internetcenzura
10.10.2018
Kategorie: Společnost

EU: Cenzura internetu

Loading...
Sdílejte článek:

JUDITH BERGMAN

  • Dokonce i před právními předpisy platnými v celé EU se podobná “protiteroristická legislativa” ve Francii například používá jako politický nástroj proti politickým oponentům a omezuje nežádoucí svobodu projevu.
  • Ve Francii je prostě šíření informací o zvěrstvech ISIS považováno za “podněcování k terorismu”. Zdá se, že právě takovou legislativu chce Evropská komise nyní uvalit na celou Evropskou unii.
  • Sociální mediální giganti – Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, Google+ a Instagram – fungují jako dobrovolní cenzoři Evropské unie.
  • Evropská komise uvádí, že má specifický zájem o financování projektů, které se zaměřují na “vývoj technologií a inovativních webových nástrojů, které zabraňují a bojují proti nezákonné nenávistné řeči on-line a podporují shromažďování údajů”, a studie analyzující “šíření rasistických a xenofobních nenávistných projevů v různých členských státech … “

 

V březnu Evropská komise – nevolená výkonná organizace Evropské unie – informovala společnosti vlastnící sociální média o nutnosti odstranění nezákonného online teroristického obsahu během jedné hodiny – nebo budou čelit riziku, že na ně EU uvalí legislativu v této oblasti. Toto ultimátum bylo součástí nové sady doporučení, která se vztahují na všechny formy údajně “nezákonného obsahu” online. Tento obsah se pohybuje “od terorismu, k podněcování nenávisti a násilí, materiálu sexuálního zneužívání dětí, padělků a porušování autorských práv”.

Zatímco jedno-hodinové ultimátum bylo údajně jen o teroristickém obsahu, následující úryvek ukazuje to, jak Evropská komise v té době předložila nové doporučení:

“… Komise podnikla řadu opatření na ochranu Evropanů online – ať už je to teroristický obsah, nezákonné nenávistné řeči nebo falešné zprávy … neustále hledáme způsoby, jak zlepšit boj proti nezákonnému obsahu online. Pod tím se rozumí jakákoli informace, která není v souladu s právem Unie nebo právními předpisy členského státu, jako je obsah, který podněcuje lidi k terorismu, rasistické nebo xenofobní nezákonné projevy nenávisti, sexuální zneužívání dětí … Co je nezákonné offline je také nezákonné online”.

„Ilegální projev nenávisti“, je pak obecně definován Evropskou komisí jako „podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu”.

EU se nyní rozhodla, že tyto “dobrovolné snahy” o odstranění teroristického obsahu za hodinu ze strany sociálních mediálních gigantů nestačí: nová legislativa musí být zavedena. Nedávná tisková zpráva Evropské komise uvádí:

„Komise již pracuje na základě dobrovolnosti s řadou klíčových zainteresovaných stran – včetně on-line platforem, členských států a Europolu – v rámci internetového fóra EU. Cílem je omezit přítomnost teroristického obsahu online V březnu Komise doporučila opatření, která mají podniknout společnosti a členské státy k dalšímu posílení této práce. Zatímco toto úsilí přineslo pozitivní výsledky, celkový pokrok nebyl dostačující.”

Podle tiskové zprávy budou nová pravidla zahrnovat drakonické pokuty udělené internetovým společnostem, které nedokáží splnit nové právní předpisy:

“Členské státy budou muset přijmout účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržování příkazů k odstranění online obsahu podporující terorismus. V případě systematické neochoty odstranit takový obsah bude poskytovatel služeb čelit finančním postihům vy výši až 4% svého celosvětového obratu za poslední fiskální rok”.

Takové astronomické tresty pravděpodobně zajistí, že žádná internetová společnost nepodstoupí žádné riziko, a proto bude sama cenzurovat materiál “jen tak pro jistotu”.

Podle tiskové zprávy Evropské komise budou pravidla vyžadovat, aby poskytovatelé služeb “přijali proaktivní opatření – například používání nových nástrojů – k lepší ochraně svých platforem a jejich uživatelů před zneužíváním teroristy”. Pravidla budou také vyžadovat větší spolupráci mezi poskytovateli hostujících služeb a Europolem a členskými státy s tím, že členské státy “určí kontaktní místa přístupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby usnadnila sledování příkazů k vymazání obsahu”, jakož i vytvoření:

“… efektivních mechanismů podávání stížností, které budou muset všichni poskytovatelé služeb zavést. Pokud je obsah neodstraněn neodůvodněně, bude poskytovatel služeb povinen jej co nejdříve obnovit. Platformy a poskytovatelé obsahu budou mít právo napadnout příkaz k odebrání. Pro platformy, které používají automatizované detekční nástroje, by měl být zaveden lidský dohled a ověřování, aby se zabránilo chybným odstraněním”.

Je těžké pochopit, proč by někdo věřil, že budou existovat účinné soudní opravná nařízení a že chybně odstraněný obsah bude obnoven. Dokonce před těmito právními předpisy platnými v celé EU se podobná “protiteroristická legislativa” ve Francii například používá jako politický nástroj proti politickým oponentům a omezuje nežádoucí svobodu projevu. Marine Le Pen, vůdkyně francouzské Front national, byla obviněna počátkem tohoto roku za snímky na Twitteru v roce 2015, které zobrazovali zločiny ISIS, včetně popravy amerického novináře Jamese Foleyho a fotografii člověka, kterého upálil ISIS v kleci. Stojí před obviněním z rozesílání “násilných poselství, které podněcují k terorismu nebo pornografii nebo vážně poškozují lidskou důstojnost”, a to může být považováno za trestné. Údajný trestný čin je trestán až třemi roky ve vězení a pokutou 75 000 EUR (88 000 dolarů). Le Pen zveřejnila snímky pár týdnů po pařížských teroristických útocích v listopadu 2015, kdy bylo zabito 130 lidí a také napsala ke snímkům tento text: “Takhle vypadá islámský stát!” Ve Francii je prostě šíření informací o zvěrstvech ISIS nyní považováno za “podněcování k terorismu”. Právě takovou legislativu se zdá, že Evropská komise nyní chce uvalit na celou EU.

Rozhodnutí přijmout právní předpisy v této oblasti bylo přijato na zasedání Evropské rady v červnu roku 2018 – shromáždění všech představitelů států EU -, v němž Rada uvítala“záměr Komise předložit legislativní návrh na zlepšení odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje k nenávisti a páchání teroristických činů “. Zdá se však, že EU neplánuje legislativu jenom proti “terorismu”.

V květnu 2016 se Evropská komise, Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft dohodly na ” Kodexu chování v boji proti nezákonnému nenávistnému on-line obsahu ” (Google+ a Instagram se také připojili k etickému kodexu v lednu 2018). Kodex chování vede společnosti vlastnící sociální média, aby do 24 hodin přezkoumaly a odstranily obsah, který je považován za “nezákonný projev nenávisti”. Podle etického kodexu, když společnosti obdrží žádost o odstranění obsahu, musí“posoudit žádost v souladu s pravidly a obecnými zásadami a případně s vnitrostátními právními předpisy o boji proti rasismu a xenofobii …”. Jinými slovy, mediální giganti slouží jménem Evropské unie jako dobrovolní cenzoři.

Evropská rada vítá legislativní návrh Evropské komise na téma “Zlepšování odhalování a odstraňování obsahu, který podněcuje nenávist”. To zjevně zní, jako by EU chtěla vytvořit také kodex chování.

Na neformálním summitu EU v Salcburku v září se členské státy EU dohodly na “zintenzivnění boje proti všem formám počítačové kriminality, manipulací a dezinformací”. Vedoucí členských států byli dále vyzváni , aby “diskutovali o tom, co očekávají od Unie, pokud jde o … zabránění šíření teroristického obsahu online” a “nalezení správné rovnováhy mezi účinným bojem proti dezinformacím a nezákonným kybernetickým aktivitám a ochranou základních práv jako je svoboda projevu”.

Zároveň však Evropská komise v rámci svého Výzkumného a inovačního programu vyzývá k předložení výzkumných návrhů o tom, jak “sledovat, předcházet a potlačovat nenávistné projevy on-line” s termínem podání v říjnu.

Ve výzvě k předkládání návrhů Komise uvádí, že je “odhodlána omezit trend nenávistných on-line projevů v Evropě” a zdůrazňuje, že “návrhy založené na aktivitách týkajících se uplatňování kodexu chování v boji proti nenávistným projevu online představují zvláštní zájem”.

Komise uvádí, že má specifický zájem na financování projektů, které se zaměřují na “rozvoj technologií a inovativních internetových nástrojů, které předcházejí nezákonnému nenávistnému projevu a bojují proti němu a podporují shromažďování údajů”. Studie, které analyzují “šíření rasistických a xenofobních nenávistných projevů v různých členských státech, včetně zdroje a struktur skupin vytvářejících a šířících takový obsah …”. A projekty, které vyvíjejí a šíří “on-line informace propagující hodnoty EU, toleranci a respektování základních práv EU a faktické kontrolní činnosti zvyšující kritické myšlení a povědomí o přesnosti informací”, jakož i aktivity “zaměřené na školení zúčastněných o právním rámci EU a členských států, který kriminalizuje hate speech”[1]Jeden se jen ptá, které členské státy a jaká “nenávistná řeč” bude postihována a která ne.

Zdá se, že se EU rozhodla – přinejmenším pro internet – zabít svobodu projevu.

 

Autor: Judith Bergman, překlad: Mikuláš Hrubiško

Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička.

[1] Evropská komise ve své výzvě píše, že si přeje, aby financované projekty měly následující výsledky:

  • Potlačení rostoucích trendů nezákonných projevů nenávisti na internetu a přispění k lepšímu porozumění, jak jsou využívány sociální média k náboru stoupenců nenávistného projevu a myšlenek;
  • Zlepšení zaznamenávání údajů a vytváření trendů, včetně negativních účinků nezákonné nenávistné řeči on-line, včetně případů, kdy jsou adresovány klíčoví hráči demokracie, jako jsou novináři;
  • Posílení spolupráce mezi vnitrostátními orgány, organizacemi občanské společnosti a internetovými společnostmi v oblasti prevence a potírání on-line nenávistných projevů;
  • Posílení organizací občanské společnosti v jejich činnostech v boji proti nenávistným projevům on-line a při vytváření účinných proti-narativů;
  • Zvyšování povědomí a mediální gramotnosti široké veřejnosti o rasistických a xenofobních on-line projevech nenávisti a zvýšení povědomí veřejnosti o této problematice.
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Zuzana Karlová 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč


Celkem za měsíc: 17 770,78 Kč
Vybráno 50.77%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 82 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.