manipulacespolecnost
21.6.2019
Kategorie: Doporučujeme, Společnost

Demokratura a fašismus

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ

ZAVLADSKYPoměrně s překvapením jsem zjistil, že Wikipedie obsahuje i termín demokratura. Starší pamětníci z nás si možná vybaví, že jej používal už Karel Kryl, když kritizoval po svém návratu z bavorského Mnichova naši podobu demokracie. Nuže podívejme se společně, co se nám za tímto termínem skrývá.
Hned v úvodu je třeba podotknout, že česká stránka Wikipedie věnovaná tomuto termínu je překladem textu z článku Demokratur na švédské Wikipedii. Ale už k věci. Termín demokratura je neologismem složeným z termínů Démos (lid), Kratos (vládnout) — to jsou podstaty složeniny demokracie — obohacené ještě o třetí termín z latiny: Dictator (netřeba překladu); ve výsledku tedy o demokracii falešnou, diktaturu, za demokracii se pouze vydávající.

Ačkoliv se řada lidí domnívá, že autorem tohoto slova je právě Karel Kryl, jeho historie je patrně starší. Už v roce 1965 o ní píše švédský spisovatel Vilhelm Moberg a definoval ji jako režim využívající média k manipulaci veřejným míněním za účelem vyvolání dojmu, že společnost žije v demokracii.

Při bližším zkoumání však nalezneme, že tuto falešnou formu demokracie popisoval už o rok dříve jeden z protagonistů frankfurtské školyHerbert Marcuse v díle Jednorozměrný člověktěmito slovy:

„Svoboda může posloužit jako mimořádný nástroj k podmanění, protože svobodná volba otrokářů neruší ani otrokáře ani otroky.“

— Herbert Marcuse (1964)

Ačkoliv pojmem demokratury se zabýval například i francouzský sociolog Gérard Mermet (1987), nejstarší zmínka patrně patří výše zmíněnému Mobergovi, který ji pojednal 14. prosince 1965 v článku „Švédsko — demokratura“ v deníku Dagens Nyheter takto:

„V demokratuře jsou zachovány obecné svobodné volby, svoboda slova je sice také formálně zachována, ale politika a média jsou ovládána systémem, který má zařídit, aby pouze určité názory byly veřejně diskutovány. Důsledkem je, že občané žijí ve společnosti ovlivněné neobjektivními obrazy skutečnosti. Útlak nevhodných názorů je dobře skrytý, volná debata zaškrcená. Nicméně nutno dodat, že společným rysem všech demokratur je skutečnost, že většina lidí se v takovém státě nedomnívá, že by žila v demokratuře.“

— Vilhelm Moberg (1965)

O faktické demokratuře v postsocialistických státech se zmiňuje celá řada politologů, o ruské např. ruští politologové Georgij Satarov a Fjodor Burlackij, kanadský politolog Michel Roche či novináři Neal Ascherson a Boris Reitschuster. Právě Asherson publikoval v časopise London Review of Books článek, ve kterém probíral možnosti demokratur v postsovětských zemích a vyhlídky na přechod z demokratury k demokracii. Neal Asherson o demokraturách píše:

„Většina z postsovětských zemí má demokratické prostředky jako ústavu, parlament, formálně nezávislé soudnictví, pravidelné volby, záruky svobody projevu a shromažďování. V praxi jsou ale veškeré tyto instituce zmanipulovány, aby zachovaly privilegia postkomunistické elity. V některých demokraturách, jako v těch asijských, je manipulace totální a nestoudná. V jiných demokraturách, jako v té ukrajinské a ruské, přichází volební podvody a státní násilí proti politickým výzvám občanů často s určitou diskrétností. Hlavním cílem demokratury je, aby politická elita zůstala u moci a zároveň přesvědčila okolní svět i vlastní obyvatele, že politický proces, alespoň z části, odráží vůli lidu.“

— Neal Asherson (2005)

Pokud jde o Karla Kryla, ten kritizoval vývoj Československé republiky po roce 1989 a obával se tehdy, že schází významná a důvěryhodná opozice k tehdy převládající pravicové vládě. Tím si i vykoledoval pozdější snahy sociální demokracie přivlastnit si ho jako svůj idol. Nepochopili nikdy, že stejně hlasitě by se Karel Kryl postavil i jim, pokud by bez důrazné opozice ovládli politické kolbiště, jak se tomu vlastně v pozdějších letech stalo. Jeho tehdejší varovný výrok zněl:

„Moc si nepískejme, protože veškeré tyhle věci se mohou opakovat a dokonce i v demokracii nebo demokratuře, která by mohla nastat. Já žiju dost dlouho na západě, abych věděl, že se z jedné země, která je demokratická, překrásná může do zítřka stát válečné pole a naopak. To znamená — to chce hlídat!“

— Karel Kryl

Jakkoliv měl tehdy pocit, že tehdejší pravicová vláda je příliš velkým hegemonem, už dnes víme, že poměrně záhy byla vystřídána a kormidlo se začalo tvrdě stáčet doleva. A jestliže tehdejší pravicová vláda nechtěla naslouchat rostoucí levicové opozici, stejně tak garnitura levicová začala vnímat opoziční lavice jen jako otravnou skupinu rebelů, kazící jim jejich světlé zítřky a bránící Zemanově „legislativní smršti“, kterým však netřeba naslouchati.

Zároveň s tím, jak pravice velmi brzy přišla o vliv a moc, došlo na politické ose k celkovému posunu, původní ODS se rozkročila do šířky, aby zachytila širší část elektorátu. Nejprve tiše a potom již zcela nepokrytě opustila své ideologické zázemí a začala se přesouvat do střední části. Zároveň se i politický střed metodou Overtonova okna zvolna sunul více a více doleva. A jak sociálně demokratické levici začala docházet standardní sociální témata, začala přebírat i okruhy takzvané Nové levice (New left), tedy prvky neomarxistické Frankfurtské školy.

O důsledcích psal už v roce 2014 na Pravém prostoru pan Karel Kříž toto:

„Myslím, že nic nevystihuje lépe současný stav společenského uspořádání než pojem »sociální demokratura«. Jakási socialistická náhražka demokracie založená na „sociálním“ uplácení voličů pomocí peněz ukradených produktivní pětině obyvatelstva, presentovaná parodiemi na politické strany, které místo ideových vizí nabízejí jen plytké reklamní slogany a retušované ksichty.“

— Karel Kříž (celý článek zde)

Tím se regulérní politická soutěž začala proměňovat pouze na jednoduchý souboj o momentální moc, založený jednak na sociální korupci voličů a na nepotismu, ale kolektivně na celkovém posilování státní moci. Zklamání voličů z praktikované reálné politiky se začalo obrážet ve stále nižší a nižší volební účasti a rezignací na politický život nejen z pozice voliče, ale i z pozice členů politických stran, které se uzavřely do jakýchsi klubů „těch co spolu mluví“. Vrcholu začaly nabývat populistické sliby jinak ideologicky zcela indiferentního hnutí ANO, které vyústilo nakonec v jeho volební vítězství. Znechucení politikou bylo dokonáno.

Frustrace voličstva je ale dnes již tak hluboká, že se volební účast nikterak nezvyšuje, lidé rezignovali, nahlédli, že stejně nemají koho volit, protože jedni jsou za osmnáct a druzí bez dvou za dvacet. Před volbami billboardy plné slibů, po nástupu k moci svévole a využívání mocenských nástrojů, ať už k vlastnímu obohacení, anebo k udržení mocenských pozic.

Zároveň s tím, jak jsem zmínil, posiluje moc státu jako takového. Korporativismus založený již v 90. letech se dále prohlubuje, ostatně premiér Babiš se nikdy netajil tím, že malými soukromými podnikateli pohrdá a nepokládá je za užitečné. Nejde však pouze o korporáty ve smyslu velkých firem. Korporativismus je politická páka, jež umožňuje různým silným skupinám použít ekonomickou, sociální a politickou moc státu za účelem prosazení svých zájmů na úkor většinového veřejného zájmu. Dovoluje jim, aby významným způsobem ovlivňovaly legislativní činnost a obracely právní rámec ve svůj vlastní prospěch, případně získávaly významné benefity z veřejných prostředků.

Na rozdíl od voliče, který svoji vůli může demonstrovat pouze periodicky, korporativismus používá své páky kontinuálně, lobbuje pro své účely výkonný i zákonodárný aparát, kdykoliv potřebuje. Výsledkem je prorůstání korporátů a státu do spletité sítě vzájemných služeb, korupce a klientelismu, zcela mimo demokratickou politickou soutěž. Tím je parlamentní demokracie oslabována a volební mechanismus ztrácí na významu. Spolu se státní mocí a jejími nástroji tak dochází k vytváření a posilování korporátního fašismu.

V ČR je korporativismus zastoupen například institucí tripartity, jež vznikla v devadesátých letech na popud ČSSD a která sdružuje zástupce vlády, odborů a některých zaměstnavatelů. A nebudeme daleko od pravdy, pokud prohlásíme, že významné fašizující trendy se stále posilují, jak roste i moc státní byrokracie. Nemyslím tím teď fašismus ve smyslu nadávky nebo zlobné nálepky, ale skutečný reálný fašismus.

Ale není překvapivé, že mezi reálným socialismem a fašismem je jen malý rozdíl. Ve skutečnosti spočívá jen v nahlížení na soukromý majetek. To přímo vyplývá z intelektuálního stavu společnosti. Reálsocialismus (či komunismus) se v minulosti rychle rozvinul v zemích hrubých, nasáklých nejrůznějšími formami mysticismu, antiracionality a v zemích primitivních. Tomu také odpovídá komunistický náhled na soukromý majetek: nepřemýšlejme a zrušme jej zcela. Zavládne ráj na zemi. V souladu s tím komunismus skončil buď hladomory a totální bídou, nebo šedivou vládou impotentních gerontokratů, jimž z bot čouhala sláma.

Fašismus je oproti tomu mnohem sofistikovanější: ponechává majetek v soukromých rukách, ale dává vládě co nejširší pravomoci k jeho regulování a usměrňování ve jménu „vyššího dobra“. Budiž oborové rady, vlády odborníků, vědecké metody — nechme je fungovat.

K jakému systému míříme dnes, pod vedením armády intelektuálů a samozvaných profesionálů v oboru řízení společnosti, které produkují dnešní vysoké školy prosáklé levicovým neoliberalismem? Jaký systém si přejí voliči, kteří dopřávají sluchu heslům o vládě odborníků? Co si přejí všichni ti, kteří se sice s opovržením vyjadřují o komunismu, ale tleskají Babišovi, socialistům i Bruselu, každé další regulaci, která je uvalena na soukromý majetek? Protože jsme spíše vzdělaná, kulturní, vyspělá země, ale filozofií je kolektivismus a etikou altruismus, míříme proto logicky k fašismu.

Jak už bylo zmíněno v citaci výše, formálně zde máme svobodné volby, ale ztratily svůj funkční význam. Většině vládne menšina s oligarchou v čele, s diskutabilním mandátem a podporou extrémistů. Máme ústavu, parlament, formálně nezávislé soudnictví, záruky svobody projevu a shromažďování. Ale praxe? Např. svoboda slova je sice formálně zachována, ale stále více se jeví tlak na potlačování nevhodných názorů, prekriminalizace, dokazování neviny, „zločin“ předsudečné nenávisti, trestání za názory, politická korektnost, vytlačování nepohodlných pravd z veřejného prostoru, a jak zmíněno, politika a média jsou ovládána systémem, který má zařídit, aby pouze určité názory byly veřejně diskutovány.

Realita je pokřivována neobjektivními obrazy skutečnosti, ale i uměle vytvářeným obrazem vnějšího nepřítele. Útlak nevhodných názorů už ani není skrytý, volná debata je omezována. Média veřejné služby jsou jednostranně prolevicová a probruselská, jiná vlastní oligarchové, včetně premiéra. Mocní se bojí ozbrojených občanů a zvyšují zbraňové restrikce. Policie se stále více vyžívá v buzeraci pokojných občanů a vyšetřování kriminality obsahuje tolik byrokratického balastu, že se mu policie začíná účelově vyhýbat.

Z hlediska státu došlo už dříve k rozvážení dělby moci, moc výkonná a zákonodárná jsou prorostlé, spolupracují zcela nepokrytě a nezávislost (a výkonnost) justice je spíše velmi pochybná. Ratha soudí už sedmý rok, Nečasovou šest let. Jiné případy se táhly desítky let. Ostatně kdesi jsem četl, že každý sedmý dnešní soudce byl komunista, tj. nějakých 14 %. Po třiceti letech! Významné úřady včetně Ústavního soudu jsou obsazeny komunisty nebo postkomunisty, osmašedesátníky. A nadto zcela neuchopitelný, hypertrofovaný právní rámec. Zákony se změnily na nástroje despotického útlaku a centrálního řízení společnosti.

Ačkoliv mám k demokracii spíše velmi opatrný vztah a o historickou zkušenost opřené podezření, že rovná demokracie stejně neodvratně spěje k socialismu, to, že jsme se zde pouze přes její demokraturní formu dobrali nakonec k diktaturnímu, vůdcovskému fašismu, je pro mě hořkým rozčarováním.

Blízké cizojazyčné termíny

Angličtina rozlišuje mnoho termínů, které popisují demokracii, která se mění nebo se proměnila v diktaturu:

Totalitarian democracy (totalitní demokracie) — který v roce 1952 proslavil izraelský historik Ja’akov Talmon ve své knize The Origins of Totalitarian Democracy.

Guided democracy (řízená demokracie) — poprvé použit Walterem Lippmannem ve svém vlivném díle Veřejné mínění (1922) a dále Edwardem Louisem Bernaysem v práci Krystalizace veřejného mínění.

Authoritarian democracy (autoritativní demokracie) — používáno už proudem bonapartistů. Zakládá se na výroku Emmanuela Josepha Sieyèse: „Důvěra zdola, autorita shora.“

Illiberal democracy (neliberální demokracie) — Fareed Zakaria tento pojem použil ve svém článku Foreign Affairs v roce 1997. Steven Levitsky a Lucan Way takový termín odsoudili jako „mlživý“ se slovy: „Pokud země nemá opozici a nezávislá média, není demokracií.“

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Pavel Kl*ka 222,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Miroslav Paták 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Jan a Gabriela Horáčkovi 500,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, Ludmila Kárská 300,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Miloš Kraus 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Markéta Hansli 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Meissner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 205,00 Kč
Vybráno 37.72%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 113 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
politicon.cz
18 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.