19.6.2015
Kategorie: Společnost

ČR: Socialistický stát erárních koryt

Sdílejte článek:

MARP 19|06|2015

Socialistické řízení státu a socialistické myšlení lidí zůstalo a oproti 80. létům 20. století se ještě rozrostlo. Náš stát je státem institucí, úřadů, organizací a neziskovek, z nichž, troufám si říct, je 90% naprosto zbytečných. Máme tady armádu státních zaměstnanců, kterých je pomalu více než lidí pracujících a podnikajících v soukromém sektoru. Ale právě tito lidé svými daněmi stát platí! Řádný hospodář by se místo toho zeptal: „Kde by se dalo ušetřit a jak to udělat, abych vyšel se stávajícími penězi?“ Naše vláda se místo toho ptá: „Jak vyždímat ještě víc peněz z daňového poplatníka?“

Stát má jako správný hospodář šetřit a ne vyhazovat peníze oknem. Rozpočet na příští rok je opět a jako vždy mínusový. Příjem tedy bude nižší než výdaje. Vezměte si normální českou rodinu, 2 dospělí a dvě děti – myslíte si, že si dovolí mít výdaje vyšší než příjmy? Nebo ještě lépe řečeno – myslíte si, že je normální, aby rodina rozhazovala více, než kolik vydělá? Ale ano, politici řeknou, že žít na dluh je normální. Ale kam vede to neustálé zadlužování? Do stále většího dluhového kolotoče, na jehož konci čeká totální krach, bankrot a likvidace.

Soudruh Chovanec pláče u Babiše, kde vzít 2 a půl miliardy… Máme nejvíce policistů per capita v Evropě. Když jich jen 3.000 (což není ani klasická „decimace“) propustíte, dostaneme se alespoň na průměr civilizovaných zemí a jako bonus nebudete po nás chtít  těch 2,5 miliardy, ale naopak vám cca 1,5 miliardy při stávajícím rozpočtu ještě zbyde. Můžete je pak použít třeba na lepší výcvik, aby řadový policista nezcepeněl jak solný sloup, když náhodou zaslechne  střelbu – viz Uherský Brod.

Vážená vládo, nestačíme fakt vydělávat tolik, co vy stíháte utratit. Prostě se musíte uskromnit… Začněte třeba rušením zbytečných úřadů, organizací, institucí, sdružení a neziskovek, kam se vlévají obrovské sumy peněz a to naprosto zbytečně!

Seznam státních institucí:

Česká konsolidační agentura
Česká lékařská komora
Česká národní banka
Česká obchodní inspekce
Česká pošta, s. p.
Česká správa sociálního zabezpečení
Český statistický úřad
Energetický regulační úřad
Finanční arbitr České republiky
Fond pojištění vkladů
Letiště Praha, s.p.
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Nejvyšší kontrolní úřad
Oblastní inspektorát práce – Královéhradecký kraj
Oblastní inspektorát práce – Moravskoslezský kraj
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Karlovarský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Liberecký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Olomoucký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Pardubický kraj
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj
Oblastní inspektorát práce pro Zlínský kraj
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Státní fond rozvoje bydlení
Státní úřad inspekce práce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělský intervenční fond
Středisko cenných papírů
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad vlády ČR
Ústavní soud České republiky
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
Zajišťovací fond družstevních záložen

Instituce a organizace v ČR, které se věnují otázkám migrace a integrace:

1 Stránky státních institucí
2 Nevládní organizace
3 Výzkumné instituce
4 Migrantské a komunitní organizace
5 Regionální instituce a organizace
6 Významné mezistátní neziskové organizace a instituce působící v Česku

1 Stránky státních institucí

Správa uprchlických zařízení
Přehled aktivit a středisek Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.

Rada vlády pro národnostní menšiny
Stránky Rady vlády pro národnostní menšiny, která je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků.

Odbor azylové a migrační politiky
Koordinace migrační a integrační politiky České republiky probíhá na úrovní Odboru azylové a migraní politiky Ministerstva vnitra České republiky. A to v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce.

Integrace cizinců na stránkách MPSV ČR
Informace o sociálním zabezpečení cizinců, povinné zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt: Dále jsou zde k nahlédnutí dotace na podporu intergrace cizinců.

Informace pro cizince v České republice na stránkách MV ČR
Aktuality a upozornění pro cizince na území České republiky ze zemí Evropské unie i mimo ni, přehled povolených/prodloužených přechodných, dlouhodobých a trvalých pobytů dle čísla jednacího a informace pro zaměstnavatele, ubyvatele či školy.

Cizinecká policie České republiky
Tiskové zprávy, statistiky, informační příručky pro cizince a adresář kontaktů všech oddělení a útvarů cizinecké a pohraniční policie v ČR.

Azyl, migrace a integrace na stránkách MV ČR
Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobyt v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
2 Nevládní organizace

Step by step
Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Práce Sdružení občanů zabývající se emigranty spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

Sdružení pro integraci a migraci
Sdružení pro pomoc uprchlíkům se zaměřuje na lidskoprávní pomoc cizincům. Poskytuje sociální a psychologické poradenství, úřastní se veřejné diskuze a snaží se svým působením ovlivňovat legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva.

Poradna pro občantví, občanská a lidská práva
Poradna se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách.

Poradna pro integraci
Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Pomoc cizincům v nouzi na území ČR
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Organizace pro pomoc uprchlíkům pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. OPU také podporuje lidská práva, staví se proti extremismu a je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.

Organizace na podporu integrace menšin
realizuje aktivity na podporu mezikulturního dialogu a integrace menšin a programy na rozvoj výchovy k lidským právům. Pořádá lidskoprávní školící semináře pro pracovníky vzdělávacích institucí a veřejné správy.

Nesehnutí
Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Multikulturní centrum Praha
Multikulturní centrum Praha je občanské sdružení, které zajímají otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Most pro lidská práva
Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

META-Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců.

La Strada
La Strada Česká republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR
Hlavním cílem Konsorcia je aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském kontextu. Zajišťuje medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace a koordinuje reakce členských organizací na aktuální migrační dění.

InBáze Berkat
InBáze Berkat o.s. se v České republice věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v jihočeském kraji.

Evropská kontaktní skupina
Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

Econnect
Občanské sdružení Econnect (Easy connection) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.

Doma v ČR
Doma v České republice představuje informační portál pro cizince s mnoha praktickými radami ohledně pobytu v České republice, práce, bydlení či podnikání spravované organizací IOM.

Člověk v tísni-program Migrace
Cílem programu migrace při Člověku v tísni je poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit stereotypy o přistěhovalcích

Český helsinský výbor-integrace cizinců
Základním posláním Helsinského výboru je ochrana rovnosti a osobní svobody. K hlavním činostem organizace patří monitorování dění v českém prostoru, sledování a pčipomínkování legislativy a osvětová a přednášková činnost.

Charita Česká republika
Charita Česká republika je největším poskytovatelem sociálně zdravotních služeb. Působí v oblasti pomoci potřebným a také stále častěji vysílá humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Centrum pro integraci cizinců
Centum pro integraci cizincům zajišťuje sociální a pracovní poradenství, kurzy českého jazyka. Klade si za cíl seznámit cizince s českým sociálním a pracovním prostředí, aby se mohli lépe sami orisntovat.

BERKAT
Berkat je společenství lidí, kteří na stále dobrovolniské bázi pomáhají cizinům v České republice i mimo ni.

Asociace pro právní otázky imigrace
Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. (ASIM) je lidsko-právní občanské sdružení založené v červnu roku 2009 skupinou mladých právníků sdílejících dlouhodobý zájem o problematiku migrace a uprchlictví.

Amnesty international ČR
Amnesty international je neziskovou organizací zabývající se lidskými právy doma i ve světě. Usiluje o jejich dodržování a reflektuje aktuální dění.
3 Výzkumné instituce

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

Ústav etnologie akademie věd ČR
Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.

Sociologický ústav akademie věd ČR
AV ČR
Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

Katedra demografie VŠE
Stránky Katedry demografie Vysoké školy ekonimcké v Praze.

GEOMIGRACE-Geografickéh výzkumné centrum
GEOMIGRACE se zaměřuje kromě základního monitorování daných procesů také na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Český statiatický úřad-cizinci v ČR
Statistické údaje Českého statistického úřadu týkající se cizinců v ČR.
4 Migrantské a komunitní organizace
ARMÉNI
Arménský dům
Primárním cílem naší činnosti je zaměření k napomáhání všestranného rozvoje styků mezi Českou republikou a Arménskou republikou a k vybudování kulturně informačního klubového centra.
ÁZERBÁJDŽÁNCI
Sdružení Azerbájdžánců v ČR
Cílem sdružení je přispět k sbližování kultury a tradici mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou, reprezentace Ázerbájdžánské historie, kultury a tradice pro širokou veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění, pomoc při integraci ázerbájdžánských občanů a ostatních cizinců do majoritní společnosti.
BULHAŘI
Zaedno
Občanské sdružení Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých ukazuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury. Napřiklad výstavy, taneční semináře, informační přednášky, soutěže, kurzy a kulturně-společenská setkáni.

Soubor bulharských lidových tanců Pirin
Primární cíl organizace tkví v znovuzrození bulharského folkloru v České republice. Dalšími cíli souboru je podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností. Dále udržování česko-bulharských přátelských vztahů, kulturně osvětová a vzdělávací činnost zahrnující pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních svátků, reklamní a publikační činnost.

Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR
Občanské sdružení Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých ukazuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury.

Bulharske Kulturne Osvetove Sdruzeni v Brne
Sdružení pořádá pravidelná setkání příznivců ukrajinské kultury každou středu v kavárně „U Rudolfa“ na Metodějově ulici v Králově Poli

KAZAŠI
Kazachstánské kulturní centrum v České Republice „Elim-aj“
Cílem sdružení spočívá v upevnění přátelských vztahů mezi občany České republiky a občany Kazašské republiky.

MAĎAŘI
Maďarské kulturní a informační centrum v Brně
Maďarské kulturní a informační centrum v Brně bylo zřízeno v roce 1995 organizací Svaz Maďarů – Brno za účelem poskytnout občanům maďarské národnosti žijící v Brně a okolí kulturní zázemí a široké veřejnosti komplexní služby spojené s Maďarskem.

MULTI
Amiga
Hlavním posláním sdružení je podpora a rozvoj vzájemné adaptace a komunikace lidí a prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální úrovni.

NĚMCI
Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR
Sdružení bylo založeno v roce 1969 a působí především v regionech severočeského pohraničí a v Praze. Základní idea sdružení je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny.

POLÁCI
Polský klub v Praze
Cílem Polského klubu v Praze je pěstování a popularizace jazyka polského a literatury a udržování styků a společenského života mezi Poláky žijícími v Praze.

Kongres Poláků v České republice
Kongres Poláků v České republice je občanské sdružení, které má dva hlavní úkoly: koordinovat činnosti organizace českých občanů polské národnosti a zastupovat polskou komunitu ve vztahu k majoritní společnosti, orgánům státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků.

Ars musica
byla založena v únoru 1999 v Českém Těšíně. Cílem je podporovat kulturu polské menšiny v České republice, zejména hudební, lidové a divadelní, stejně jako organizační a materiální péče o týmy s vyšší umělecké úrovni, zejména mladých lidí.

ŘEKOVÉ
Řecká obec Praha
Řecká obec Praha koná nejrůznější akce, které pomáhají správné propagaci řecké kultury, historie a řeckého jazyka.

RUSOVÉ
Sdružení krajanů a přátel ruské tradice v ČR
Posláním organizace je kulturně-společenská a vydavatelská činnost pro potřeby příslišníků ruské národnostní menšiny. Sdružení vydává časopis Ruské slovo.

Mládežnické sdružení ARTEK
Spolek Artek byl založen v roce 2000 s cílem vytvořit a rozvíjet vztahy mezi rusky mluvícími studenty v České republice a českou společností. Mezi hlavní činnosti spolku patří: organizace a pořádání kulturních a sportovních akcí; poskytování různých služeb pro mládež; publikační činnost; rozšíření přátelských mezinárodních vztahů.

Česko – ruská společnost
Sdružení zaměřuje své aktivity na oblast kulturní, vzdělávací a humanitární. Podílí se na navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Ruska.

SLOVÁCI
Slovenské folklórní sdružení PÚČIK
Sdružení hlásící se ke slovenské menšině v České republice pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

Slovenské folklórní sdružení LIMBORA
Slovenské združenie Limbora je dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktorého hlavným cieľom je uchovávanie a rozvíjanie rôznych foriem tradičného slovenského ľudového umenia a ich prezentácia doma i v zahraničí.

Slováci v České republice
Obec Slováků v ČR je dobrovoľné občianske združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry. Sidlom OS v ČR ja Praha

SRBOVÉ
Srbské sdružení sv. Sáva
Srbské sdružení sv. Sáva rozvíjí kulturní tradice a oživuje folklór srbské etnické menšiny v České republice.

UKRAJINCI
Ukrajinská evropská perspektiva
Ukrajinská evropská perspektiva je mezinárodní organizace, která sdružuje Ukrajince na celém světě, kteří podporují prozápadní kurz Ukrajiny. Cílem je Ukrajina jako právní stát s vysokou životní úrovní, demokracií a svobodou projevu.

Ukrajinci.cz
Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) je nezisková organizace zaměřující se na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství. Spoluvytváří atraktivní image Ukrajiny a České republiky, rozvíjí spolupráci a partnerství mezi ukrajinskou a českou veřejností, zajišťuje informační servis všem zájemcům v otázkách ukrajinských nejen v ČR.

Ruta
Občanské sdružení, které se věnuje zachování kulturních hodnot, jazyka a identity osob ukrajinského původu, realizaci kulturních, výchovně vzdělávacích projektů se zaměřením na ukrajinskou komunitu v ČR, realizace projektů probíhá především pomocí tiskovin pro integrující se cizince ukrajinské národnosti a rozšiřováním informací mezi českou majoritou o ukrajinské kultuře, historii, a ukrajinské emigraci v ČR.

VIETNAMCI
Klub Hanoi
Klub Hanoi je občanské sdružení, jehož členy mohou být všichni, kdo se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii a tradice a o život vietnamské komunity v České republice.Zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity

Česko-vietnamská společnost
Informační servis týkající se vietnamské komunity v České republice.

Asociace Českých občanů Vietnamského původu
Asociace sdružuje občany České republiky, kteří se hlásí k vietnamské národnosti a projevují přání být považováni za příslušníka vietnamské národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Cílem činnosti sdružení je sdružovat občany České republiky Vietnamského původu, kteří se hlásí k vietnamské národnosti za účelem společné realizace svých práv národnostní menšiny.
5 Regionální instituce a organizace
Hl. město Praha
Poradna pro integraci Praha
Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Integrační centrum Praha
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Jihočeský kraj
Diecézní katolická charita České Budějovice
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců v rámci jehož je poskytováno sociální, právní poradenství a jazykové a sociokulturní kury a tlumočnické služby.

Jihomoravský kraj
Společně k rozmanitosti
Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Řecká obec Brno
Řecká obec Brno je neziskovou organizací sdružující Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Poradna pro cizince
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

POLONUS – Polský klub v Brně
Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je udržování a posilování národní identity členů, popularizace polského jazyka a polské kultury na území Brna a Jihomoravského kraje.

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně
Maďarské kulturní a informační centrum v Brně bylo zřízeno v roce 1995 organizací Svaz Maďarů – Brno za účelem poskytnout občanům maďarské národnosti žijící v Brně a okolí kulturní zázemí a široké veřejnosti komplexní služby spojené s Maďarskem.

Kabinet multikulturní výchovy
Kabinet multikulturní výchovy vznikl při katedře sociální pedagogiky PedF MU a ve spolupráci s Katedrou pedagogiky PedF MU jako vzdělávací projekt pro studenty.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Centrum cizincům
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Celsuz-služby pro cizince
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Bulharske Kulturne Osvetove Sdruzeni v Brne
Sdružení pořádá pravidelná setkání příznivců ukrajinské kultury každou středu v kavárně „U Rudolfa“ na Metodějově ulici v Králově Poli

Karlovarský kraj
Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Kraj Vysočina
Centrum multikulturního vzdělávání
Centrum poskytuje imigrantům a příslušníkům jiných národností výuku a jazykové konzultace českého a anglického jazyka, výuku práce na PC, bezplatné poradenství, terénní práci, vzdělávací klub pro dospělé i děti, asistenci při vyučování dětem, startovací programy a podporu při integraci do společnosti.

Královéhradecký kraj
Diecézní katolická charita Hradec Králové
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Liberecký kraj
Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Moravskoslezský kraj
Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Olomoucký kraj
Žebřík
Žebřík, o.s. je neziskové sdružení občanů pro křesťanskou sociální práci. Poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby pro cizince a jejich rodiny v zařízení Centrum podpory cizinců v Prostějově.

Centrum podpory cizinců
Centrum podpory cizinců je informační a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Agentura rozvojové a humanitárnípomoci Olomouckého kraje – ARPOK
Cílem organizace je úrostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a osvěty zvyšovat povědomí žáků, studentů, učitelů i široké veřejnosti o aktuálních globálních tématech a tím přispět k rozvoji občanské společnosti v ČR i zahraničí. Lidé v této společnosti se zajímají a aktivně zapojují do dění kolem sebe, rozumí souvislostem, kriticky přijímají informace, jsou si vědomi možností volby a chovají se dle toho.

Pardubický kraj
Most pro lidská práva
Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Plzeňský kraj
Ponton
Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

Kontaktní centrum pro cizince
hlavní služby Kontaktního centra pro cizince jsou sociální poradenství a terénní služby – asistence. Samotní pracovníci organizace jsou převážně migranti, kteří hovoří rodným jazykem klientů.

Diecézní charita Plzeň
V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Ústecký kraj
Poradna pro integraci-Ústí nad Labem
Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Občanské sdružení OBERIG
Srdužení OBERIG působící v Ústeckém kraji se zaměřuje na integraci cizinců a neformální vzdělávání cizinců.

Centra na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Zlínský kraj
Centrum na podporu integrace cizinců
Regionální centrum na podporu integrace cizinců
6 Významné mezistátní neziskové organizace a instituce působící v Česku

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)
Hlavním cílem UNHCR v České republice je podporovat úsilí o vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a s mezinárodním právem.

Open Society Fund Praha
Nadace podporuje nevládní neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi.

Mezinárodní organizace pro migraci
Mezinárodní organizace pro migraci je organizace působící na mezinárodním poli v problematice integrace cizinců, migrace a rozvoje, prevence potírání obchodu s lidmi či projektu dobrovolných návratů a reintegrace. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.

Organizace pro Romy v ČR:

• Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
• Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
• Sekretariát Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny
• Výbor pro spolupráci se samosprávami a koncepci romské integrace
• Výbor pro Evropskou Platformu a Dekádu romské inkluze
• Monitorovací výbor pro činnost Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
• Komise pro vybudování Památníku romského holocaustu
• Platforma pro začleňování Romů
• EU Roma Network
• Výbor expertů pro romské záležitosti při Radě Evropy
• Národní demokratický institut pro vedoucí národních romských agentu
• Evropské centrum pro prevenci a kontrolu přenosných nemocí mezi Romy
Koncepce, strategie:
• Koncepce romské integrace na období 2010-2013
• Koncepce romské integrace na období 2014-2017
• Zpráva o stavu romské menšiny v ČR
• Materiální a sociální revitalizace sociálně vyloučených lokalit
• Monitoring situace romských komunit v ČR
• Podpora terénní práce
• Podpora romských poradců pro obce s rozšířenou působností
• Podpora koordinátorů pro romské záležitosti
• Strategie podpory sociálně vyloučených romských komunit při sčítání lidu, domů a bytů v   roce 2011
• Ethnic Friendly zaměstnavatel
• Akční plán pro Romy a Sinty
• Deklarace o narůstajícím anticiganismu a rasistických útocích proti Romům v Evropě
• Evropský školící program pro romské mediátory
• Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce
• Dekáda romské inkluze 2005-2015
• Akční plán Dekády romské inkluze 2005-2015
• Středoevropská romská strategie v rámci Visegrádské čtyřky
Podpora koordinátorů romských poradců
MARE ČHAVE – ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV
Cikne Čhave
Čačipen
Český západ
Čhave Jilestar
Čhavorikano lima – Kroužek her a nápadů o.s.
Demokratická aliance Romů ČR
Demokratický svaz Romů
Dětský hudební a taneční soubor CIKNE ČHAVE
Dětský klub 10
DROM – romské středisko
Dům romské kultury o. p. s.
Etnická asociace ETNICA
Hnutí občanské solidarity a tolerance
IQ Roma servis
Kale jakha – Rožnovský svaz Romů
Khetane-Spolu
Klub pomoci Romům
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s.
Komunitní centrum Chánov
Kotec o.s.
KULTURNÍ A ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ ROMŮ
Kulturní svaz občanů romské národnosti
Lačhe Čhave
Liberecké romské sdružení
Muzeum romské kultury Brno
Muzeum romské kultury, o.p.s.
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace R-MOSTY
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nevo dživipen (Občanské sdružení Nový život)
Nevodrom – Sdružení moravských romů
Nevodrom – Sdružení moravských Romů ČR
Nová škola, o.p.s.
o.s. Pardubických Romů
O.S. Romů Integrace NOVUM Chomutov
„Občanské sdružení „“Sdružení Romů sev. Moravy“““
Občanské sdružení Amare Krupka
Občanské sdružení DŽIVAS
Občanské sdružení ESTER
Občanské sdružení olašských Romů
Občanské sdružení pro romský národnostní tisk ČR
Občanské sdružení přátel města Milovic
Občanské sdružení ROMANE ČHAVE
Občanské sdružení Romodrom
Občanské sdružení Romů – NEVO DROM
Občanské sdružení Romů – základní organizace Třebíč
“Občanské sdružení Romů „“ADAM“““
Občanské sdružení Romů Rakovník
Občanské sdružení Spektrum
„Občanské sdružení ŠES-T škola etnicky smíšená – „“Tolerance“““
Občanské sdružení za lidská práva rómských občanů
OPIM – organizace na podporu integrace menšin
OS Galerie Romale
OS Orlických Romů
OS Romů rychnovského regionu
Pomozme olašským Romům
Rada Romů města Chomutova
Ratolest Brno, o.s.
Regionální sdružení DŽENO Ostrava
“Regionální sdružení olašských dětí a mládeže „“FEDER ROMA“““
Romane Čhave
Romane čháve-romští chlapci
Romea
Romské občanské iniciativy ČR
Romská SŠ sociální s.r.o.
RÓMSKÁ UNIE
Romské křesťansko-vzdělávací sdružení Matice romská
RÓMSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – STŘEDISKO PRO LIDSKÁ PRÁVA
Romské občanské sdružení Karlovy Vary
Rómské občanské sdružení mládeže OV Louny
Romské sdružení občanského porozumění
Romské sdružení Savore
Romské sdružení Šluknov
Romské studentské informační centrum Athinganoi
Rozvojové občanské sdružení Tolerance Šumava 2000, o.s.
Sdružení broumovských Romů
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Sdružení dětí a mládeže Romů ČR
Sdružení DŽENO
Sdružení Chrastavských Romů
Sdružení kolínských Romů
SDRUŽENÍ PŘÁTEL ROMSKÉ KULTURY
Sdružení přátel romské Střední školy sociální
Sdružení Romano jasnica
„Sdružení romských žen Berouna „“BEROMA“““
Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Sdružení Rómů a národnostních menšin v České republice
Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR o.s.
Sdružení Romů a národnostních menšin v Hodoníně
Sdružení Romů České republiky
Sdružení Romů ČR
SDRUŽENÍ RÓMŮ ČR LOVOSICE
Sdružení Romů Kopidlnska
SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA LITVÍNOVA
Sdružení Romů města Mostu
SDRUŽENÍ ROMŮ MĚSTA MOSTU
Sdružení Romů v Náchodě
Sdružení Romů v Žádovicích
SDRUŽENÍ SLOVÁCKÝCH ROMŮ
Slovo 21
Sociální sdružení Romů-základní organizace Hodonín
Společenství Romů na Moravě (Romano jekhetaniben andro Morava)
Společnost přátel časopisu Romano Džaniben
Sportovní Federace Romů ČR
Svaz Romů v Břeclavi
Svaz sdružení Romů
Tolerance a občanská společnost (OS Tolerance)
Unie Olašských Romů
Vize Romů Rokycany

banker-pig-in-suit-counts-his-wealth-via-Shutterstock1-615x345

Druhy úřadů:

Akademie věd ČR
AOPK ČR – centrální pracoviště
AOPK ČR – oddělení správy chráněných krajinných oblastí
AOPK ČR – regionální pracoviště
Archiv bezpečnostních složek
Bezpečnostní informační služba
Celní úřady – územní pracoviště
Celní úřady
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Centrální depozitář cenných papírů
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Centrum pro studium vysokého školství
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání-CERMAT
Centrum služeb pro silniční dopravu
Czech POINT – Česká pošta
Czech POINT – Hospodářská komora
Czech POINT – Úřady
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu
Česká centrála cestovního ruchu
Česká geologická služba
Česká inspekce životního prostředí – Oblastní inspektoráty
Česká inspekce životního prostředí
Česká národní banka
Česká obchodní inspekce – inspektoráty
Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát
Česká plemenářská inspekce
Česká školní inspekce
Český báňský úřad
Český hydrometeorologický ústav – pobočky
Český hydrometeorologický ústav – pracoviště Praha Libuš
Český hydrometeorologický ústav
Český metrologický institut
Český statistický úřad – krajská pracoviště
Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Divadelní ústav Praha
Drážní inspekce
Drážní úřad
Ekonomické odbory městských úřadů
Energetický regulační úřad
Evropské spotřebitelské centrum
Exekutorská komora ČR
Exekutorské úřady
Finanční arbitr
Finanční úřady – územní pracoviště
Finanční úřady
Fond dalšího vzdělávání
Generální finanční ředitelství
Generální ředitelství cel
Grantová agentura
Hasičský záchranný sbor ČR
Hlavní hygienik
Insolvenční správci
Inspektoráty práce
Institut pro veřejnou správu Praha
Investiční odbory městských úřadů
Justiční akademie
Kancelář Poslanecké sněmovny
Kancelář prezidenta republiky
Kancelář Senátu
Kancelář veřejného ochránce práv
Katastrální úřady – pracoviště
Katastrální úřady
Krajská státní zastupitelství
Krajská vojenská velitelství
Krajské hygienické stanice – územní pracoviště
Krajské hygienické stanice
Krajské pozemkové úřady – pobočky
Krajské pozemkové úřady
Krajské soudy
Krajské úřady
Krajské veterinární správy – oddělení veterinární hygieny
Krajské veterinární správy
Lesy ČR s.p.
Majetkoprávní odbory městských úřadů
Matriční úřady
Městské a obecní úřady
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany – Odbor sociálního zabezpečení
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra – Odbor archivní a spisové služby
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Muzea
Národní agentura pro zemědělský výzkum
Národní archiv
Národní bezpečnostní úřad
Národní informační středisko pro podporu jakosti
Národní institut pro další vzdělávání
Národní památkový ústav – územní odborná pracoviště
Národní památkový ústav
Národní technická knihovna
Národní ústav pro vzdělávání
Národní vzdělávací fond
Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Nejvyšší státní zastupitelství
Notáři
Notářská komora ČR
Notářské komory
Obecní živnostenské úřady městských úřadů
Obvodní báňské úřady
Odbory dopravně-správních agend městských úřadů
Odbory dopravy a silničního hospodářství krajských úřadů
Odbory krajský živnostenský úřad
Odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů
Odbory školství krajských úřadů
Odbory školství městských úřadů
Odbory územního plánování a stavební úřady krajských úřadů
Odbory životního prostředí městských úřadů
Odvolací finanční ředitelství
Okresní soudy
Okresní správy sociálního zabezpečení
Okresní státní zastupitelství
Ostatní odbory krajských úřadů
Ostatní odbory městských a obecních úřadů
Ostatní organizace
Pohraniční veterinární stanice
Policie České republiky, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování
Pracoviště AV ČR
Pracoviště ČSSZ
Privum
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Rejstřík trestů Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Specializovaný finanční úřad
Správa státních hmotných rezerv
Správa úložišť radioaktivních odpadů
Správa základních registrů
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební úřady městských úřadů
Státní energetická inspekce – Ústřední inspektorát
Státní energetická inspekce – územní inspektoráty
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond rozvoje bydlení
Státní fond životního prostředí ČR
Státní oblastní archivy
Státní okresní archivy
Státní plavební správa – pobočky
Státní plavební správa
Státní pozemkový úřad
Státní tiskárna cenin
Státní úřad inspekce práce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Státní ústav radiační ochrany
Státní veterinární ústavy
Státní zdravotní ústav
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – inspektoráty
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
SZIF – centrální pracoviště
SZIF – oddělení příjmu žádostí a LPIS
SZIF – regionální odbory
Technická inspekce – pobočky
Technická inspekce České republiky
Technologická agentura
Úřad práce – kontaktní pracoviště
Úřad práce – krajské pobočky
Úřad práce – státní sociální podpora
Úřad práce
Úřad pro civilní letectví ČR
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Úřad pro zahraniční styky a informace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště, odbory Odloučené pracoviště
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – územní pracoviště
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad vlády ČR
Ústav leteckého zdravotnictví
Ústav mezinárodních vztahů
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno
Ústav územního rozvoje
Ústav zdravotnických informací a statistiky – regionální pracoviště
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Ústavní soud
Ústředí České správy sociálního zabezpečení
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy
Vězeňská služba ČR
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vrchní soudy
Vrchní státní zastupitelství
Výzkumné a zkušební ústavy
Zdravotní ústavy – pracoviště
Zdravotní ústavy
Zeměměřické a katastrální inspektoráty
Zeměměřický úřad
Zvláštní matrika

Ústřední orgány státní správy:

Název ÚOSS:                Organizace:
Ministerstvo dopravy    Ministerstvo dopravy
Ministerstvo dopravy    České dráhy, a.s.
Ministerstvo dopravy    Státní fond dopravní infrastruktury
Ministerstvo dopravy    Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Ministerstvo dopravy    Správa Letiště Praha, s.p.
Ministerstvo dopravy    Řízení letového provozu, s.p.
Ministerstvo dopravy    Centrum pro informace a mechanické testování obalů, s.p.
Ministerstvo dopravy    Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ministerstvo dopravy    Centrum služeb pro silniční dopravu
Ministerstvo dopravy    Úřad pro civilní letectví
Ministerstvo dopravy    Státní plavební správa
Ministerstvo dopravy    Ředitelství vodních cest ČR
Ministerstvo dopravy    Drážní úřad
Ministerstvo dopravy    Drážní inspekce
Ministerstvo dopravy    Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Ministerstvo dopravy    Centrum dopravního výzkumu Brno, v.v.i.
Ministerstvo dopravy    Nadace BESIP

Ministerstvo financí     Ministerstvo financí
Ministerstvo financí     GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL
Ministerstvo financí     GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Ministerstvo financí     KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA

Ministerstvo obrany    Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany    Ústř.voj.nemocnice Praha
Ministerstvo obrany    Vojenská nemocnice Brno
Ministerstvo obrany    Vojenská nemocnice Olomouc
Ministerstvo obrany    ÚLZ Praha
Ministerstvo obrany    SVBF Praha
Ministerstvo obrany    VLRZ Praha
Ministerstvo obrany    Vojenský vlečkový úřad
Ministerstvo obrany    Handball club DUKLA Praha
Ministerstvo obrany    Volejbalový klub DUKLA Liberec
Ministerstvo obrany    Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu (CASRI)

Ministerstvo práce a soc. věcí     Ministerstvo práce a soc. věcí
Ministerstvo práce a soc. věcí     Česká správa sociálního zabezpečení
Ministerstvo práce a soc. věcí     Úřad práce České republiky
Ministerstvo práce a soc. věcí     Státní úřad inspekce práce
Ministerstvo práce a soc. věcí     Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Ministerstvo práce a soc. věcí     Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka
Ministerstvo práce a soc. věcí     Ústav sociální péče pro zrakově postižené
Ministerstvo práce a soc. věcí     Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež
Ministerstvo práce a soc. věcí     Diagnostický ústav sociální péče Tloskov
Ministerstvo práce a soc. věcí     Ústav sociální péče pro tělesně postižené
Ministerstvo práce a soc. věcí     Fond dalšího  vzdělávání
Ministerstvo práce a soc. věcí     Technická inspekce České republiky
Ministerstvo práce a soc. věcí     Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
Ministerstvo práce a soc. věcí     Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha, v.v.i

Ministerstvo průmyslu a obchodu    Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Puncovní úřad
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Správa úložišť radioaktivních odpadů
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Státní eneretická inspekce
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Česká obchodní inspekce
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Správa služeb
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Český metrologický institut
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Česká agentura na podporu obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Agentura pro podporu podnikání a investic
Ministerstvo průmyslu a obchodu    Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Ministerstvo spravedlnosti     Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti     Vězeňská služba ČR
Ministerstvo spravedlnosti     Zotavovna Přední Labská
Ministerstvo spravedlnosti     Zotavovna Pracov
Ministerstvo spravedlnosti     Zotavovna Praha
Ministerstvo spravedlnosti     Probační a mediační služba
Ministerstvo spravedlnosti     Rejstřík trestů
Ministerstvo spravedlnosti     Justiční akademie
Ministerstvo spravedlnosti     Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Ministerstvo spravedlnosti     Nejvyšší soud ČR
Ministerstvo spravedlnosti     Nejvyšší správní soud
Ministerstvo spravedlnosti     Vrchní soud v Praze
Ministerstvo spravedlnosti     Vrchní soud v Olomouci
Ministerstvo spravedlnosti     Městský soud v Praze
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 1
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 2
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 3
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 4
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 5
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 6
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 7
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 8
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 9
Ministerstvo spravedlnosti     Obvodní soud pro Prahu 10
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Praze
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Benešově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Berouně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Kladně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Kolíně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Kutné Hoře
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Mělníku
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Mladé Boleslavi
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Nymburku
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud  Praha – západ
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud Praha – východ
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Příbrami
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Rakovníku
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Českých Budějovicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Českých Budějovicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Českém Krumlově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Jindřichově Hradci
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Pelhřimově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Písku
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Prachaticích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Strakonicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Táboře
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Plzni
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Domažlicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Chebu
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Karlových Varech
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Klatovech
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud Plzeň – jih
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud Plzeň – město
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud Plzeň – sever
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Rokycanech
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Sokolově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Tachově
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Ústí nad Labem
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v České Lípě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Děčíně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Chomutově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Jablonci nad Nisou
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Liberci
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Litoměřicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Lounech
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Mostě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud Teplicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Ústí nad Labem
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Hradci Králové
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Havlíčově Brodě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Hradci Králové
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Chrudimi
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Jíčíně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Náchodě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Pardubicích
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Rychnově n. Kněžnou
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Semilech
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Svitavách
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Trutnově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Brně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Blansku
Ministerstvo spravedlnosti     Městský soud Brno-město
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud Brno – venkov
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Břeclavi
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Hodoníně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Jihlavě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Kroměříži
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Prostějově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Třebíči
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Uherském Hradišti
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Vyškově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Zlíně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Znojmě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Ministerstvo spravedlnosti     Krajský soud v Ostravě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Bruntále
Ministerstvo spravedlnosti     Městský soud ve Frýdku-Místku
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Jeseníku
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Karviné
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Novém Jičíně
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Olomouci
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Opavě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Ostravě
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Přerově
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud v Šumperku
Ministerstvo spravedlnosti     Okresní soud ve Vsetíně
Ministerstvo spravedlnosti     Nejvyšší státní zastupitelství
Ministerstvo spravedlnosti     Vrchní státní zastupitelství v Praze
Ministerstvo spravedlnosti     Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
Ministerstvo spravedlnosti     Městské státní zastupitelství v Praze
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Praze
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Č. Budějovicích
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Plzni
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Brně
Ministerstvo spravedlnosti     Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Ministerstvo kultury     Ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury     Národní památkový ústav
Ministerstvo kultury     Národní muzeum
Ministerstvo kultury     Národní technické muzeum
Ministerstvo kultury     Památník národního písemnictví
Ministerstvo kultury     Moravské zemské muzeum
Ministerstvo kultury     Muzeum umění Olomouc
Ministerstvo kultury     Uměleckoprůmyslové museum Praha
Ministerstvo kultury     Technické muzeum Brno
Ministerstvo kultury     Slezské zemské muzeum
Ministerstvo kultury     Husitské muzeum Tábor
Ministerstvo kultury     Muzeum romské kultury Brno
Ministerstvo kultury     Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
Ministerstvo kultury     Muzeum J.A.Komenského Uherský Brod
Ministerstvo kultury     Muzeum skla a bižuterie Jablonec
Ministerstvo kultury     Muzeum loutkářských kultur Chrudim
Ministerstvo kultury     Památník Lidice
Ministerstvo kultury     Památník Terezín
Ministerstvo kultury     Národní galerie Praha
Ministerstvo kultury     Moravská galerie Brno
Ministerstvo kultury     Národní knihovna ČR
Ministerstvo kultury     Moravská zemská knihovna Brno
Ministerstvo kultury     Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana
Ministerstvo kultury     Národní divadlo
Ministerstvo kultury     Státní opera Praha
Ministerstvo kultury     Institut umění-Divadelní ústav
Ministerstvo kultury     Česká filharmonie
Ministerstvo kultury     Pražský filharmonický sbor
Ministerstvo kultury     Národní filmový archiv
Ministerstvo kultury     Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Ministerstvo kultury     Národní ústav lidové kultury
Ministerstvo kultury     Státní fond kultury ČR
Ministerstvo kultury     Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Diagnostický ústav pro mládež
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Diagnostický ústav, dětský domov se školou, dětský domov, středisko výchovné péče,  základní škola a školní jídelna, Dobřichovice“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Býchory
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, Kutná Hora
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Sedlec-Prčice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče,  základní škola a školní jídelna, Homole“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Jindřichův Hradec
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Plzeň“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Terešov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav a školní jídelna, Nová Role
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav,  střední škola a školní jídelna, Buškovice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    “ Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav a školní jídelna, Pšov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    “ Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna, Liberec“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Hamr na Jezeře
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Chrastava“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec Nad Orlicí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Vrchlabí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna, Dvůr Králové nad Labem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Chrudim“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Králíky“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jihlava
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Počátky“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, základní a střední škola, Velké Meziříčí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou,střední škola,základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna Olešnice na Moravě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Višňové
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc – Svatý Kopeček“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola, Dřevohostice“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola a střední škola, Šumperk“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný ústav, střední škola, základní škola a školní jídelna, Vidnava, Klášterní“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín – Šunychl 463
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice, Jeseninova 4
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16″
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Výchovný  ústav, střední škola a školní jídelna,
Nový Jičín, Divadelní 12″
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Těrlicko, Sportovní 561
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava-Hrabůvka, Slezská 23
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem“
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Chvalčov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní a střední škola, Střílky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Škola Jaroslava Ježka, Mateřská škola, základní škola a praktická škola pro zrakově postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Konzervatoř J.Deyla a Střední kola pro zrakově postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Základní škola a mateřská škola logopedická
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Základní škola a střední škola Březejc
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Základní škola pro tělesně postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a  zařízení pro další  vzdělávání pedagogických pracovníků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    „Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Pedagogické centrum pro polské národnostní školství (Český Těšín)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Česká školní inspekce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Dům zahraničních služeb
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Národní institut dětí a mládeže
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Antidopingový výbor ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Národní technická knihovna
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy    Fulbrightova komise v ČR

Ministerstvo vnitra     Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra     Policejní akademie České republiky v Praze
Ministerstvo vnitra     Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Ministerstvo vnitra     Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Brně
Ministerstvo vnitra     Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě
Ministerstvo vnitra     Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích
Ministerstvo vnitra     Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
Ministerstvo vnitra     Školské účelové zařízení Ministerstva vnitra v Praze – Ruzyni
Ministerstvo vnitra     Muzeum Policie České republiky
Ministerstvo vnitra     Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra     Centrum sportu Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra     Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Ministerstvo vnitra     Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Ministerstvo vnitra     Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Ministerstvo vnitra     Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR
Ministerstvo vnitra     Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku
Ministerstvo vnitra     Národní archiv
Ministerstvo vnitra     Státní oblastní archiv v Praze
Ministerstvo vnitra     Státní oblastní archiv v Třeboni
Ministerstvo vnitra     Státní oblastní archiv v Plzni
Ministerstvo vnitra     Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Ministerstvo vnitra     Státní oblastní archiv v Zámrsku
Ministerstvo vnitra     Moravský zemský archiv v Brně
Ministerstvo vnitra     Zemský archiv v Opavě
Ministerstvo vnitra     Správa základních registrů
Ministerstvo vnitra     Institut pro veřejnou správu Praha
Ministerstvo vnitra     Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.
Ministerstvo vnitra     Tiskárna Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra     Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra     Česká pošta, s. p.

Ministerstvo zahraničních věcí    Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí    Česká centra
Ministerstvo zahraničních věcí    Zámek Štiřín
Ministerstvo zahraničních věcí    Diplomatický servis
Ministerstvo zahraničních věcí    Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO
Ministerstvo zahraničních věcí    Ústav mezinárodních vztahů
Ministerstvo zahraničních věcí    Česká rozvojová agentura

Ministerstvo zdravotnictví    Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Brno
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Olomouc
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Ostrava
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice v Motole
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Na Bulovce
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Ministerstvo zdravotnictví    Fakultní nemocnice Plzeň
Ministerstvo zdravotnictví    Nemocnice Na Homolce
Ministerstvo zdravotnictví    Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Ministerstvo zdravotnictví    Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart
Ministerstvo zdravotnictví    Dětská psychiatrická léčebna Opařany
Ministerstvo zdravotnictví    Dětská psychiatrická léčebna se sídlem ve Velké Bíteši
Ministerstvo zdravotnictví    Dětská psychiatrická léčebna v Lounech
Ministerstvo zdravotnictví    Endokrinologický ústav
Ministerstvo zdravotnictví    Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Ministerstvo zdravotnictví    Institut klinické a experimentální medicíny
Ministerstvo zdravotnictví    Institut postgraduálního vzdělávání  ve zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví    Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Ministerstvo zdravotnictví    Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
Ministerstvo zdravotnictví    Koordinační středisko transplantací
Ministerstvo zdravotnictví    Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
Ministerstvo zdravotnictví    Masarykův onkologický ústav
Ministerstvo zdravotnictví    Národní lékařská knihovna
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Brno – Černovice
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Bohnice
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Jihlava
Ministerstvo zdravotnictví    Psycghiatrická léčebna Kosmonosy
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna Šternberk
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna v Dobřanech
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna v Kroměříži
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrická léčebna v Opavě
Ministerstvo zdravotnictví    Psychiatrické centrum Praha
Ministerstvo zdravotnictví    Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů
Ministerstvo zdravotnictví    Rehabilitační ústav Hrabyně
Ministerstvo zdravotnictví    Rehabilitační ústav Kladruby
Ministerstvo zdravotnictví    Státní ústav pro kontrolu léčiv
Ministerstvo zdravotnictví    Ústav hematologie a krevní transfuze
Ministerstvo zdravotnictví    Ústav pro péči o matku a dítě
Ministerstvo zdravotnictví    Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Ministerstvo zdravotnictví    Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotnické zabezpečení krizových stavů
Ministerstvo zdravotnictví    BALMED Praha, s.p.
Ministerstvo zdravotnictví    Státní léčebné lázně Karlova Studánka, s.p.
Ministerstvo zdravotnictví    Státní léčebné lázně Bludov, s.p.
Ministerstvo zdravotnictví    Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Ministerstvo zdravotnictví    Revmatologický ústav
Ministerstvo zdravotnictví    Hygienická stanice hlavního města Prahy
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická tanice Karlovarského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajsjká hygienická stanice kraje Vysočina
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Praze
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Liberci
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Brně
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně
Ministerstvo zdravotnictví    Státní zdravotní ústav
Ministerstvo zdravotnictví    Zdravotnické zásobování – v likvidaci, v konkurzu

Ministerstvo zemědělství    Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství    Česká plemenářská inspekce
Ministerstvo zemědělství    Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ministerstvo zemědělství    Státní veterinární správa ČR
Ministerstvo zemědělství    Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Ministerstvo zemědělství    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ministerstvo zemědělství    Státní rostlinolékařská správa
Ministerstvo zemědělství    Zemědělská vodohospodářská správa
Ministerstvo zemědělství    Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Ministerstvo zemědělství    Národní zemědělské Muzeum Praha
Ministerstvo zemědělství    Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Ministerstvo zemědělství    Česká akademie zemědělských věd
Ministerstvo zemědělství    Státní veterinární ústav České Budějovice
Ministerstvo zemědělství    Státní veterinární ústav Hradec Králové
Ministerstvo zemědělství    Státní veterinární ústav Jihlava
Ministerstvo zemědělství    Státní veterinární ústav Olomouc
Ministerstvo zemědělství    Státní veterinární ústav Praha – Lysolaje
Ministerstvo zemědělství    Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ministerstvo zemědělství    Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Lesy České republiky, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Povodí Vltavy, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Povodí Labe, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Povodí Ohře, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Povodí Moravy, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Povodí Odry, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Zemský hřebčinec Písek, s.p.
Ministerstvo zemědělství    Zemský hřebčinec Tlumačov,  s.p.
Ministerstvo zemědělství    Budějovický Budvar, n.p.
Ministerstvo zemědělství    Jihomoravské pivovary, a.s.
Ministerstvo zemědělství    Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Ministerstvo zemědělství    Státní zkušebna zemědělských, lesnických a potravinářských strojů, a.s.
Ministerstvo zemědělství    Státní zemědělský intervenční fond
Ministerstvo zemědělství    Pozemkový fond České republiky
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Ministerstvo zemědělství    Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Ministerstvo zemědělství    Střední odborné učiliště včelařské

Ministerstvo životního prostředí    Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí    Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ministerstvo životního prostředí    Česká republika – Česká geologická služba – Geofond
Ministerstvo životního prostředí    Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí    Česká republika – Správa Národního parku České Švýcarsko
Ministerstvo životního prostředí    CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí    Česká geologická služba
Ministerstvo životního prostředí    Český hydrometeorologický ústav
Ministerstvo životního prostředí    Správa jeskyní České republiky
Ministerstvo životního prostředí    Správa Krkonošského národního parku
Ministerstvo životního prostředí    Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
Ministerstvo životního prostředí    Správa Národního parku Podyjí
Ministerstvo životního prostředí    Státní fond životního prostředí České republiky
Ministerstvo životního prostředí    Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
Ministerstvo životního prostředí    Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Český báňský úřad    Český báňský úřad
Český statistický úřad    Český statistický úřad
Český telekomunikační úřad    Český telekomunikační úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální    Český úřad zeměměřický a katastrální
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro hl.m.Prahu
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Jihočeský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Jihomoravský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Karlovarský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Královéhradecký kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Liberecký kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Moravskoslezský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Olomoucký kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Pardubický kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Plzeňský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Středočeský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Ústecký kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Vysočinu
Český úřad zeměměřický a katastrální    KÚ pro Zlínský kraj
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Praze
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Českých Budějovicích
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Plzni
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Liberci
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Pardubicích
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Brně
Český úřad zeměměřický a katastrální    ZKI v Opavě
Český úřad zeměměřický a katastrální    Zeměměřický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální    VÚGTK, v.v.i.
Energetický regulační úřad    Energetický regulační úřad
Národní bezpečnostní úřad    Národní bezpečnostní úřad
Správa státních hmotných rezerv    Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost    Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Státní úřad pro jadernou bezpečnost    Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost    Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad průmyslového vlastnictví    Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad vlády České republiky    Úřad vlády České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj     Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj     Centrum pro regionální rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj     Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism
Ministerstvo pro místní rozvoj     Státní fond rozvoje bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj     Ústav územního rozvoje
Ministerstvo pro místní rozvoj     Privum

ZDROJ: marps.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc říjen 2019: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Eva Myslivečková 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Marie Fulková 100,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Petr Pisan 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ludmila Karská 300,- Kč, Petra Rohlíčková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Jana Hašlarová 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloš Kraus 300,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Jan Šmrha 100,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Soňa Holcová 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 12 447,00 Kč
Vybráno 35.56%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 33 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
8 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.