24.11.2015
Kategorie: Humor, Společnost

Argumentační manuál pro jednání s islamofobními nácky

Sdílejte článek:

JEZEVEC MRZOUT 24|11|2015

Upravené a rozšířené vydání

Lektoři: Mohamed El Mish, Lenka Martínková, Mgr. Jiří Vlček

Odborný poradce: Karel Goldmann

Doslov: Mgr. Petr Bittner

„Navrhovanou příručku pokládám za skutečně zdařilý, jakkoli stručný hlas pronesený v potřebné době k potřebnému tématu. Sám na tématu posilování kritického, rozlišujícího myšlení ve vztahu k ideovému zázemí půldruha miliardy našich současníků již léta pracuji. Iniciativu našich apologetů islámu vítám a doporučuji vyjít vstříc jejich dobré, hodnotné a velmi užitečné snaze.“ – Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

„Projekt Argumentační manuál pro jednání s islamofobními nácky považuji za promyšlený, kvalitní a přínosný. V projektu jde zejména o to, jak vést žáky ke kritickému přístupu vůči mediálním výstupům iniciativy Islám v České republice nechceme.“ – PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D.

Při jakýchkoliv diskusích týkajících se islámu s nácky se můžeme setkat se stereotypními a donekonečna se opakujícími argumenty na obranu islamofobie u jejich strany. Je dobré, abychom měli na tyto argumenty připravenou odpověď, kterou uplatníme zcela automaticky, aniž by nás jejich argumentace znejistila, vyvedla z rovnováhy a donutila nás tuto odpověď pracně hledat. Připravili jsme tento manuál, kde uvádíme nejčastější argumenty nácků a odpověď, která se, alespoň v našem případě, za léta diskusí a hádek zcela zautomatizovala. Velmi uvítáme, pokud budete mít další návrhy odpovědí na uvedené argumenty a námitky, případně uvedete-li další náckovské argumenty a vaše návrhy odpovědí.

Argument nácka č. 1: Každé náboženství je občas zneužíváno fanatiky či politiky. Ale islám není jen náboženství, ale i politický systém, a to hlavně díky právu šaría. Jeho zavedení je cílem a ideálem islámského státu. Hlavní náplní islámu není osobní růst ani duchovní spojení s bohem – 64 % Koránu se věnuje tomu, jak nakládat s nevěřícími. Islám prostřednictvím šaríe hlásá a uvádí do běžného života věci neslučitelné s Listinou základních lidských práv a svobod: násilí, diskriminaci žen, diskriminaci a nenávist ke skupině obyvatel – podřadné postavení křesťanů a židů, bezprávné postavení všech ostatních nemuslimů, legalizuje pedofilii. Základem našeho přístupu k druhým je takzvané zlaté pravidlo – „chovej se tak, jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě“ – které uznává křesťanství, buddhismus, hinduismus, ale ne islám. Neexistuje rovnost mezi nevěřícím a muslimem, nejen teologicky, ale díky právu šaría také v každodenní praxi…

Odpověď: Chcípni, nácku.

12239630_1092051270813298_6404829072287312583_n

Argument nácka č. 2: Muslimové věří, že Korán byl dán muslimům jako dokonalý a navždy neměnný text, který musí být interpretován doslovně. V Bibli má podobnou váhu pouze Desatero. Tato autoritativnost se vylučuje s evropskou tradicí humanismu a kritického myšlení, na které je založena celá naše věda, kultura i společnost. My můžeme ve vědeckém slova smyslu debatovat o čemkoliv, ale islám říká: žádná debata není možná. Za neměnné a navždy pravdivé jsou tak brány i násilné pasáže Koránu. Výzvy k boji proti nevěřícím vycházejí přímo ze základních islámských textů, z koránu, síry a hadísů. Nenávist k Židům a ke kafirům – „těm, již nepřiznávají jim známou pravdu“ – je integrální součástí Koránu a Síry. Dokonce i to, co my nazýváme terorismem, má oporu v islámu. Toho se bohužel drží i ideologové Islámského státu. Mohamedovy atentáty, vraždy, znásilňování a dokonce genocida ve jménu Alláha jsou posuzované jako zbožné činy.

Odpověď: Chcípni, náckovská špíno.

Argument nácka č. 3: To že je někdo v menšině, neznamená automaticky, že chce správnou věc. Pokud uznáváme, že lidé jsou si rovni, nemůžeme hájit ideologii, která hlásá diskriminaci, nerovnost a útlak. K toleranci jsou potřeba dvě strany, které uznávají stejná pravidla a mají zájem na tom je udržovat. Jestliže toto soužití selhalo v celé západní Evropě, není jediný logický důvod se domnívat, že u nás tomu bude jinak.

Integrační projekty běží v Evropě již desítky let, zatímco přibývají ghetta, buduje se paralelní společnost s vlastními šariátskými zákony, vznikají sharia-zóny kam není radno bezvěrcům vstupovat, kritici islámu a muslimové, kteří chtějí změnit svůj život, jsou zastrašováni a zabíjeni a státní aparát jen bezmocně přihlíží.

V Evropě se šíří fundamentalistický směr zvaný wahábismus neboli salafíja. Tento směr je státní ideologií Saúdské Arábie, která také štědře podporuje budování mešit a misijní činnost. Salafisté věří v nutnost nahrazení světských režimů islámskými státy založenými na šariátském právu. O tomtéž pojednávala i kniha Bilála Philipse, která byla důvodem pro policejní zásah v pražské modlitebně na jaře roku 2014.

Radikalizují se především druhé a třetí generace “integrovaných” muslimů, kteří prošli evropským vzdělávacím systémem. Nehraje zde vliv tolik omílané sociální vyloučení – tito radikálové mají běžné západoevropské vzdělání, často i z prestižních škol. Existuje mnoho důkazů o teroristech, kteří byli zradikalizováni na britských univerzitách. Z výzkumu think-tank Centre for Social Cohesion mezi britskými muslimskými studenty vyplývá, že až třetina jich souhlasí s tezí, že vražda spáchaná ve jménu náboženství je ospravedlnitelná. Až 33 % muslimských studentů podporuje myšlenku na založení celosvětového chalífátu.

Odpověď: Chcípni, nácku.

Argument nácka č. 4: Problém není v lidech, problém je v ideologii, která má už ve svém základu neměnnost, zákaz jiných výkladů a agresi vůči lidem kteří tuto ideologii nevyznávají. Pokud je někdo ochoten praktikovat v Evropě právo šaria, znamená to provádět věci, které jsou naprosto v rozporu s evropskými zákony i základními lidskými právy (což potvrdil i Evropský soud pro lidská práva v roce 2003).

Množství evropských muslimů, kteří považují náboženská pravidla za závaznější než právo a zákony státu ve kterém žijí, se pohybuje podle rozsáhlého sociologického průzkumu od 45% v Německu po 74% ve Francii a Rakousku. (Fundamentalismand out-group hostility. Muslim immigrants and Christian natives in WesternEurope. Ruud Koopmans, published in: WZB Mitteilungen, December 2013.)  Muslimové proti radikálním salafistům většinou nevystupují, už proto že vlády nedokážou účinně zajistit jejich bezpečnost. Ústupky vůči radikálním požadavkům se tak politici připravují o příznivce demokracie mezi muslimy.

Umírněný muslim by měl respektovat, že Korán neposkytuje všeobecně přijatelná východiska pro správu společnosti a mezilidských vztahů a že opakování některých Mohamedových činů je v dnešní době morálně nepřípustné. Souhlasí s Listinou lidských práv a zvlášť s pravidlem že lidé jsou si rovni. Je si vědom, že šaríja je nepřípustným popřením principů evropské sekularity a demokracie. Uznává, že víra je soukromou věcí, nikoli záležitostí veřejné správy a politickým manifestem. Pokud takový muslim existuje, jistě mu adjektivum „umírněný“ přináleží.

Odpověď: Jsi náckovská špína, chcípni.

Argument nácka č. 5: Od roku 2002 se migrace do EU ztrojnásobila na současných jeden a půl až dva miliony příchozích imigrantů ročně. Země jižní Evropy přestávají nápor stovek mužů připlouvajících za lepším živobytím zvládat a EU volá po solidárním přerozdělování a kvótách na příjem uprchlíků. Demografický vývoj sám tak buď dříve anebo později donutí politiky ke konfrontaci s problémy s ním souvisejícími.

Současné vedení českého Ústředí muslimských obcí bohužel netají své sympatie k salafistickému islámu. Po odejití umírněného pražského imáma Emira Omiče v r. 2011, vedení ÚMO prosadilo imámem Samera Shehadeha, který otevřené propaguje fundamentalistické postoje. Vyšetřováním PČR v Brně bylo prokázáno, že v letech 2008-2009 došlo v brněnské mešitě ke spáchání trestných činů hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení a podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Vzhledem ke skutečnosti, že došetření bylo ukončeno až po promlčecí lhůtě, byla tato věc odložena.

Odpověď: Jdeš s náckama, jseš nácek. 

Argument nácka č. 6: V České Republice narůstá počet konvertitů a konvertitek k islámu. Jsou mezi námi také lidé, kterým se přes všechny obtíže podařilo od islámu odejít. Většina exmuslimů se už ke své islámské minulosti nechce příliš vracet – je to pro ně uzavřená kapitola spojená často s bolestnými vzpomínkami. Někteří z nich jsou i přes nebezpečí, které aktivní vystupování a kritika islámu přináší, ochotni se podělit o své zkušenosti se životem muslimského věřícího i s důvody, které je přiměly k tomu od islámu odejít.

Odpověď: Jak ti dneska šlo hajlování, nácku?

DOSLOV

Zakonzervovaný charakter veřejné diskuse a neslábnoucí (ne-li sílící) pozice islamofobní rétoriky vzbuzují potřebu ještě více posunout demokratickou argumentaci od tolerantních liberálních pozic směrem k takovým pozicím, jež budou schopny tnout hlouběji do samotného srdce islamofobie.

Všechny cesty liberální oponentury islamofobii ve svém základu uznávají jádro islamofobního postoje a snaží se z něho učinit rovnocenného partnera v diskusi. Takového partnera se pak chystají prostě jenom porazit ve svojí královské disciplíně, jakou je argumentační a názorový spor. Jsou si dobře vědomi toho, že na této úrovni islamofoba zpravidla vždy porazí, protože disponují pro tuto disciplínu nezbytnými předpoklady: vyšším vzděláním a kulturním kapitálem.

Podle diskusního fetišismu liberálů jsme morálnější společností, když o věcech diskutujeme. Ve skutečnosti je však vždy morálnější ta společnost, ve které není o některých věcech diskutovat vůbec zapotřebí. Islamofobie je vykořeněna až zde, za hranicí liberálního formalismu: islamofobie není legitimní stanovisko, s islamofobem se nediskutuje.

ZDROJ: Jezevec Mrzout

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 15 115,- Kč
Vybráno 43.18%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 620 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...