu se ještě značně zdrženlivě vyslovoval prof. T. Masaryk, zatímco jeho následník se k němu od počátku plně hlásil a podílel se aktivně na jeho realizaci. V poválečném prosazování socialismu se ještě dr. Beneš pokoušel zachovat možnost konglomerátu socialismu a demokracie, které se vlastně principiálně vylučují.  Hned jeho následník plně dokázal neslučitelnost obou modelů.
[12] srov. ČR po r. 1989 – těžký průmysl v cizích rukou, bankovnictví v cizích rukou, telekomunikace v cizích rukou, média vlastněna z větší části zahraničními investory, v rukou státu většina železniční a letecké dopravy, pošty, zdravotnictví, školství, nepřiměřený státní dozor nad soukromým podnikáním.
 
ZDROJ: Petr Závladský

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 432,- Kč
Vybráno 38.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 136 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...