KOP3f8e03_SDC12263
5.2.2016
Kategorie: Politika

ČSSD: Neomarxistická hrozba pro český národ

Sdílejte článek:

WM 05|02|2016

ČSSD začíná přestavovat vážnou hrozbu pro náš národ. V nové verzi dlouhodobého programu se zcela otevřeně hlásí k multi-kulturalismu, k likvidaci posledních zbytků naší samostatnosti a nastolení „nového světového řádu“.

Moderní, progresivní, multi-kulturní

Tato strana se pod vládou Sobotkova křídla začíná výrazně posouvat směrem k politice neomarxismu a k západnímu modelu sociálně demokratických stran, které si svou voličskou základnu budují z nejrůznějších menšin a aktivně navyšují jejich počty podporou imigrace odlišných ras a kultur. Nejnovější události jen potvrzují tento nebezpečný trend, před kterým varujeme už dva roky.

Sobotka 23. ledna 2016 v rozhovoru pro Lidové noviny na otázku Jaká je budoucnost levice v ČR odpověděl:

„Jsem přesvědčen, že levicové lídry za deset dvacet let najdeme spíše mezi dobrovolníky, kteří v létě odjeli na Balkán a pomáhali uprchlíkům. Tihle lidé budou v budoucnu představovat levici. Nehledal bych je na náměstích, kde se šíří xenofobie, nenávist a rasismus.“

Záměrem je tedy transformovat ČSSD na multikulturně-levičáckou partaj, která bude podporovat imigrační invazi a dělat si z muslimů, menšin, xenofilů a protičeských aktivistů voliče.

V dalším rozhovoru prohlásil Sobotka toto:

„Já bych skutečně nechtěl, abychom se zapouzdřili jako český národ, abychom se vraceli k heslům typu ‚Co je české, to je hezké‘, ‚Češi Čechům‘ a tomu, co se dneska vykřikuje na demonstracích extrémně orientovaných hnutí.“

Takže vedení ČSSD už vadí i obyčejná láska k domovu. Preferovat vlastní nad cizím je podle nich extrémismus.

Neomarxisté získali v ČSSD silné pozice. Pronikli do vlivných zákulisních stranických funkcí a komisí, které určují celkové politicko-ideologické směřování strany, tvoří a realizují dlouhodobý program a ovlivňují výběr členů do klíčových stranických funkcí.

Ačkoliv větší část řadových funkcionářů sociální demokracie stále ještě patří ke konzervativní levici a podpoře imigrantů příliš nefandí, nemají možnost, nebo nechtějí prorůstání neomarxismu do struktur ČSSD zabránit. Pokud by se postavili na odpor a zahájili válku uvnitř strany, ČSSD by to před volbami silně poškodilo. Proto raději uvolní prostor neomarxistům a nechají je stranu ovládnout. Tím se ovšem stávají spolupachateli.

Za imigranty a za Sobotku

Na podporu Sobotky se 6. února chystá demonstrace u Úřadu vlády. Na tuto demonstraci se houfují převážně ti samí (pod)lidé, které jsme vídali demonstrovat za přijímání imigrantů a multi-kulturalismus. Proti-národní multikulturně levičácká scéna už začíná k Sobotkovi vzhlížet.

Z Dlouhodobého programu ČSSD

Dlouhodobý ( základní) program určuje směr, jakým se strana chce ubírat v příštích letech až desetiletích. Pokud se jim podaří jej naplňovat a zároveň bude tato strana dál získávat podíl na moci, má naše země vážný problém.

Jejich program začíná v utopicko idealistickém stylu. Slibují věrnost humanistické demokracii pro všechny bez rozdílu, ekologickou přestavbu, rovnoprávnost pohlaví a ras a smazávání nerovností.

Hned na úvod Dlouhodobého programu se ČSSD hlásí k marxismu, když Marxe hodnotí jako „význačnou osobnost moderního myšlení“. Zároveň se distancují od sovětského modelu komunismu a naopak se začleňují do proudu „progresivního“ humanistického levičáctví západního typu.

Za světovou vládu a New world order

V kapitole 1.4 – Cíle sociální demokracie v současném světě, se píše :

„Evropská sociální demokracie spojuje své úsilí o dalekosáhlou evropskou integraci, kdy za probíhající integrací ekonomickou musí rychle následovat integrace politická, sociální a kulturní.“

Touto dalekosáhlou euro-integrací není myšleno nic jiného, než odbourat poslední zbytky národní suverenity a svébytnosti a vytvořit tu jedinou euro-kulturu, jedinou euro-vládu, jediný euro-socialismus.

Dále pokračují větou :

„Dlouhodobým cílem sociální demokracie je systém zodpovědného světového vládnutí (global governance), zaručující život v důstojnosti a svobodě všem lidem na této planetě.“

Takováto světovláda, jakou chce ČSSD, zaručí lidem všechno možné, jen ne důstojnost a svobodu. Výsledkem pokusů o světovládu vždy byla a vždy bude totalita, nesvoboda a ponížení.

Ve 2. kapitole ideologové ČSSD vzývají nový světový řád založený na lidskoprávním multi-kulturalismu :

„ČSSD ve svém programu vychází z toho, že existující mezinárodní organizace je třeba nejen posilovat, ale též reformovat do podoby, umožňující spoluvytvářet a garantovat nový světový řád založený na principech legitimity, lidských práv, multikulturního uznání, sociální spravedlnosti, solidarity a ekologické udržitelnosti rozvoje.“

Budování multikulturního socialismu

Ve druhé kapitole s názvem „Jaký svět chceme vytvářet“ se ČSSD dále hlásí k multi-kulturalismu a politice podpory „utiskovaných“ odlišných menšin :

„Vize globálního vládnutí je také spjata s představou multikulturního řádu“ „Multikulturním uspořádáním v rámci jednoho národního státu se tak realizuje myšlenka prohlubování demokracie. Uskutečňuje se soužití s menšinami, na jejichž práva se ve většině zemí dříve zapomínalo. Zatímco se tradiční demokratická politika často omezuje na vládu většiny, multikulturní demokratická politika se nespokojuje s přehlasováním a ignorováním hlasů národnostních a jiných minoritních skupin obyvatelstva, ale začleňuje názory a požadavky menšin do realizace politiky…. Mohou se naopak stávat výzvou k životu v multikulturní společnosti, v níž se lidé s odlišným kulturním zázemím mohou vzájemně obohacovat.“

Obohacování od cizích kultur ve formě terorismu, násilností, gangů a agresivní islamizace si západní Evropa užívá už mnoho let. ČSSD nyní chce multikulturně obohacovat i náš národ.

V závěru kapitoly slibují naplňovat globalizační a multikulturní cíle a spolupracovat na tom s mezinárodními multikulturně levičáckými neziskovkami a institucemi.

„Obecně lze říci, že globalizace s sebou přináší také určité naděje globálního politického a multikulturního uspořádání. … Při naplňování těchto cílů je Česká strana sociálně demokratická připravena nadále spolupracovat s Organizací spojených národů, Evropskou unií, Amnesty International a dalšími institucemi a sdruženími, které si kladou podobné cíle.“

S Bruselem na věčné časy

V Kapitole č. 3 se píše :

„ČSSD je hrdá na to, že se důsledně zasazovala o vstup ČR do EU.“

„Sjednocená Evropa by měla hrát aktivní roli v postupném přechodu ke světovému systému založeném na multikulturním uspořádání, dodržování lidských práv a globální legitimitě.“ … „K tomuto projektu chce česká sociální demokracie přispět svým aktivním úsilím zejména v rámci Strany evropských sociálních demokratů (PES), Socialistické internacionály (SI), OSN a dalších organizací.“

Evropskou Unii považují za svůj socialistický projekt a hodlají udělat maximum k převodu veškeré vlády a pravomocí k sobě do Bruselu. Tato jediná socialistická euro-vláda by pak měla zajistit přechod k multikulturnímu systému, ve kterém se tradiční národy postupně rozplynou.

V kapitole s názvem Ochrana demokracie, je napsáno :

„ČSSD považuje za ústavní povinnost čelit všem skupinám, hnutím a ideologiím, které programově útočí proti tomuto univerzalismu lidských práv z pozic rasistické či jiné diskriminující doktríny a v souladu s tím také proti jejich politickoprávním zárukám.“

„Priorita základních práv a svobod před jejich omezením komplikuje politicko právní posouzení extrémů. Přesto dosavadní přístup k veřejně demonstrované negaci lidských práv příslušníky a stoupenci antidemokratických skupin považuje ČSSD za neúměrně liberální.“

Podle ČSSD je i současný stav, kdy jsou odpůrci imigrace pronásledování, příliš liberální a mělo by se v pronásledování islamofobů a nacionalistů prý ještě přitvrdit.

Nakonec dodávají toto:

„Multikulturní integrace je jedním z dlouhodobých a komplexních úkolů, bez jejichž vyřešení nelze realizovat moderní evropskou kulturní politiku“ .. „Boj proti xenofobii a za uchování kulturní rozmanitosti považuje ČSSD za významnou podmínku trvalé udržitelnosti kultury“ ..

Z těchto vět je jasné, jaký režim by tu zavedla ČSSD, pokud by dostala možnost dlouhodobě vládnout. Podle západního a skandinávského vzoru by tu zavládla totalita politické korektnosti, vymítání xenofobie, cenzura a pronásledování za opačné názory. Ve školách by dětem vtloukali do hlav zvrácené hodnoty, úchylnosti a dělali z nich fanatiky multi-kulturalismu.

Ráj pro všechny (když nás zvolíte)

Program dále obsahuje desítky stran populismu o tom, jak ČSSD všechno všem zajistí, o vše se postará, smaže nerovnosti a každému všechno dá.

Celý program se svým sociálním populismem a slibováním štědrého pečovatelského státu v kombinaci s budováním otevřené multikulturní „demokracie“ velmi blíží programům, které nabízeli socialisté ve Švédsku, Norsku a v západní Evropě před pár desetiletími.

Výsledek známe. Svou zemi zamořili statisíci / miliony imigrantů a zavedli multikulturní, politicky korektní totalitu. A ten jejich rovnostářský sociální ráj se dnes pomalu mění v ruiny.

Už samotné humanistické fráze typu „všichni lidé bez rozdílu“, nebo „rovnoprávnost pohlaví a ras“ … by měly spustit tichý alarm u každého rozumného člověka. S přesně stejnými frázemi totiž začínaly západní neomarxistické strany svou cestu k moci před 40, 50 lety. Jak dopadl západ pod jejich vládou, to dnes vidíme na vlastní oči.

Neomarxisté slibují rovnost, solidaritu, zabezpečení a štědré jistoty všem bez rozdílu. Ale ve výsledku z jejich systému profitují jen ty jejich milované menšiny, parazité a imigranti. Bílí lidé z většinové společnosti o všechny jistoty, o svobodu i bezpečí nakonec velmi rychle přijdou.

My nacionalisté říkáme : Stát má za úkol postarat se o své občany, o příslušníky svého etnika / národa. Ne o imigranty, ne o parazitické menšiny a barevné naplaveniny, ne o „všechny bez rozdílu“. Jen o ty, kteří jsou tu doma a kteří si to zaslouží.

Závěr

Neomarxismus představuje smrtelné nebezpečí pro evropské národy. To už dnes víme. Pokud neomarxismus ovládl vedení druhé nejsilnější strany v ČR, pak náš národ musí na toto nebezpečí okamžitě reagovat. Voliči se nesmí nechat oblbnout jejich medovými sliby.

Národ musí tuto infikovanou stranu co nejrychleji vymést z politické scény, než tu napáchá nenávratné škody a přivede nás do stavu, ve kterém je dnes západní a severní Evropa.

ZDROJ: wm

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních našeho webu.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek (nákup dobrovolného předplatného), který nám společně pomůže Pravý prostor dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2017: *****

Vít Fortelka 2018,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Martin Golombek 200,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 100,- Kč, Zdeněk Čech 200,- Kč, Anonymní dárce 200,- Kč, Tomáš Foldyna 874,30 Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Belinda Woldrichová 100,- Kč, Alena Potůčková 500,- Kč

***** Celkem za měsíc: 6 122,30 Kč *****

Děkujeme.


§§§ Důležité upozornění: Diskuse pod články na Pravém prostoru reflektuje ústavní právo na svobodu slova a není v zásadě moderována. Každý diskutující tak nese osobní zodpovědnost za jím zveřejněné názory, které jsou někdy i v přímém rozporu s názory redakce, případně když nejsou relevantní se zněním zákona.§§§
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
113 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.