23.10.2015
Kategorie: Multikulturní soužití

Imigrační krize: 3 x 3 opatření, která by ještě mohla zvrátit katastrofický vývoj

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 3,53 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

INSTITUT 2080 23|10|2015

EU momentálně nedokáže zajistit své vlastní vnější hranice a státy, které svou nerozumnou sociální politikou migrační vlnu umocnily, nejsou schopné tuto politiku přehodnotit. Evropská komise navíc od členských zemí žádá, aby zavedly trvalé kvóty k přijímání migrantů. Nepodaří-li se tento vývoj zvrátit, je jisté, že bude počet migrantů i u nás rychle a trvale růst.

Jelikož se nedaří prosadit rychlá a účinná opatření na evropské úrovni, musíme na migrační vlnu reagovat sami a učinit takové kroky, které jsou v zájmu občanů České republiky. Naše doporučení proto směřují zejména k českým politikům a mají povahu takových opatření, která jsou realizovatelná a dosažitelná především na národní úrovni.

Naši experti analyzovali rozsáhlou škálu představitelných opatření, aby nakonec vybrali a popsali 20 % nejvlivnějších proměnných. Aplikací těchto doporučení by se nejen snížila rizika spojená s migrační vlnou, ale současně by došlo ke zkvalitnění české imigrační a integrační politiky. Migrace by přestala být společenskou hrozbou a proměnila by se v příležitost.

Na tvorbě opatření se společně podílely dvě expertní skupiny – odborná skupina „Zahraniční a bezpečnostní politika“ a odborná skupina „Rodina, demografie a migrace“. Výsledkem jejich spolupráce je soubor devíti doporučení, která dnes zveřejňujeme. Opatření jsou rozdělena do tří tematických skupin:

  • 3 opatření v oblasti ochrany
  • 3 opatření v oblasti výběru
  • 3 opatření v oblasti integrace

Některá opatření mohou být realizována pouhou změnou vládní politiky, některá vyžadují hlubší legislativní změny. Všechna jsou ale realistická a dosažitelná. Institut 2080 bude v dalších týdnech publikovat podrobnější návrhy, podle nichž by šlo jednotlivá opatření realizovat v praxi.

imigcirs

I. OCHRANA

1. BOJ S PAŠERÁKY

Je absolutně nezbytné zastavit migrační vlnu již na vnější schengenské hranici. Česká republika se musí na této ostraze podílet buď aktivní účastí vlastních ozbrojených složek, nebo výraznou finanční podporou. V takovém případě musí být zajištěno efektivní a hospodárné využití těchto prostředků. V Evropě musí platit princip nulové tolerance vůči pašerákům lidí. Sami můžeme přispět tvrdším přístupem k převaděčům zadrženým na našem území. Ty je třeba exemplárně trestat, a to buď přísnější soudní praxí, nebo celkovým zvýšením hranice trestů a konfiskací majetku použitého k páchání trestné činnosti.

2. KONTROLA VLASTNÍCH HRANIC A ÚZEMÍ

Důsledná kontrola vlastních hranic signalizuje všem nelegálním migrantům, že je lepší se českému území vyhnout. Je nezbytné učinit všechno pro to, aby české bezpečnostní složky kontrolovaly naše hranice a migrační cesty vedoucí přes naše území. K tomu musíme použít všechny dostupné prostředky, především nasadit koordinovaně policejní i armádní složky k ochraně klíčových bodů. Pomocí moderních technologií lze výrazně snížit počet příslušníků obranných složek chránících hranice.

3. „KRIZOVÝ PLÁN“ PRO PŘÍPAD ZHORŠENÍ SITUACE

Musíme počítat s pokračováním migrační vlny a předpokládat, že počet migrantů poroste i u nás. Je proto povinností vlády připravit krizový plán pro případ skokového nárůstu počtu osob putujících přes naše území, nepokojů v uprchlických zařízeních či rostoucí trestné činnosti. Krizový plán musí zahrnovat detailní scénáře pro všechny zúčastněné složky státu. Stát musí mimo jiné připravit a vycvičit policisty a vojáky s tzv. druhou odborností, jíž jsou například schopnosti a dovednosti pro okamžité vyslání k ochraně vnitřních i vnějších schengenských hranic či zvládání davů. Dále je třeba okamžitě začít odkupovat nemovitosti na hraničních přechodech a zařadit je do portfolia kritické infrastruktury.

II. VÝBĚR

1. UPLATNĚNÍ PRÁVA VÝBĚRU A ODMÍTÁNÍ NELEGÁLNÍCH ŽADATELŮ

Odměňujme migranty, kteří respektují a dodržují naše zákony. Přijímejme proto výhradně imigranty, kteří požádají o naši ochranu jen předem stanovenou formou a na k tomu určených místech. Automaticky odmítejme všechny, kteří se do Evropy dostali ilegálním překročením schengenských hranic a/nebo neprokáží svou identitu platnými doklady.

2. STANOVENÍ JASNÝCH KRITÉRIÍ VÝBĚRU

Jsou-li masy jednou v pohybu, není už podstatné a odlišitelné, jde-li o politické, či ekonomické migranty. Naše kapacity jsou omezené a všem pomoci nemůžeme, ani to není naše poslání. Nejen proto máme na výběr plné právo. Řízená a výběrová imigrační politika je žádoucí, neboť může za určitých podmínek kompenzovat vlastní demografický úbytek. Musíme však stanovit jasná kritéria výběru a určit počty imigrantů z jednotlivých regionů, a to s přihlédnutím k jejich kulturní začlenitelnosti. Měli bychom umožňovat výhradně imigraci produktivních rodin s dětmi.

3. RYCHLÝ VÝBĚR A DŮSTOJNÉ PODMÍNKY

Proces výběru musí být co nejrychlejší a vybrané rodiny musí být ihned dopraveny do Česka. Zde by měly být umístěny v přijímacích vzdělávacích zařízeních, která jim umožní rychlé a snadné začlenění do společnosti. V těchto zařízeních je třeba ihned začít s intenzívní výukou češtiny, místopisu, dějin, právního a ekonomického základu. Migranti se musí podílet na správě a údržbě svého zařízení. Délka pobytu v přijímacím zařízení by měla být jen taková, jak je nezbytné k osvojení nutných znalostí o životě v České republice a k úspěšnému začlenění jednotlivých rodin do společnosti.

III. INTEGRACE

1. PEVNÉ MÍSTO POBYTU

Stát musí migrantům přidělit pevné místo pobytu a trvat na tom, aby v určené obci a vymezeném okolí trávili v prvních několika letech povinně určitou pevně stanovenou dobu (např. dvě třetiny času v roce). Zavedení institutu pevného místa pobytu zabrání nežádoucí koncentraci migrantů z kulturně odlišných regionů a vzniku ghett a oslabí nebezpečí vzniku paralelní společnosti. Při výběru obce musí být přihlíženo především ke kvalifikaci migranta a k jeho profesní uplatnitelnosti v daném místě. Obce by měly pomoci s ubytováním migrantů, nikoli však bezplatně.

2. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Složení jazykové zkoušky musí být obligatorní podmínkou pro získání práva setrvat dlouhodobě v naší zemi. Tuto zkoušku musí složit muži i ženy. Ženy jsou v rodinách imigrantů často vyloučené ze společenského života zejména proto, že se nikdy nenaučí řeč hostitelské země. Ovládnou-li češtinu, otevře se jim možnost zapojit se plnohodnotně do společnosti a dosáhnout u nás obvyklé míry emancipace. Důrazem na kvalitní jazykovou integraci imigrantů se sníží pravděpodobnost vzniku zmíněné „paralelní společnosti“, která se vyznačuje nezájmem o hostitelskou společnost a neochotou se do ní integrovat.

3. POVINNÁ PRÁCE

Žádají-li migranti o naši ochranu, máme právo žádat po nich, aby se aktivně podíleli na fungování naší společnosti. Závislost migrantů na sociálních dávkách by vedla jen k nevraživosti společnosti. Dospělým migrantům nemají být vypláceny žádné sociální dávky, ale výhradně mzda. Každý migrant by si měl do dvou měsíců od propuštění z přijímacího vzdělávacího zařízení najít práci. Není-li ve stanoveném místě pobytu žádná vhodná práce, musí dospělí imigranti vykonávat veřejně prospěšnou činnost ve prospěch obce, která je přijala. Touto činností musí trávit alespoň polovinu pracovní doby. Další čas musí povinně věnovat také dalšímu vzdělávání (jazykovému, případně rekvalifikaci), které jim pomůže práci získat. 

ZDROJ: Institut 2080

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2018: *****

Věra Vladyková 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, ing. Věroslav Olič 603,- Kč, Vít Fortelka 500,- Kč, Leoš Richter 1000,- Kč, Robert Schlesinger 300,- Kč, Jan Bezděk 2000,- Kč, Pavel Klement 200,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Martin Pavlíček 850,- Kč, Jan Vojtěch 500,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Zdeněk Svoboda 200,- Kč, Jiří Dobruský 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč

Celkem za měsíc: 8 503,00 Kč
Vybráno 24.29%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
59 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.