ct-onctscreen01televize
20.10.2019
Kategorie: Ekonomika

Česká televize má stejně vyrovnaný rozpočet, jako je nezaujatě vyvážené její zpravodajství

Sdílejte článek:

REFORMY.CZ

V posledních dnech probíhá mohutná parlamentní debata o výročních zprávách České televize, která nabyla formy boje s politicko-ideologickým charakterem totální války, kdy „Kdo není s námi, je proti nám!“ a kdo útočí na výroční zprávy ČT, vlastně útočí na základní pilíř demokracie, svobody slova, myšlení, svědomí a všechny evropské, demokratické a humanitární hodnoty. Pochybovat např. o tom, že ekonomická interpretace účetních výkazů podávaná výroční zprávou je stejná svatá pravda pravdoucí, jako je objektivní a vyvážené televizní zpravodajství a jako je ničím nezpochybnitelná věda o globálním oteplování, je úplně stejný útok na svobodu, demokracii, lidská práva a skvělou budoucnost v Evropské unii, jako rouhat se nějakými fake news a konspiračními teoriemi proti svatým pravdám z kázání na veřejnoprávních obrazovkách.

Kdo si např. myslí, že hospodaření České televize je deficitní a ne stejně vyrovnané jako je vyvážené a objektivní zpravodajství tohoto pilíře Orwellova Ministerstva pravdy, je fašista útočící na demokracii a svobodu slova.

Jenže bohužel zase je nepopiratelným konspiračním faktem, že hospodaření České televize je hrubě deficitní, a poslancům a veřejnosti podsouvané tvrzení o vyrovnanosti hospodaření této výpalné z televizních aparátů vydírající instituce je úplně stejně nestoudná a pro jakékoliv trochu objektivní zkoumání průhledná propaganda jako jejich mediální počínání.

A tuto propagandu, která by správně neměla mít účinek ani na absolventa kurzu finanční gramotnosti ze sociálně vyloučené oblasti, směřují těm, jejichž povinností je přistupovat k hospodaření České televize s náležitou péčí řádného hospodáře, jako je Televizní rada a Poslanecká sněmovna, kde je ekonomická negramotnost neomluvitelná, aby vůdčí politici vykřikovali, že kdo není ekonomický negramot, je fašista útočící na demokracii. Přitom samozřejmě pro politiky, když se nebudou chtít pachtit zkoumáním výročních práv, jsou k dispozici jejich analýzy od zasvěcených osob podané na stříbrném podnose ke snadnému chápání.

Výtah z jedné takové analýzy, jaké mají poslanci po ruce, ze zasvěcených zdrojů sněmovních kuloárů je tedy zde:

KRITICKÉ PŘIPOMÍNKY K VÝROČNÍM ZPRÁVÁM O HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE

Rada České televize každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, dvě výroční zprávy – (i) o činnosti a (ii) o hospodaření, za účelem jejich schválení Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR.

Problémem výročních zpráv o hospodaření ČT od roku 2012, který se všemi těmito zprávami prolíná, je fakt, že generální ředitel a Rada České televize záměrně zakrývají dlouhodobě deficitní hospodaření a vydávají jej za hospodaření vyrovnané.

citace z Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2018 – str. 11

ČT od roku 2012 každým rokem spotřebovává rezervy z let 2007-2011, aby z nich (z tzv. fondu televizních poplatků) uhradila ztráty svého běžného hospodaření.

Za 7 let „vyrovnaného“ hospodaření zmizelo z účtů ČT 1,9 mld. Kč!!!

Generální ředitel Petr Dvořák nastoupil do funkce v říjnu roku 2011.

Důsledky každoročního deficitního hospodaření se negativně projevují na stavu peněžních prostředků ČT.

Ke konci roku 2018 musela ČT téměř zcela rozpustit volné finanční prostředky uložené ve státních dluhopisech, ve kterých ještě v roce 2014 držela z důvodu lepšího úročení 1,4 mld. Kč!

Tabulka z Výroční zprávy o hospodaření ČT za rok 2018 – str. 38

K zamlžení deficitního hospodaření používá ČT často argumentace, že úbytek finančních prostředků je způsoben vysokými investicemi do techniky a objektů v majetku ČT.

Např. radní Beniak na semináři Hospodaření a činnost ČT pro poslance PS PČR 8.10.2019

Opak je však pravdou. V letech 2012-2018 činí kumulovaná hodnota odpisů dlouhodobého majetku ČT 3,4 mld. Kč, přičemž kumulovaná hodnota investic ve stejném období činí pouze 3,0 mld. Kč (rozdíl 400 mil. Kč v neprospěch investic).

V deníku Blesk v článku „Šéf ČT odmítá drsnou kritiku: „Chtějí nás zastrašit“ je uveden odkaz na twitter ČT, kde se uvádí: „Majetek ČT se nesnižuje…“ Skutečnost však vypadá jinak. Údaje z výročních zpráv o hospodaření ČT hovoří o pravém opaku, než uvádí ČT na svém twitteru. V níže uvedené tabulce jsou hodnoty majetku i s odkazem na příslušnou stranu v příslušné výroční zprávě. Posuďte sami….

Jedná se o další úmyslnou mystifikaci, která má za cíl zakrýt skutečnou pravdu o„vyrovnaném“ hospodaření ČT !!!

Hodnota dlouhodobého i krátkodobého majetku ČT na konci roku 2018 poklesla oproti roku 2011 (od nástupu P. Dvořáka do funkce) celkem o 1,8 mld. Kč!!!

Dalším nepravdivým argumentem, který použila ČT k obhajování své špatné ekonomické situace (na již zmíněném poslaneckém semináři o hospodaření a činnosti ČT) je tvrzení, že ztrátou reklamy na ČT1 na základě novely zákona v roce 2011, přišla o významný objem svých výnosů, které nyní chybějí.

Ve skutečnosti tomu bylo takto: Do roku 2011 mohla ČT využít příjmů z reklamy výhradně na (i) financování digitalizace, (ii) podporu kinematografie prostřednictvím přídělů Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a

(iii) částku 15 mil. Kč ročně převáděla ve prospěch Českého telekomunikačního úřadu.

Po novele zákona o ČT v roce 2011 může ČT výnosy z reklam vysílaných na programu ČT sport použít Česká televize na výrobu a vysílání pořadů se sportovní tematikou, což do roku 2011 nebylo možné.

Změna zákona o ČT týkající se výnosů z reklamy na ČT se nemohla negativní promítnout do hospodaření ČT, naopak hospodaření ČT od roku 2011 ovlivnila pozitivně

Rada ČT, která má ze zákona jako jeden z hlavních úkolů kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize, naprosto selhala ve své kontrolní činnosti. Na každoročně deficitní hospodaření ČT ve výročních zprávách nikdy neupozornila, naopak Rada ČT každoročně schvaluje generálnímu řediteli roční bonus ve výši převyšující 2 mil. Kč, přičemž na prvním místě mezi důvody přiznání bonusu uvádí „vyrovnané“ hospodaření.

Výňatek z usnesení Rady ČT ze dne 26.6.2019, kterým Rada ČT schválila roční bonus generálnímu řediteli.

Závěr:

1) Česká televize se snaží ve výročních zprávách vytvořit dojem, že její hospodaření je zdravé, fungující a vyrovnané, což není pravda.

2) Česká televize od roku 2012 „projídá“ do té doby vytvořené volné zdroje (rezervy) na pokrytí každoročního hlubokého deficitu svého hospodaření.

3) Od nástupu Petra Dvořáka se pravidelné deficitní hospodaření projevilo tak, že k 31.12.2018 na účtech ČT chybí 1,9 mld. Kč (oproti září 2011, kdy odcházel jeho předchůdce Jiří Janeček).

  • Objem investic v letech 2012-2018 kumulativně nedosahuje ani kumulativního objemu odpisů za stejné období. Dramatický úbytek finančních prostředků na účtech ČT tedy nelze zdůvodnit vysokými investicemi „do budoucnosti ČT“.
  • Hodnota dlouhodobého majetku k ultimu roku 2018 oproti roku 2011 nevzrostla, jak tvrdí ČT, nýbrž klesla. Poklesla rovněž hodnota krátkodobého majetku. Po sedmi letech „vyrovnaného“ hospodaření Petra Dvořáka (2012-2018) poklesla hodnota krátkodobého a dlouhodobého majetku ČT dohromady o 1,8 mld. Kč!!!
  • Rada ČT každoročně schvaluje roční bonus generálnímu řediteli (přes 2 mil. Kč). Na prvním místě ve zdůvodnění uvádí „vyrovnané hospodaření ČT“.
  • Každoroční deficitní hospodaření ČT pod vedením Petra Dvořáka významně narušuje budoucí ekonomickou stabilitu ČT. Tento způsob hospodaření je dlouhodobě neudržitelný, a pokud ČT nepřijme adekvátní manažerská opatření, dostane se v nejbližších dvou letech na pokraj ekonomického kolapsu. To povede k tlaku na navýšení televizních poplatků nebo na jinou formu podpory od státu.
  • Výroční zprávy podávají čtenáři zkreslený a zavádějící obraz o hospodaření ČT. Zcela zásadní údaj o tom, kolik z rezerv (= z fondu televizních poplatků) vytvořených v minulých letech muselo být vyčerpáno na úhradu deficitu, chcete-li ztráty běžného roku, přímo ve výroční zprávě ČT nikde neuvádí! Tuto si musí čtenář dopočítat sám (údaj za rok 2018 z tabulky na str. 76 výroční zprávy o hospodaření za rok 2018, analogicky v předchozích výročních zprávách).

HOSPODAŘENÍ ČT V LETECH 2012-2018 JE KAŽDOROČNĚ I VE SVÉM ÚHRNU HLUBOCE DEFICITNÍ A KDO TVRDÍ NĚCO JINÉHO, KLAME.

***

Co k tomu říci na závěr?

Jsou snad poslanci, kteří se mají s péčí řádného hospodáře starat o bohatství a prosperitu celého národa, ekonomicky negramotní ňoumové, kteří naletí na propagandu ve výročních zprávách stejně průhledně hloupou jako je v televizním zpravodajství, jakou by normálně prokoukla každá šestnáctiletá školačka navštěvující obchodní akademii. Nebo je v jejich přezírání nestoudných lží ve výročních zprávách nějaký zlý konspirační úmysl?

Jaká je ta demokracie a svoboda projevu, kterou tak vehementně v parlamentu prosazují ti, co se samozvaně prohlašují za ty správné demokraty na rozdíl od ostatních, když má spočívat na otevřeně vylhané dezinterpretaci účetnictví? Jakou důvěru si zaslouží politická tělesa hrající si na ty jedině správné představitele demokratického řádu, když otevřeně zakrývají průhledný ekonomický podfuk?

Samozřejmě, že toho je management ČT daleko více, na čem se dá dokládat jejich manažerské selhání, ale tento vyložený a průhledný podfuk, který sice bije do očí, ale poslanci zaslepení jakýmisi demokratickými a liberálními hodnotami ho svýma očima odmítají vidět, je snad dost ilustrující.

Zdroj: Redakce za využití jedná z kuloárních analýz od zdroje, který nechce být jmenován

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2020: *****

ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč

Celkem za měsíc: 900,00 Kč
Vybráno 2.57%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 219 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
51 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.